Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 3:e kvartalet 2009: Exporten minskade med 17 procent i volym under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 09:37 CET

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283241.aspx

Varuexporten från Sverige minskade under det tredje kvartalet 2009 med hela 17,0 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med tredje kvartalet 2008. Samtidigt sjönk varuimporten till Sverige med 15,7 procent i volym.

Den kraftiga nedgången i utrikeshandeln under det första halvåret har alltså fortsatt under det tredje kvartalet. Takten i nedgången var dock inte lika hög under tredje kvartalet som under de två första kvartalen. Antalet vardagar under tredje kvartalet var detsamma som under motsvarande kvartal 2008.

Räknat på perioden januari-september, jämfört med motsvarande period i fjol, blev nedgången i volym för exporten 20,6 procent och för importen 20,0 procent. Den mycket svaga utvecklingen får ses mot bakgrund av den så kallade finanskrisen och dess påverkan på den internationella konjunkturutvecklingen.

Exporten tredje kvartalet: Fortsatt kraftigt nedåt för fordonsexporten

Volymnedgången på 17,0 procent jämfört med tredje kvartalet 2008 har sin bakgrund i nedgångar för de allra flesta tyngre produktområdena.

Verkstadsvaror minskade i volym med 26 procent. Inom sektorn minskade exporten av elektrovaror/telekom med 17 procent, en något högre nedgångstakt än under andra kvartalet, medan vägfordon (inklusive delar och tillbehör) sjönk med hela 43 procent, en något mindre nedgångstakt än under andra kvartalet. Skogsvaror minskade med 6 procent. Inom sektorn ökade trävarorna med 2 procent medan massa och papper minskade. Kemivaror gick ned 1 procent. Inom sektorn ökade läkemedel medan grundämnen/föreningar och plaster föll.

Mineralvaror minskade hela 25 procent i volym. Inom sektorn fortsatte den kraftiga nedgångarna för järn och stål med i stort samma takt som under andra kvartalet medan nedgången för järnmalm bromsades upp en del under tredje kvartalet. Energivaror minskade med 11 procent; inom sektorn sjönk oljeprodukter med 12. För sektorn Övriga varor minskade volymen 4 procent – tekovaror/skor och möbler minskade medan livsmedel ökade något i volym.

Exporten januari-september:  Lastfordonen minskade 65 procent i volym

Varuexporten från Sverige minskade med 20,6 procent i volym under perioden januari-september i år, jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt sjönk exportvärdet i löpande priser med 18,8 procent.

Verkstadsvaror – som svarar för inemot hälften av den svenska exporten – minskade i volym med 29 procent. Inom sektorn sjönk exporten av elektrovaror/telekom med 12 procent medan exporten av vägfordon (inklusive delar och tillbehör) föll med hela 52 procent (personbilar minskade 53 och lastfordon 65). Exporten av Skogsvaror sjönk 7 procent i volym. Inom sektorn ökade trävarorna med 1 procent medan massa och papper minskade med 4 respektive 8. Kemivaror gick ned med 5 procent - läkemedelsexporten ökade medan grundämnen/föreningar och plaster minskade kraftigt.

Mineralvaror föll hela 33 procent i volym. Inom sektorn minskade järn och stål med 44 procent och järnmalm med 38. Energivaror minskade med 11 procent i volym varav oljeprodukter sjönk med 10 procent. För sektorn Övriga varor sjönk volymen 6 procent; livsmedel minskade 1 procent medan nedgången för tekovaror/skor och möbler var mer påtaglig.

Tabell: Export. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden

Importen tredje kvartalet: Mindre nedgång än under andra kvartalet för de flesta produktområdena


Importen under tredje kvartalet 2009 minskade med 15,7 procent i volym, jämfört med tredje kvartalet 2008. Nedgången för de flesta produktområdena var mindre än under andra kvartalet.

Verkstadsvaror, den dominerande sektorn i importen, minskade med 23 procent. Inom sektorn minskade importen av vägfordon med 24 procent, vilket är en mycket lägre nedgångstakt än under andra kvartalet. För personbilar, som minskade med 5 procent, var uppbromsningen i nedgången särskilt påtaglig. Maskinimporten föll med 28 procent. Elektrovaror/telekom föll med 13 procent och övriga transportmedel med hela 62 procent. Kemivaror minskade med 1 procent efter att ha minskat med 17 procent under andra kvartalet.

Importen av Energivaror minskade med 18 procent. Inom sektorn sjönk råoljeimporten med 15 procent. Övriga varor minskade med 7 procent; inom sektorn ökade livsmedel med 2 procent efter att ha minskat med 4 under andra kvartalet. Möbler minskade kraftigt med 27 procent efter en stor nedgång även under andra kvartalet.

Importen januari-september: Läkemedel ökade med 10 procent

Varuimporten till Sverige sjönk med 20,0 procent i volym under januari-september 2009, jämfört med januari-september 2008. Importvärdet i löpande priser sjönk med 20,3 procent.

Verkstadsvaror minskade med 28 procent. Inom sektorn minskade elektrovaror/telekom med 16 procent och maskiner med 33. Importen av vägfordon minskade med 39 procent varav personbilar med 29 procent.

Energivaror minskade med 13 procent i volym medan värdet i löpande priser sjönk med hela 40 procent. Råolja sjönk i volym med 13 procent. Kemivaror minskade med 10 procent. Inom sektorn ökade läkemedel med 10 procent. Mineralvaror minskade med 29 procent varav järn och stål med hela 39. Övriga varor minskade med 9 procent. Inom sektorn var importen av livsmedel oförändrad medan möbler sjönk med hela 29 procent.

Tabell: Import. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden

Internationellt: Exporten från G7-länderna minskade 23 procent under andra kvartalet

Enligt publicerade data från OECD den 23 oktober minskade G7-ländernas samlade varuexport med hela 23,3 procent i volym under andra kvartalet 2009, jämfört med andra kvartalet 2008. I uppgifterna inräknas även handeln mellan G7-länderna. Japan, Italien och Tyskland hade de största nedgångarna i exportvolymen med 34, 25 respektive 23 procent. Kanada, USA och Storbritannien minskade med 22, 20 respektive 16 procent. Varuimporten till G7-länderna minskade med 19,0 procent under samma period. Mest minskade importen till Kanada, 23 procent och till Japan och USA, 21 procent vartdera. Italien, Storbritannien och Tyskland minskade med 20, 18 respektive 13 procent.

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis och bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser för olika varugrupper, samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar rörande export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-/importvärden för respektive varugrupp, dvs. värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp. varuområde/totalen med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres formel och prisindex enligt Paasche. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar/tillägg i bakomliggande utrikeshandelsmaterial med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande HA23SM0904 som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-03-04 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

 

Förfrågningar

Lars Malmborg
Tfn 08-506 946 29
E-post lars.malmborg@scb.se

Ari Mansikkaviita

Tfn 08-506 941 51
E-post ari.mansikkaviita@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.