Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 4:e kvartalet 2011: Stark export tappade kraft sista kvartalet i fjol

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 09:36 CET

Varuexporten från Sverige minskade under det fjärde kvartalet med 1,4 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med fjärde kvartalet 2010. Samtidigt ökade varuimporten med 1,4 procent i volym. Antalet vardagar under fjärde kvartalet var detsamma som under motsvarande kvartal 2010.

Under år 2011 ökade exporten i volym med 8,5 procent och importen med 7,2 procent, jämfört med år 2010. Räknat i löpande priser steg värdet på exporten under samma period med 6,6 procent och importen med 6,7 procent.

Både export- och importvolymen under år 2011 är den högsta någonsin för ett helår, exporten var 3 procent högre och importen 6 procent högre än den tidigare toppnoteringen som i båda fallen var för år 2008.

Exporten fjärde kvartalet: Volymnedgång i flera sektorer

Exporten vände alltså nedåt under fjärde kvartalet 2011, efter att ha ökat kraftigt under de första tre kvartalen 2011, allt jämfört med motsvarande kvartal år 2010.  Den svaga nedgången under fjärde kvartalet 2011 får ses mot bakgrund av att fjärde kvartalet 2010 hade mycket stark export med den hittills historiska toppnivån för exporten under ett fjärde kvartal.  

Volymnedgången under fjärde kvartalet 2011 var fördelad på flera sektorer. Verkstadsvaror minskade 2 procent och Skogsvaror 5 procent. Även Kemivaror och Övriga varor minskade i volym. Två sektorer visade uppgång – Mineralvaror och Energivaror ökade med vardera 6 procent.

Export. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____329949.aspx

[1] Inklusive dragfordon

Exporten år 2011: Verkstadsvarorna draglok

Varuexporten från Sverige ökade alltså med 8,5 procent i volym under år 2011 jämfört med år 2010.

Verkstadsvaror som svarar för nära hälften av totala exporten, ökade i volym med hela 16 procent. Inom sektorn ökade elektrovaror/telekom med 14 procent medan vägfordon (inklusive delar, tillbehör) ökade 25 efter en mycket stark uppgång för last- och dragbilar. Skogsvaror minskade 1 procent i volym efter nedgångar för massa och papper. Kemivaror hade en uppgång med 3 procent – inom sektorn ökade läkemedel med 5 procent. Mineralvaror ökade 10 procent i volym efter en uppgång för järn och stål med 13 procent medan övriga metaller ökade 2. Energivaror minskade med 3 procent i volym varav oljeprodukterna minskade 8 procent. För sektorn Övriga varor ökade volymen 2 procent; tekovaror/skor ökade med 8 medan livsmedel ökade 3 procent.

Importen fjärde kvartalet: Stark ökning för livsmedelsimporten

Importen under fjärde kvartalet ökade med 1,4 procent i volym, jämfört med fjärde kvartalet 2010.

Importen av Mineralvaror ökade 7 procent. Inom sektorn ökade järn och stål med 12 procent. Verkstadsvaror ökade 4 procent. Inom sektorn ökade maskiner och elektrovaror/telekom med 5 respektive 6 procent. Vägfordon ökade med 1 procent. Även sektorn Övriga varor ökade, 3 procent. Inom denna sektor ökade livsmedelsimporten snabbast, med 8 procent. Kemivaror och Energivaror minskade med 1 respektive 7 procent. Inom den sistnämnda sektorn minskade importvolymen av oljeprodukter med 19 procent. Importen av Skogsvaror ökade 1 procent.

Importen år 2011: Ny toppnotering för importvolymen 

Varuimporten till Sverige steg med 7,2 procent i volym under helåret 2011, jämfört med helåret 2010, till en ny historisk toppnivå. Importvärdet i löpande priser steg samtidigt med 6,7 procent.

Den dominerande sektorn i importen – Verkstadsvaror – ökade 14 procent i volym. Samtliga varuområden inom sektorn steg, bland annat maskiner med 17 procent, elektrovaror/telekom med 14 procent och vägfordon med 11 procent. Inom vägfordon ökade importen av personbilar med 10 procent. Övriga varor ökade med 5 procent, inom denna sektor ökade livsmedelsimporten med 6 procent. Energivaror uppvisade en nedgång i importvolymerna med 4 procent. Oljeprodukter minskade med 13 procent medan råoljeimporten minskade marginellt. För sektorn Kemivaror ökade importen med 2 procent, inom sektorn uppvisade gummi och gummivaror en hög uppgång på 13 procent medan grundämnen och föreningar minskade 1 procent. Importvolymen för Skogsvaror ökade med 2 procent. Mineralvaror steg med 7 procent - främst tack vare en hög stålimport.

Import. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____329949.aspx

Volymutvecklingen internationellt

Enligt senast tillgängliga uppgifter i OECD:s databaser (per 27 februari) kan noteras att varuexporten från Tyskland, Finland och USA ökade med 6 procent, 2 procent respektive 7 procent under tredje kvartalet 2011, jämfört med motsvarande kvartal 2010. Samtidigt ökade importen till Tyskland och USA med 4 respektive 3 procent medan den minskade till Finland med 1 procent. Sveriges varuexport ökade samtidigt med 10 procent medan varuimporten ökade med 5 procent. Observera att beräkningsmetoderna kan skilja från land till land vilket kan påverka jämförbarheten mellan de angivna talen.

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Beräkningarna bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar av export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-/importvärden för respektive varugrupp, dvs. de insamlade värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp. varuområde  med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres’ och prisindex enligt Paasche’s formel. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar  i bakomliggande utrikeshandelsstatistik med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-31 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Lars Malmborg
Tfn 08-506 946 29
E-post lars.malmborg@scb.se

Olle Håkanson
Tfn 08-506 943 01
E-post olle.hakansson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.