SERVIER SVERIGE AB

Valdoxan® in i högkostnadsskyddet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 16:53 CET

Det antidepressiva läkemedlet Valdoxan® är nu tillgängligt för svenska patienter.

Valdoxan (agomelatin) är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna och ingår nu i läkemedelsförmånen efter ett beslut av TLV, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket.

Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.

Depression är en av våra vanligaste sjukdomar och trots bra läkemedel är det fortfarande många som inte blir bra av olika anledningar. Det är därför mycket intressant att ett läkemedel med en helt annorlunda verkningsmekanism, som bland annat normaliserar en störd dygnsrytm och har en fördelaktig biverkningsprofil blir tillgängligt inom högkostnadsskyddet. Det skall bli mycket spännande att följa mina egna och kollegors erfarenheter av detta läkemedel” säger överläkare Hans-Peter Mofors vid Affektiva mottagningen vid Psykiatri Nordväst.


Ny behandlingsprincip
Valdoxan (agomelatin) är en så kallad melatonerg agonist och det första antidepressiva läkemedlet på flera decennier med en helt ny verkningsmekanism. Det verkar genom att normalisera en störd dygnsrytm vilket leder till minskad nedstämdhet, ångest, hämmat rörelsemönster, sömnstörningar och trötthet under dagtid, vilket är vanliga symptom vid svår depression. Verkningsmekanismen ökar också mängden dopamin och noradrenalin specifikt i främre delarna av hjärnan. Medlet har snabb effekt, redan efter en veckas behandling kan man mäta positiva effekter. Även biverkningarna är påtagligt mildare än de vanligaste antidepressiva. Varken vikt eller de sexuella funktionerna påverkas och samtidigt är säkerhetsprofilen för läkemedlet god.2


4 till 10 procent uppfyller kriterierna för depression

Depressionssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i hela världen. Sjukdomarna orsakar stora kostnader såväl direkta (sjukvård, läkemedel m.m.) som indirekta (produktionsförluster, förtida död m.m.) och medför stora förluster av livskvalitet, både för de drabbade och för deras närstående. Man räknar med att 4-10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige uppfyller kriterierna för depression. Andelen kvinnor är dubbelt så hög som andelen män. De som drabbats av depression drabbas ofta igen, minst ytterligare en gång i livet.1


För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Friberg, leg. apotekare, informationsansvarig, Servier Sverige AB, 070 165 08 14, patrik.friberg@se.netgrs.com

Referens
1) TLV – Genomgången av läkemedel mot depression. http://www.tlv.se/depression

2) www.fass.se

 

Servier grundades 1954 av Dr Jacques Servier och är ett privatägt företag som drivs som en stiftelse. Företaget är etablerat i 140 länder över hela världen med huvudkontor i Paris.  www.servier.com