Vasakronan AB

Vasakronans delårsrapport januari – september 2004 - starkt resultat men fortsatt svag marknad

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:10 CEST

- Sysselsättningsutvecklingen i Sverige är fortsatt svag, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Återhämtningen beräknas komma först under senare delen av 2005. Hyresmarknaden påverkas negativt av sysselsättningsutvecklingen. Samtidigt är Sverige inne i en högkonjunktur med fortsatt stark BNP-tillväxt med cirka 3,5 procent under 2004.

- Hyresmarknaden i Stockholm är svag samtidigt som vakanserna inte längre ökar. Marknaden visar tydlig tendens till att differentiera prissättningen mellan moderna och äldre lokaler. Intresset för lokaler har ökat något i Solna och i Kista. I Uppsala har vakanserna ökat.

- På Göteborgsmarknaden är hyrorna svagt sjunkande. Vakanserna i Göteborgs innerstad kommer att öka med cirka två procent under det närmaste halvåret.

- Hyresmarknaden i Malmö och Lund har under 2004 präglats av en försiktig optimism. I en hårdare konkurrenssituation har efterfrågan ökat och det finns stort intresse för lokaler i de centrala delarna av Malmö och Lund.

Hyresintäkterna minskade till 2 029 (2 247) Mkr i huvudsak beroende på gjorda försäljningar. Hyresminskningen i om- och nytecknade kontrakt var 5 (+3) procent. Vakansgraden ökade till 13 (10) ­procent av hyresintäkterna, främst till följd av förvärvet av Kista Science Tower. Vasakronan förvärvade i augusti NCCs resterande del av Kista Science Tower, baserat på ett marknadsvärde av 1 208 Mkr.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 599 (528) Mkr, en ökning med 13 procent. Exklusive reavinster, nedskrivningar och upplösning av reserv för nedskrivning avseende Kista Science Tower uppgick resultatet till 402 (508) Mkr.

Utsikterna för 2004 är oförändrade. Prognosen är att resultatet efter finansnetto, före reavinster, nedskrivningar och upplösning av reserv för nedskrivning kommer att uppgå till cirka 350 (585) Mkr.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på:
http://www.vasakronan.se


För vidare information kontakta:
Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.