Miljödepartementet

Vargstammen stärks genom tillförsel av nya vargar under 2011

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2011 12:12 CET

Regeringen beslutade på torsdagen uppdra åt Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk att, efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet och övriga berörda myndigheter och organisationer, inleda arbetet med aktiva åtgärder för den genetiska förstärkningen av vargstammen inom Sverige. Det innebär att den svenska vargstammen stärks genom tillförsel av nya vargar under 2011.

- Regeringen fullföljer därmed den tredje delen av vargpolitiken för att få en långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige. Tidigare har förvaltningen av rovdjurspolitiken regionaliserats och licensjakt införts för att begränsa tillväxten på vargstammen och få ökad acceptans, säger miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

- Regeringens tydliga utgångspunkt med vargpolitiken har hela tiden varit att leva upp till kraven i EU:s arthabitatsdirektiv. Det är vår övertygelse att beslut om rovdjurspolitiken i första hand ska tas i Sverige, nära de människor som berörs, inte i huvudsak i Bryssel. Genom att vargstammen görs mer livskraftig, kan den också vara mindre till antalet än annars, säger Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson.

Riksdagens beslut 2009 innebär att vargstammens genetiska variation ska förbättras i första hand genom att underlätta för naturligt invandrade vargar att förflytta sig från renskötselområdet till den vargpopulation som finns i Mellansverige. I andra hand genom införsel av vargar med östligt ursprung.

Det som kommer att ske i vår är att vargvalpar som föds i djurparker, när de har rätt förutsättningar, flyttas till vargrevir ute i naturen. Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk ska tillsammans med berörda länsstyrelser förbereda för detta. Samtidigt inleds förberedelse för att kunna flytta en eller ett par vuxna vargar sent i år, efter mycket noggrann uppsikt och veterinärkontroll. Myndigheterna ska också gå vidare med arbetet för att överväga om vilda vargvalpar från Finland ska tillföras svenska revir.

- Långsiktigt är flyttning av varg inget alternativ. Därför får Rovdjursutredningen tilläggsdirektiv att analysera hur östliga vargar kontinuerligt kan komma i kontakt med den skandinaviska vargpopulationen, säger Andreas Carlgren.

Regeringens beslut bygger på de förslag som redovisades av Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt den 1 december 2010, Rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige. En remisshearing genomfördes den 13 december. Bakgrunden är det behov som forskarna pekat ut, att tillföra den skandinaviska vargstammen genetiskt friska vargar.

Myndigheterna ska överväga om det är lämpligt att genomföra flera åtgärder i enlighet med de sex förslag till tillvägagångssätt att flytta in östliga vargar till Sverige som lämnats i redovisningen av regeringsuppdraget.

Regeringsuppdragen i korthet:

- Uppdrag till naturvårdsverket och Statens Jordbruksverk om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige. Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska förbereda flyttning av vargvalpar från djurparker till befintliga revir vilket ska ske under senvåren 2011. Dialog med Finland ska påbörjas i syfte att infånga och sätta ut vilda vuxna finska vargar. Utsättning av vilda vargvalpar från Finland ska övervägas. Arbetet ska ske i dialog med både Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, LRF och Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen.
- Uppdrag till Länsstyrelsen i Gävleborgs län m.fl. om att peka ut lämpliga vargrevir eller områden för utsättning av varg. Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Västra Götalands, Stockholms och Uppsala län ska peka ut två revir eller områden för utsättning av varg. Begränsningar ska vara att det är minst 10 mil till renbetesområdet, en mil från flerfiliga vägar och järnvägar samt låg risk för utvandring till Norge.
- Uppdrag till Naturvårdsverket om behov av ytterligare kompensationsåtgärder vid införsel och utsättning av varg i Sverige. Naturvårdsverket ska analysera behov av och föreslå ytterligare kompensationsåtgärder i de områden av omfattas av utsättning, samt göra en bedömning av hur beslut om licensjakt ska hanteras i dessa områden.
- Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen. Rovdjurutredningen får tilläggsdirektiv att bl.a. analysera hur en permanent lösning kan se ut, som innebär att östligt invandrade vargar får kontakt med den mellansvenska vargpopulationen.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45