Fortum Sverige AB

Vattenkraft och vågkraft – två av de viktigaste energikällorna

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 10:30 CEST

El producerad från vatten ger stora miljöfördelar. Vattenkraft står redan idag för cirka hälften av elproduktionen i de nordiska länderna och blir därmed den viktigaste förnybara kraftkällan i Norden. Lägger vi till vågkraft, så skulle cirka tio procent av världens energibehov kunna fyllas med hjälp av vågkraft.

VATTENKRAFT

Vattenkraft bygger på ett naturligt kretslopp där vatten dunstar från haven och faller som regn eller snö över land, varpå det smälta vattnet rinner nedåt mot vattendragen. Själva elproduktionen i ett vattenkraftverk sker då vattnen strömmar genom kraftverkets turbiner som då börjar snurra. Den snurrande turbinen driver en generator som omvandlar energin i vatten till el. Det som avgör hur mycket el som kan produceras är hur stor fallhöjden är och hur mycket vatten som passerar turbinen.

MILJÖVÄNLIG EL GENOM VATTENKRAFT

En av de främsta fördelar är att den el som produceras med vattenkraft inte ger några utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser. Vattenkraft har också en nyckelroll i det stora kraftsystemet eftersom vattenkraft hjälper till att skapa balans mellan produktion och förbrukning. Händelser som driftstopp, uppstart och effekthöjningar vid kraftverk sker ofta med kort varsel och då är det vattenkraft som hjälper till att jämna ut variationerna i förbrukningen. Inte minst när vindkraften byggs ut kommer denna så kallade reglerförmåga att bli allt viktigare för att elsystemet ska vara stabilt. Vattenkraft har många miljöfördelar och vattenkraftverk har en mycket lång livslängd.

Vattenkraftens andel av Fortums elproduktion varierar från år till år beroende på hur mycket vatten som finns. År 2007 stod vattenkraft för 43 procent av den nordiska elproduktionen.

VÅGKRAFT

Det flesta tekniker för vågkraft utvinner energi från vågrörelser vid havsytan men det finns också tekniker som tillvaratar energi från bottenvågor. Enkelt beskrivet består ett vågkraftsystem av flera ihopkopplade aggregat. Varje aggregat består i sin tur av en boj på vattenytan sammankopplad med en linjärgenerator, som i sin tur är fastsatt i botten. El från vågkraft genereras när vågornas rörelser flyttar bojen. Tekniken är robust konstruerad med få rörliga delar så att de fungerar med minimalt underhåll under tuffa förhållanden till havs.

FÖRDEL VÅGKRAFT

En stor fördel med vågkraften är att nyttjandegraden är mellan 35 och 50 procent vilket kan jämföras med nyttjandegraden för vindkraften som är 25 till 30 procent.

En annan fördel med vågkraft är att så mycket som 70 procent av jordytan är hav. Beräkningar har visat att det ur vågkraften skulle vara möjligt att utvinna mellan 10 000 och 15 000 TWh per år. För Östersjöns del skulle det innebära omkring 24 TWh, vilket är lika mycket som de svenska hushållens elbehov på ett år.