GfK Sverige AB

Var femte kvinna har någon gång känt sig könsdiskriminerad på arbetsplatsen

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 13:54 CEST

GfK:s Samhällsbarometer visar att 19 procent av landets vuxna befolkning någon gång har känt sig diskriminerad på sin arbetsplats. Elva procent av befolkningen i sin helhet uppger könsdiskriminering som den vanligaste diskrimineringsformen. Bland kvinnorna är siffran betydligt högre, närmare bestämt 19 procent!

På uppdrag av Tema Likabehandling/Arbetsmiljöforum har GfK i sin Samhällsbarometer frågat svenskar över 15 år om de någon gång känt sig diskriminerade på arbetsplatsen utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller annan upplevd könsidentitet. Det visade sig då att 19 procent av befolkningen någon gång känt sig diskriminerad på sin arbetsplats.

De två klart vanligaste diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen är inte oväntat köns- respektive ålderdiskriminering, vilket elva respektive åtta procent av befolkningen upplevt. Ingen av de övriga diskrimineringsorsakerna når över två procent av befolkningen.

Studien visar att man verkar löpa en större risk att känna diskriminerad på en arbetsplats utifrån någon av diskrimineringsgrunderna om man är; kvinna, yngre än 30 år, förälder, universitetsutbildad, boende i Stockholm eller Malmö, deltidsanställd eller studerande, tjänsteman på mellannivå eller lägre nivå, samt röstar på Miljöpartiet.

Könsdiskriminering, som ju är den vanligaste diskrimineringsorsaken, upplevs i större utsträckning av kvinnor än av män. Bland kvinnor har 19 procent känt sig könsdiskriminerad, när motsvarande siffra för män bara är tre procent.

Kontakt för kompletta tabeller på resultatet:

GfK Sverige AB
Peter Rinderud, Opinionsansvarig, GfK Custom Research Sverige. Tel. 08-791 31 36 och 0707-107416. E-post. peter.rinderud@gfk.com

GfK Sverige AB
Box 401
Besöksadress S:t Lars v. 43
S-221 00 Lund
Tel: 046-18 16 00
www.gfk.com/se

Bakgrund

Urvalet är nationellt representativt för Sveriges befolkning mellan 15-84 år och vägs sociodemografiskt på kön, ålder och region. Undersökningen baserar sig på 1 000 telefonintervjuer inom ramen för GfK Samhällsbarometer, vilken mäter svenskarnas attityder till olika frågor. Datainsamlingen för denna studie genomfördes under perioden 1-10 mars från GfKs egna telefoncentral, för bästa kvalitet och kontroll.

Frågeställningen löd
: " Har du någon gång känt dig diskriminerad på en arbetsplats pga någon av de sju sk diskrimineringsgrunderna: att du är kvinna eller man, din ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller upplevd könsidentitet, dvs annat kön än vad du biologiskt är?"

 

 

GfK är ett av de största opinions- och marknadsundersökningsinstituten i världen med 11 000 anställda i fler än 100 länder. I Sverige är GfK bland de största instituten i landet med ca 150 anställda på huvudkontoret i Lund och regionkontoret i Stockholm. GfK är ett fullserviceinstitut, vilket innebär att GfK själva sköter hela undersökningsprocessen från design av studie till datainsamling och avrapportering. GfK förser sina kunder med faktabaserad marknadskunskap som ger konkurrensfördelar och tillväxt.