Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 2:a kvartalet 2012: Nedåt för både exporten och importen

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 10:30 CEST

Varuexporten från Sverige minskade under det andra kvartalet med 0,7 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med andra kvartalet 2011. Samtidigt sjönk varuimporten med 3,3 procent i volym. Antalet vardagar under andra kvartalet var en färre än under motsvarande kvartal 2011.

Under första halvåret minskade exporten i volym med 0,2 procent och importen med 1,8 procent, jämfört med första halvåret 2011. Värdet i löpande priser sjönk samtidigt med 0,5 procent för exporten och med 1,9 procent för importen. Efter den svaga utvecklingen under halvåret ligger export- och importvolymerna 1,8 procent under de historiska toppnivåerna för ett första halvår, som för exporten uppnåddes 2008 och för importen 2011. 

Exporten andra kvartalet: Verkstadsvarorna minskade 7 procent

Varuexporten från Sverige minskade alltså med 0,7 procent i volym under andra kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal ifjol.   

Verkstadsvaror, som svarar för nära hälften av totala exporten, sjönk i volym med 7 procent. Inom sektorn minskade elektronikvaror/telekom med 8 procent medan vägfordon (inklusive delar, tillbehör) minskade mer påtagligt, 10 procent. Skogsvaror minskade 1 procent i volym efter nedgångar för trävaror och papper medan massan visade en klar ökning. Mineralvaror sjönk 5 procent i volym efter en klar nedgång för järn och stål medan övriga metaller ökade svagt. 

Kemivaror ökade med 7 procent – inom sektorn hade läkemedel och grundämnen/föreningar höga ökningstal medan plaster minskade. Energivaror ökade med 22 procent i volym – inom sektorn ökade oljeprodukterna med 14 procent. För sektorn Övriga varor ökade volymen 6 procent. Inom sektorn hade livsmedel en stark utveckling.

Se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____339450.aspx

Importen andra kvartalet: Vägfordon minskade 10 procent

Under det andra kvartalet 2012 minskade importen med 3,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Verkstadsvaror, den dominerande sektorn i importen, minskade med 6 procent i volym. Inom sektorn sjönk vägfordon (inklusive delar, tillbehör) med 10 procent och maskiner med 4 procent. Elektronikvaror/telekom minskade 5 procent.

Importen inom den betydande sektorn Övriga varor var totalt sett oförändrad. Inom sektorn fortsatte livsmedel att öka, 5 procent, medan importen av tekovaror och skor minskade med 8 procent. Importen av möbler sjönk med 7 procent.

Sektorn Energivaror ökade med 10 procent efter en kraftigt ökad import av råolja men en minskad import av oljeprodukter. Sektorn Kemivaror minskade 7 procent, inom sektorn minskade grundämnen/föreningar 21 procent och läkemedel 5. Mineralvaror minskade i volym med 10 procent. Importen av Skogsvaror var i stort sett oförändrad.

Volymutvecklingen internationellt

Enligt senast tillgängliga uppgifter i OECD:s databaser (per 28 augusti) kan noteras att varuexporten från USA ökade med 5 procent under första kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal 2011. Samtidigt ökade exporten från Storbritannien och Danmark med 2 respektive 7 procent medan den var oförändrad från Finland.

Importen till USA ökade med 3 procent under första kvartalet. Till Storbritannien och Danmark ökade den med 2 respektive 10 procent medan den minskade med 3 procent till Finland. Sveriges varuexport ökade samtidigt med 0,4 medan varuimporten minskade med 0,2 procent. Observera att beräkningsmetoderna kan skilja från land till land vilket kan påverka jämförbarheten mellan de angivna talen.

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Beräkningarna bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar av export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-/importvärden för respektive varugrupp, dvs. de insamlade värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp. varuområde  med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres’ och prisindex enligt Paasche’s formel. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar  i bakomliggande utrikeshandelsstatistik med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-11-29 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Lars Malmborg
Tfn 08-506 946 29
E-post lars.malmborg@scb.se

Martin Rickardsson
Tfn 08-5069 4612
E-post martin.rickardsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.