Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 2:a kvartalet 2010: Stark ökning för utrikeshandeln under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 09:45 CEST

För grafer och tabeller: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299677.aspx

Varuexporten från Sverige ökade under det andra kvartalet med 17,8 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med andra kvartalet 2009. Samtidigt ökade varuimporten med hela 26,6 procent i volym.

Den starka uppgången får ses mot bakgrund av den låga nivån på handeln under andra kvartalet 2009 på grund av det dåvarande svaga konjunkturläget. Antalet vardagar under andra kvartalet i år var en dag mer än under motsvarande kvartal 2009.

Under första halvåret blev ökningen i volym för exporten 12,7 procent medan importen ökade med 17,4 procent, jämfört med första halvåret i fjol. Under samma period steg värdet för exporten i löpande priser med 10,1 procent och för importen med 16,6 procent.

Exporten andra kvartalet: Verkstadsvarorna upp 25 procent

Efter kvartalsvisa nedgångar i volymerna alltsedan fjärde kvartalet 2008, jämfört med motsvarande kvartal året innan, vände exporten uppåt under första kvartalet för att under andra kvartalet öka med hela 17,8 procent.

Ökningen under andra kvartalet 2010 har sin bakgrund i uppgångar för alla sektorer utom skogsvarorna. Inom Skogsvarorna ökade visserligen papper med 8 procent i volym men både trävaror och massa minskade vilket sammantaget resulterade i en nedgång för hela skogssektorn på knappt 1 procent. Mineralvarorna ökade med hela 41 procent i volym efter starka uppgångar för stål och järnmalm. Kemivarorna ökade 9 procent och Energivarorna 20 procent i volym. För Verkstadsvarorna noteras en ökning med hela 25 procent. Inom sektorn ökade vägfordon med hela 51 medan elektrovaror inkl IT, telekom ökade 23 procent. Sektorn Övriga varor ökade 4 procent i volym.

Exporten första halvåret: Lastfordon ökade 40 procent

Varuexporten från Sverige ökade med 12,7 procent i volym under första halvåret i år, jämfört med första halvåret i fjol.

Verkstadsvaror – som svarar för inemot hälften av den svenska exporten – ökade i volym med 16 procent. Inom sektorn ökade elektrovaror/telekom med 17 procent medan vägfordon (inklusive delar, tillbehör) ökade 34 (personbilar ökade 26, lastfordon 40 och delar/tillbehör 43). Skogsvaror ökade 1 procent i volym. Inom sektorn minskade trävarorna med 12 och massan med 10 procent medan papper ökade med 8. För Kemivaror noteras en uppgång med 7 procent – där läkemedel ökade endast 2 procent. Mineralvaror ökade 35 procent i volym efter en uppgång för stål med 36 procent samtidigt som järnmalmsexporten ökade mycket kraftigt. Energivaror ökade med 15 procent i volym varav oljeprodukterna ökade 13 procent. För sektorn Övriga varor ökade volymen 3 procent; livsmedel och tekovaror/skor ökade snabbast med 8 respektive 10 procent.

Tabell: Export. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden

Importen andra kvartalet: Överlag kraftigt uppåt

Importen under andra kvartalet ökade med 26,6 procent i volym, jämfört med andra kvartalet 2009, efter uppgångar för de allra flesta större produktområdena.

Samtliga sektorer ökade i volym jämfört med motsvarande kvartal 2009. Störst var ökningen för Mineralvaror och Verkstadsvaror, 41 respektive 37 procent. Inom Mineralvaror steg importen av järn och stål med hela 84 procent. Inom Verkstadsvaror ökade vägfordon med 54 procent, inom denna grupp ökade personbilar 52 procent. Maskinimporten ökade med 29 procent och elektrovaror/telekom 44. Kemivaror ökade med 14 procent. Inom sektorn minskade läkemedel med 4. Importen av Energivaror, som minskade under första kvartalet med 11 procent, ökade med 32 procent under andra kvartalet. Inom sektorn visade råoljeimporten en uppgång med hela 52 procent; under första kvartalet var nedgången 29 procent. För sektorn Övriga varor steg volymen med 7 procent.

Importen första halvåret: Personbilar upp 57 procent

Varuimporten till Sverige steg med 17,4 procent i volym under första halvåret 2010, jämfört med första halvåret 2009. Importvärdet i löpande priser steg samtidigt med 16,6 procent.

Den dominerande sektorn i importen – Verkstadsvaror – ökade 27 procent i volym. Inom sektorn ökade elektrovaror/telekom samt maskiner med 34 respektive 15 procent. Importen av vägfordon ökade hela 46 procent, varav personbilar ökade 57 procent. Energivaror ökade med 8 procent i volym medan värdet i löpande priser ökade hela 45 procent. Råolja steg 4 procent i volym och oljeprodukterna 9. Kemivarorna ökade med 13 procent – inom sektorn minskade dock läkemedel med 2. För sektorn Mineralvaror ökade importen med 29 procent – inom sektorn ökade järn och stål hela 61. Övriga varor ökade med 4 procent. Inom sektorn ökade möbler med 10 procent.

Tabell: Import. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden

Internationellt: Exporten från G7 ökade 16 procent under första kvartalet

Enligt färska data från OECD ökade G7-ländernas samlade varuexport med 15,6 procent i volym under första kvartalet 2010, jämfört med första kvartalet 2009. I uppgifterna inräknas även handeln mellan G7-länderna. Japan ökade snabbast (43 procent) närmast följt av USA och Tyskland (14 respektive 13 procent). Varuimporten till G7-länderna ökade med 9,7 procent under samma period. Mest ökade importen till Italien (14 procent), Kanada och Japan (13 vardera). Data för Frankrike ingår ej i beräkningarna.

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis och bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser för olika varugrupper, samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar rörande export- och importprisindex. Beräkningarna görs som kedjeindexar för resp. varuområde  med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres formel och prisindex enligt Paasche. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar i uppgifter om värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande HA23SM1003 som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-02 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

 

Förfrågningar

Lars Malmborg
Tfn 08-506 946 29
E-post lars.malmborg@scb.se

Ari Mansikkaviita

Tfn 08-506 941 51
E-post ari.mansikkaviita@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.