Utbildningsdepartementet

Var – dags – inflytande förslag om utökat elev- och föräldrainflytande

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 12:27 CET

Den 18 mars 2003 tillsattes en arbetsgrupp inom Utbildnings-
departementet med uppgift att utreda möjligheten till utökat barn-, elev- och föräldrainflytande i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. I enlighet med uppdraget presenterar arbetsgruppen ett antal förslag i promemorian Var – dags – inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning(DS 2003:46).

Några av förslagen i korthet:
· Rätt till tidig information och samråd genom ett obligatoriskt inflytanderåd
· Ändring i kursplanerna
· De lokala styrelserna med brukarmajoritet får fortsätta
· Utökat ansvar för rektor

Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros säger i en kommentar till förslagen:

– I takt med att vi nu på olika sätt stärker skolans kvalitet, bland annat genom ökad tillsyn och kontroll, är det viktigt att också förstärka elevernas och föräldrarnas inflytande och delaktighet.

– Oavsett om det blir just det här förslaget vi till slut fastnar för är det min bestämda åsikt att inflytandefrågorna vid sidan om kvalitetsfrågorna blir viktiga områden i det förslag till ny skollag som vi nu arbetar med.


Departementsskrivelsens innehåll

Inflytanderåd
En bestämmelse föreslås i skollagen om att alla förskolor och skolor ska ha ett inflytanderåd för att tillgodose elevers och föräldrars kollektiva inflytande. Rådet ska vara en arena där elever och föräldrar kan föra fram förslag och synpunkter i frågor som berör dem. I rådet ska även rektor ge information om kommande beslut i frågor som är av intresse för de grupper som finns representerade i rådet. Den närmare utformningen av inflytanderåden beslutas lokalt.

Ändring i kursplanerna
Revidering av kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena. Vikten av att eleverna får kunskaper i lokal demokrati på både skolnivå och kommunnivå bör betonas. Kunskaperna bör omfatta såväl regler och processer som hur man som elev eller medborgare kan medverka aktivt.

Lokala styrelser
Försöksverksamheten med lokala styrelser med brukarmajoritet permanentas. Vilka uppgifter som får överlåtas till beslut i en lokal styrelse ska regleras i skollagen. För gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen bör de lokala styrelserna ha elevmajoritet. För förskoleklassen, grundskolan och särskolan bör styrelserna ha föräldramajoritet. Beslutet att inrätta lokala styrelser ska även fortsättningsvis fattas på lokal nivå.

Rektors ansvar
Förändringar i läroplanerna som ger rektor ett utökat ansvar för att främja och utveckla ett aktivt elevinflytande. Rektor ansvarar även för att eleverna får information om rätten till inflytande och om de bestämmelser som styr utbildningen.

Uppdrag till Skolverket m.m.
Bra information är grundläggande för att kunna utöva sina möjligheter till inflytande och därför ges Skolverket i uppdrag att utarbeta ett informationsmaterial om utbildningssystemet till elever, föräldrar och vuxenstuderande. Skolverket ska följa upp, utvärdera och analysera arbetet med inflytandet, samt ta fram kvalitetsindikatorer för arbetet med uppföljningen.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56