Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2010, i löpande priser: Högre handelsnetto i januari

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:56 CET

Varuexporten uppgick under januari till 78,4 miljarder kronor och varuimporten till 70,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,5 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 7,5 miljarder kronor under januari 2010 enligt preliminära beräkningar. För januari 2009 var överskottet 6,9 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari uppgick till 78,4 miljarder kronor och varuimportens till 70,9 miljarder. Varuexportens värde ökade med 1 procent, medan varuimportens värde var så gott som oförändrat jämfört med januari 2009.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 8,2 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 0,7 miljarder.

Antalet vardagar i januari var en mindre jämfört med januari 2009.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 6,5 miljarder kronor för januari 2010 och 6,4 miljarder för december 2009. För november var motsvarande värde 6,3 miljarder kronor.


Handelsnettot för november 2009 – januari 2010 gav ett överskott på 14,5 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden har värdet av varuexporten minskat med 2 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuimportens värde är däremot i stort sett oförändrat. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 247,8 miljarder kronor och varuimportvärdet till 233,3 miljarder. Handelsnettot för november 2009 – januari 2010 gav därmed ett överskott på 14,5 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 19,1 miljarder kronor.

För tabell, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288643.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend, för statistik se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288643.aspx

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-03-26 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71


Förfrågningar

Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se

Runo Samuelsson

Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.