TagMaster

Valberedningsförslag inför årsstämman i TagMaster AB(publ)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:02 CEST

1. att Magnus Wahlbäck ska utses till ordförande vid stämman,
2. att arvode utgår till styrelsen med 550.000 kronor, att fördelas med 250.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot ska ha rätt till ersättning enligt av verkställande direktören i förväg godkänd faktura för arbete utöver styrelseuppdraget med ett belopp om 1.300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten
personligen,
3. att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning,
4. att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter, och
5. att för tiden intill slutet av nästa årsstämma den ordinarie styrelseledamoten Gary Glass omväljes samt att Magnus Karnsund, Göran Fransson och Anders Ljungquist väljs som nya ordinarie styrelseledamöter, och att Magnus Karnsund ska utses till styrelsens ordförande och att om Magnus Karnsunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.
Det noteras att Magnus Wahlbäck, Xavier Aubry och Beatrice Kortner Henriksson avböjt omval och att det vid denna årsstämma inte föreligger behov av val av revisor och revisorssuppleant.

Fullständigt förslag från valberedningen, inklusive de föreslagna principerna för utseende av valberedning, samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.tagmaster.com samt kan beställas från TagMasters kontor på Kronborgsgränd 1, 164 87 Kista.

Om TagMaster AB (publ)

TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm. TagMaster utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer radiofrekvensbaserade produkter och system (RFID) för automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, lastbärare och individer med syfte att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet samt minska människans miljöpåverkan. TagMaster exporterar huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster AB (publ) är listat och aktien handlas på marknadsplatsen First North. TagMasters Certified Adviser är Remium AB. www.tagmaster.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christopher Grahn, VD, TagMaster AB
Telephone: +46 8 632 1950
christopher.grahn@tagmaster.com