Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexportens och varuimportens volymutveckling kv 2, 2008: Importvolymen ökade knappt 11 procent andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:33 CEST

Varuexporten från Sverige ökade under det andra kvartalet 2008 med 7,9 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med andra kvartalet 2007. Samtidigt ökade varuimporten till Sverige med 10,6 procent i volym. För första halvåret 2008 var volymökningen 6,8 procent för varuexporten och 7,7 procent för varuimporten, jämfört med första halvåret 2007.

Exporten energivaror ökade nära 20 procent i volym
Varuexporten från Sverige ökade alltså med 6,8 procent i volym under första halvåret 2008, jämfört med första halvåret 2007. Samtidigt ökade exportvärdet i löpande priser med 9,7 procent.

Ökningen i volym för sektorn Verkstadsvaror var knappt 8 procent under samma period. Inom sektorn ökade exporten av elektrovaror (inklusive IT och telekom) med 11 procent och exporten av vägfordon (inklusive delar och tillbehör) med knappt 3 procent.

Exporten av Skogsvaror ökade med 5 procent i volym. Inom sektorn minskade trävarorna med knappt 1 procent, medan massa och papper ökade med 16 respektive 6 procent. För Kemivaror var minskningen drygt 1 procent; en minskad export kan noteras för läkemedel medan grundämnen/föreningar visade ökning i volym. För Mineralvaror noteras en volymökning med 3 procent. Inom sektorn ökade stål med 9 procent medan särskilt järnmalm men även övriga metaller sjönk. Exporten av Energivaror ökade med 20 procent; oljeprodukterna ökade med 22 procent i volym och hela 68 procent i värde. Exporten inom sektorn Övriga varor gick upp med 11 procent i volym. Inom sektorn hade livsmedel den högsta ökningstakten, 15 procent.

Export. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden

http://www.scb.se/templates/pressinfo____245805.asp

 

Energivaror och verkstadsvaror ökade mest i importen
Varuimporten till Sverige steg alltså med 7,7 procent i volym under första halvåret 2008 samtidigt som importvärdet i löpande priser ökade med 11,8 procent, allt jämfört med första halvåret 2007.

Den dominerande sektorn i importen - Verkstadsvaror - ökade med 8 procent i volym under första halvåret. Inom sektorn kan noteras en uppgång med drygt 14 procent i importen av elektrovaror (inklusive IT och telekom). Maskiner ökade hela 10 procent medan importen av vägfordon inkl delar ökade med mer blygsamma 1 procent (personbilar minskade med hela 15 procent medan bildelar ökade med 11). Övriga transportmedel (innehållande bl.a. fartyg och flygplan) minskade med 8 procent i volym.

Importen av Energivaror ökade med 13 procent i volym medan värdet i löpande priser steg med hela 68 procent. Råolja ökade 12 procent i volym medan oljeprodukterna ökade med 11. Kemivaror ökade med 6 procent - inom området hade grundämnen/föreningar den högsta ökningstakten. För sektorn Mineralvaror ökade importen med 6 procent. Inom sektorn minskade dock malmer/metallskrot med 11 procent. En ökad import av livsmedel och tekovaror/skor bidrog till att sektorn Övriga varor ökade med närmare 7 procent i volym.

Import. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden

http://www.scb.se/templates/pressinfo____245805.asp

 

Snabb exportökning för Japan, USA och Frankrike
Enligt pressinformation från OECD i juli ökade G7-ländernas samlade varuexport med 5,6 procent i volym under första kvartalet 2008, jämfört med första kvartalet 2007. I uppgifterna inräknas även handeln mellan G7-länderna. Japan (+9 procent) samt Frankrike och USA (båda 8 procent) hade de största ökningarna i exportvolymen. Tyskland ökade 6 procent. Enda land med minskad exportvolym var Canada. Varuimporten till G7-länderna ökade sammantaget med 1,0 procent under samma period. Den högsta ökningen hade Frankrike (6 procent) följt av Canada (5) samt Tyskland och Storbritannien (vardera 3). Importen till USA och Japan minskade med vardera 1 procent. I G7 ingår Kanada, Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland och USA.

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis och bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser för olika varugrupper samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar rörande export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-/importvärden för respektive varugrupp, dvs. värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistikenom handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp. varuområde/totalen med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres formel och prisindex enligt Paasche. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar/tillägg i bakomliggande utrikeshandelsmaterial med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i HA 23 SM0803 somnu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-12-04 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Lars Malmborg
Tfn 08-506 946 29
E-post lars.malmborg@scb.se
Olle Håkansson
Tfn 08-506 943 01
E-post olle.hakansson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.