Carnegie

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer i D. Carnegie & Co AB

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 10:28 CET

Valberedningen i D. Carnegie & Co AB (Carnegie) består av Mats Lagerqvist, Swedbank Robur, ordförande, Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder, Mikael Nordberg, Danske Capital samt Christer Zetterberg, styrelseordförande D. Carnegie & Co AB.

Valberedningen har haft 5 möten. Valberedningens uppgift har varit att ta fram förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode. Valberedningen har även med stöd av styrelsens revisionsutskott tagit fram ett förslag avseende revisorer och ersättning till dessa. I tillägg till detta har även diskuterats ett förslag till valberedningsprocess inför årsstämman 2008.

Förslag till styrelseledamöter
Arbetet i valberedningen har inkluderat en genomgång av styrelsens arbete. Valberedningen har informerats om att samtliga nuvarande styrelseledamöter står till förfogande för omval.

Carnegies styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Valberedningens mål har varit att sätta samman en styrelse som avspeglar olika kompetensområden, marknadspositionen och de olika kulturerna som är representerade inom en internationell investmentbank i Norden. Viktiga kriterier har varit kompetens, erfarenhet, tillgänglig tid och engagemang. I valberedningens förslag är fem nationaliteter representerade. Styrelseledamöterna har omfattande industriell och finansiell bakgrund från såväl den nordiska som den internationella marknaden samt en bred kunskap från den internationella finanssektorn och från reglerande organ inom EU. Ingen styrelseledamot, förutom verkställande direktören, är anställd i Carnegie.

Valberedningen föreslår att Carnegies styrelse skall bestå av åtta medlemmar. Vid årsstämman 2006 valdes åtta medlemmar, inklusive Kjartan Gunnarsson, som representerade Landsbanki Islands. Till följd av att Landsbanki Islands avyttrade hela sitt ägande i Carnegie lämnade Kjartan Gunnarsson styrelsen i juli. Valberedningen föreslår nu omval av Hugo Andersen, Niclas Gabrán, Anders Ljungh, Dag Sehlin, Fields Wicker-Miurin, Stig Vilhelmson och Christer Zetterberg samt föreslår Mai-Lill Ibsen till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Christer Zetterberg ska vara styrelseordförande i Carnegie.


Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.