ReadSoft

Valberedningens förslag till ReadSofts årsstämma den 3 maj 2011

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 11:20 CET

Valberedningen i ReadSoft AB har följande förslag till årsstämman:

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter och nyval av bolagets verkställande direktör Jan Andersson. Som framgår av separat pressmeddelande har Jan Andersson beslutat sig för att sluta som verkställande direktör i bolaget. Jan Andersson blir kvar i tjänst till dess hans ersättare är på plats.

De nuvarande ledamöterna är Göran E Larsson (ordförande), Lennart Pihl, Anna Söderblom, Håkan Valberg, Peter Gille och Lars Appelstål. 

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande arvoderas med 300 000 (285 000) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med 130 000 (125 000) kronor vardera. 

Valberedningen föreslår att Göran E Larsson väljs till styrelsens ordförande. 

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande får i uppdrag att uppmana minst de fyra röstmässigt största ägarna per den 30 september 2011 att tillsammans med styrelsens ordförande bilda valberedning inför årsstämman 2012. 

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. 

Årsstämman kommer att hållas den 3 maj kl. 15.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg. Valberedningens fullständiga förslag kommer att framgå av kallelse till stämman. 

Valberedningen består av styrelsens ordförande Göran E Larsson, Hans Forssman som representerar Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Peter Edwall som representerar Ponderus Securities AB, Jan Andersson och Lars Appelstål.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-02-18 kl 08.50.

För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB                                                                                                          
Göran E. Larsson, Styrelseordförande 
Tel: 0705 - 65 68 69 
E-mail: gla@eddaconsult.se

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering,dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.