Values Academy

Values Academy - med värdebaserat ledarskap i fokus

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 16:19 CEST

PRESSMEDDELANDE

Values Academy - med värdebaserat ledarskap i fokus

Nu har Values Academy startat. Values Academy är ett nytt forum för företag och organisationer som vill utvecklas genom värdebaserat ledarskap. Grundare av Values Academy är en grupp företagscoacher och Corporate Culture managers under ledning av initiativtagaren Tore Palmén.

- Den globala miljösituationen och den senaste tidens världsomfattande finanskriser förstärker behovet av en utveckling mot värderingsdrivet ledarskap. Values Academys syfte är att aktivt driva en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för hållbar utveckling av företag och organisationer, människor och samhälle. Näringslivet har börjat röra sig från ett målstyrt ledarskap till ett värde drivet ledarskap. Det kräver en djupare förståelse och ny kompetens, säger Tore Palmén.

Values Academy skall genom sin verksamhet bidra till ett ökat engagemang för företagens ansvarstagande, det som idag populärt kallas CR (Corporate Responsibility). Values Academy har som mål att ligga i framkant och aktivt driva en dialog för att skapa ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för utvecklingen av företag och organisationer, människor och samhälle.

Organisationen består i dagsläget av ett nätverk av företag, organisationer, forskare och konsulter/coacher. I Values Academy delar man med sig av sina erfarenheter och kunskaper om företagskulturer och värdedrivna verksamheter och bidrar till att svensk och internationell kunskap och erfarenhet på området görs tillgängligt. 

I första hand vänder Values Academy sig till ledare och organisationer inom offentliga och privata verksamheter, men givetvis också till samhället i övrigt.

 - Values Academys övergripande mål är att verka för utveckling av ett värdedrivet ledarskap som är baserat på hållbara värderingar vilka både på kort och lång sikt bidrar till det som är det gemensamt bästa. Med gemensamt bästa menar vi det som är bäst för nuvarande och kommande generationer i den värld vi lever i. Ett hållbart företagande baserat på en sund gemensam värdegrund och företagskultur bidrar till ökad motivation, konkurrenskraft och framgång, sammanfattar Tore Palmén.

Mer info besök hemsidan www.valuesacademy.se

Tore Palmén                                                                   Göran Garberg
Partnersgarden                                                               Corporate Missions
tore@partnersgarden.se                                                  goran@corporatemissions.com

0708-356466                                                                     070 696 9000

www.partnersgarden.se                                                   www.corporatemissions.com


Transformation Tools, CTT
Richard Barrett är ägare och grundare av Value Center som har utvecklat Cultural Transformation Tools, CTT. En uppsättning verktyg för mätning och synliggörande av värderingar, värdegrund och kultur i företag och organisationer. Barretts modell är en vidareutveckling av Maslows behovstrappa. Barrets undersökningar visar att företag som har god långsiktig lönsamhet också har en god inre och yttre värde harmoni (alignment) och låg energi tapp – disharmoni (entropy).

Mätningar av företags- och organisationers kultur och värdegrund genomförda av Barrett Values Center visar att nivån på energiläckage inom en organisation inte bör överstiga 10% för att organisationen skall vara kapabel att arbeta med full kapacitet. Är entropin mer än 30 % går alltför mycket energi åt till icke konstruktivt arbete, och organisationens överlevnad riskeras på både kort och lång sikt. För mer information http://www.valuescentre.com

Initiativtagagare till Values Academy är Tore Palmén:
Tore Palmén är 59 år och har 20 års erfarenhet av arbete inom svensk export industri. Sedan 1991 har Tore arbetat med ledar- och verksamhetsutveckling som coach och mentor. Han har coachat mer än 600 chefer i drygt 150 företag eller organisationer. Coaching ger i grunden tillfälle till reflektioner som utkristalliserar människors behov och värderingar. De mest avgörande långsiktiga framgångfaktorerna för människor och verksamheter är de värderingar respektive den kultur som de har. För att systematiskt och medvetet medverka till utvecklingen av värde drivna ledare och företag krävs kunskaper, metoder och verktyg.

”För att åstadkomma ett mer medmänskligt och öppet samhälle där nuvarande och kommande generationer vill leva, växa och utvecklas, så måste denna utveckling börja med en inre förändring (transformation) av vårt ledarskap. Det är först när ledarna i form av föräldrar, lärare, företagsledare, politiska ledare, m.fl. bygger sitt ledarskap på och agerar i enlighet med värderingar som främjar allas bästa som vi kan vi börja resan med att utveckla och ta tillvara på den fulla humana potentialen. Med den grunden kan vi skapa mer hållbara organisationer som bättre kan hantera förändrade förutsättningar och öppna upp för dialog och lärande”, säger Tore Palmén.

Values Academy är en ideell organisation och är ett icke-kommersiellt nätverk av partners/medlemmar som delar kunskap och erfarenhet om värdebaserad utveckling. VA.s medlemmar skall bidra i föreningen genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter, idéer, tid och energi som för verksamheten framåt. Nätverket skall ses som ett forum för dialog med en ambition att attrahera och engagera fler partners som drivs av samma ambitioner och delar VA:s värderingar och därmed aktivt kan bidra på olika sätt. Värderingar som grundarna delar och som skall genomsyrar arbetet inom Värde Akademin.
*     Globalt perspektiv, Etik, Framtida generationer 
*     Göra skillnad, Ledarutveckling, Partnership, Tillit
*     Humor och glädje, Ärlighet, Gemensamma värderingar, Gemensam vision
*    Rättvisa, Transparens, Öppen kommunikation, Konsensus, StändigT lärande, Fokus på uppgiften, Samarbete
*    Ansvarstagande, Dela information
*    Respekt