Sveriges Makalösa Föräldrar

Varför erbjuder bara en bråkdel av kommunerna nattis?

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 06:18 CEST

Sveriges Makalösa Föräldrar har återigen genomfört en enkätstudie riktad till Sveriges kommuner.

Undersökningen visar att en majoritet av kommunerna som svarat erbjuder fortfarande inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Läs mer här http://www.makalosa.org/vart-arbete/fakta-forskning/kunskap-info/kommunalpolitiskt-handlingsprogram/

Sveriges Makalösa Föräldrar vill synliggöra ensamföräldrars situation och visa på att våra bekymmer bygger på strukturella problem i samhället. Krav på förändringar för att förbättra för ensamföräldrar och deras barn, riktar sig ofta till riksdagspolitiker och ministrar. Med den här rapporten vill vi visa att kommunpolitiker också kan göra stor skillnad för ensamföräldrar. Sveriges Makalösa Föräldrar har år 2009 och 2010 skickat ut enkäter till Sveriges kommuner, med frågor om hur varje kommun bemöter ensamföräldrar och deras barn. Rapporten i sin helhet berättar bakgrunden, det aktuella läget, varför frågan är viktig och vad du kan göra som medborgare eller som politiker. 165 kommuner har svarat på enkäten. Det ser på ytan ut som ett bra resultat. I själva verket är det så att knappt hälften har svarat på alla våra frågor. Detta visar på många tjänstemän saknar tillräcklig översikt och kunskap om dessa frågor för att uttala sig om deras kommuns förda ensamförälderpolitik.

I enkäten har vi har identifierat ett antal områden som är viktiga för ensamföräldrar och framför allt för deras barn. Frågan om rätt till barnomsorg är en av Sveriges Makalösa Föräldrars viktigaste frågor eftersom det finns ett behov hos många ensamföräldrar. En majoritet av kommunerna som svarat erbjuder fortfarande inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Att dra in på barnomsorgen när ekonomin är tuff är något som vi menar är en kontraproduktiv besparing.

En annan fråga som vi tycker är viktig att belysa är avgiften till förskola och fritids. I många kommuner baseras den på hushållets gemensamma inkomst och inte på föräldrarnas inkomst. I praktiken betyder det att en ensamstående förälder, som blir sambo med någon som inte är barnets far, får en avsevärt högre avgift. I grundskolan, som ska vara avgiftsfri, ska barn till ensamförälder ska inte behöva känna sig utpekade eller exkluderade på grund av att den ekonomiska standarden ofta skiljer sig stort mellan ensamföräldrar och sammanboende föräldrar. Därför är det glädjande att en majoritet av kommunerna som svarat har en policy för hur stora avgifter skolor får ta ut till klasskassa och utflykter.  Läxor är en annan fråga som för många ensamföräldrar och barn bidrar till känslan av otillräcklighet och som ökar konfliktnivån i hemmet. Det ska inte vara så att barn som har någon förälder som kan hämta tidigt eller har mer tid över efter hämtning har bättre förutsättningar att klara skolan. En majoritet av kommunerna som svarat låter däremot fritidshemmen själva bestämma om de ska erbjuda läxhjälp eller inte, vilket i praktiken betyder att pedagoger troligtvis inte avsätter tid för barnen att göra läxor på fritids

Vad gäller skolskjuts så erbjuder majoriteten av kommunerna som svarat, trots lagstiftad rätt till fri skolskjuts, endast avgiftsfri skolskjuts från båda föräldrars adresser de bor i samma kommun.

Sveriges Makalösa Föräldrar ser familjecentraler och öppna förskolor som viktiga mötesplatser för att skapa sociala nätverk, något som är väsentligt för barns hälsa och viktigt för ensamföräldrar och vill att fler kommuner etablerar sådana mötesplatser.

Vi på Sveriges Makalösa Föräldrar ser ett behov av stöd och hjälp om man som ensamförälder blir sjuk och inte kan ta hand om sitt barn. Statistiken visar att hälsoproblematiken bland ensamföräldrar är alarmerande och att vara ensamförälder på heltid ökar utsattheten. Enligt enkäten är det dock ytterst få kommuner som erbjuder stöd och hjälp till en ensamförälder i en sådan situation. Stöd behövs även vid vårdnadstvister. Det är inte ovanligt att ensamföräldrar hamnar i vårdnadstvister och detta påverkar barnen. Därför ser vi det som en brist att skolpersonalen saknar utbildning i de här frågorna och att endast ett fåtal kommuner erbjuder sådan som vidareutbildning. En majoritet av kommunerna som svarat erbjuder inte heller kostnadsfri familjerådgivning när föräldrar separerar och ett fåtal av kommunerna erbjuder stödgrupper för barn, vars föräldrar separerar. Det är även ovanligt att det finns en kommunal barnombudsman som arbetar med barnkonsekvensanalyser.

Resultatet av enkäten visar att mycket mer kan göras på lokal nivå för att stärka föräldrastödet, och på det sättet få tryggare barn och unga. Samtidigt svarar en majoritet av kommunerna som svarat att de inte ger något föreningsbidrag till organisationer som arbetar med föräldrastöd.

För att sammanfatta våra förslag på politiska åtgärder vill vi framhäva vikten av att samverka med ideella organisationer som har sakkunskap i dessa frågor. Det är även oerhört viktigt med kompetensutveckling bland kommunens anställda och andra som möter föräldrar och barn i sitt arbete. Andra konkreta förslag till kommunpolitiker är att:

  • Läsa rapporter om ensamföräldrars situation och använd som underlag för motioner.
  • Samarbeta med landsting och andra aktörer i regionen för att upprätthålla lokalt föräldrastöd och mötesplatser för barn och föräldrar.
  • Föreslå policys om klasskassa och utlyktskostander i skolan, om detta inte finns.
  • Arbeta för att tydliggöra skollagen vad gäller skolskjuts, skolavgifter och barnormsorg på obekväm arbetstid och se till att den implementeras
  • Lyfta frågan om att skapa möjligheter för barnen att göra läxor på skoltid.

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.