Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2012, i löpande priser: Handelsnettot minskade i februari

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 10:26 CEST

Varuexporten uppgick under februari till 98,8 miljarder kronor och varuimporten till 92,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,9 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5,9 miljarder kronor under februari 2012 enligt preliminära beräkningar. För februari 2011 var överskottet 10,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under februari uppgick till 98,8 miljarder kronor och varuimportens till 92,9 miljarder. Varuexportens värde är procentuellt oförändrat medan varuimportens värde ökade med 5 procent jämfört med februari 2011.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 13,2 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 7,3 miljarder.

Antalet vardagar i februari var en mer jämfört med februari 2011.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,3 miljarder kronor för februari 2012 och 5,0 miljarder för januari 2011. För december var motsvarande värde 5,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för december 2011 – februari 2012 gav ett överskott på 19,2 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden har värdet av varuexporten ökat med 1 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuimportens värde har under samma period ökat med 2 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 294,3 miljarder kronor och varuimportvärdet till 275,1 miljarder. Handelsnettot för december 2011 – februari 2012 gav därmed ett överskott på 19,2 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 22,5 miljarder kronor.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____331281.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-04-27 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Martin Rickardsson
Tfn 08-506 946 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.