Ungdomsstyrelsen

VAR FEMTE UNG HBT-PERSON UTSATT FÖR VÅLD I FAMILJEN

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 13:20 CET

Ungdomsstyrelsens undersökning visar att 19 procent av 16–25-åringar som är homosexuella, bisexuella eller osäkra på sin sexuella läggning har utsatts för fysiskt våld av anhöriga. Det är en dubbelt så stor andel som för unga i befolkningen som helhet.
Unga homosexuella, bisexuella och transpersoner upplever osynliggörande, diskriminering, kränkningar, hot om våld och våld. Detta påverkar deras hälsa negativt.

- Resultaten är alarmerande och Ungdomsstyrelsen ser mycket allvarligt på den sammantagna bilden. Att så många unga dessutom inte ens är trygga i sin egen familj är fruktansvärt, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Den främsta orsaken är att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen. Hälften av de homo- och bisexuella ungdomarna har de tre senaste månaderna blivit utsatta för kränkande behandling. Bland kvinnorna är det så många som 65 procent. Även en stor andel av transpersonerna upplever att de har blivit utsatta för kränkande behandling.

Unga som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner har i större utsträckning självmordstankar än unga heterosexuella. 25 procent av unga homosexuella och bisexuella kvinnor i 16–29-årsåldern uppger att de har försökt begå självmord. Motsvarande andel för övriga unga kvinnor är 8 procent.

- Samtidigt är det viktigt att påpeka att de allra flesta mår bra. Att ha en sexuell läggning eller könsidentitet som avviker från heteronormen är inte en riskfaktor i sig. Det är omgivningens brist på acceptans och otryggheten i samhället som leder till ohälsa, fortsätter Per Nilsson.

I studien framgår det att unga som upplever att de är utsatta för hatbrott har ökat. Tre av fyra unga män i målgrupperna uppger att de har utsatts för homofobiska hatbrott. Flertalet har också utsatts upprepade gånger.

- Det är förvånande att så många hbt-ungdomar kan utsättas för hatbrott i skolan. I skolan finns många vuxna, både lärare och andra, som borde ta ett större ansvar, avslutar Per Nilsson.

Ungdomsstyrelsen föreslår att satsningar görs i skolan, att kompetensen bland myndigheter höjs samt att det skapas fler mötesplatser.

Ungdomsstyrelsens rapport HON HEN HAN har överlämnats till regeringen. Studien har genomförts i samråd med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsoinstitutet, Skolverket, Socialstyrelsen, RFSL, RFSL Ungdom samt Sveriges Förenade HBTQ-studenter.

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.
Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.