Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2013, i löpande priser: Handelsnettot 6,0 miljarder kronor i januari

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:33 CET

Varuexporten uppgick under januari till 92,1 miljarder kronor och varuimporten till 86,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 6,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 6,0 miljarder kronor under januari 2013, enligt preliminära beräkningar. För januari 2012 var överskottet 10,0 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari uppgick till 92,1 miljarder kronor och varuimportens till 86,1 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 6 procent medan varuimporten minskat med 2 procent jämfört med januari 2012.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 11,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,5 miljarder.

Antalet vardagar i januari var en mer jämfört med januari 2012.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,8 miljarder kronor för januari 2013 och 6,1 miljarder för december 2012. För november var motsvarande värde 6,2 miljarder kronor.

Handelsnettot för november 2012 – januari 2013 gav ett överskott på 11,0 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare har värdet av varuexporten minskat med 9 procent, medan varuimportens värde minskat med 8 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 273,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 262,6 miljarder. Handelsnettot för november 2012 – januari 2013 gav därmed ett överskott på 11,0 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 15,0 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2011-2013 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra   

(Se tabell)

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-03-27 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Kevin He
Tfn 08-506 946 49
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se