Svensk Energi

Vattenkraften pressar elpriset

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 14:30 CEST

Vattenkraften är ryggraden i det svenska och nordiska elsystemet. Det senaste årets goda vattentillgång har starkt bidragit till förhållandevis lägre elpriser. I år kan vattenkraften slå produktionsrekord.

I ett drygt år har elpriserna på den nordiska elbörsen varit förhållandevis låga. Det beror i hög grad på god tillgång till vatten för produktion av vattenkraft. Under en Energilunch på Svensk Energi idag framgick tydligt hur tider med god vattentillgång innebär en prispress på elen.

– När det gäller Sverige kan vattenkraften varierar från år till år mellan 50 och 80 TWh (terawattimmar = miljarder kilowattimmar) jämfört med normalvärdet 65 TWh. Variationen motsvarar totalt över 20 procent av Sveriges elproduktion per år. Självklart får en sådan variation av utbudet på elmarknaden påverkan på priset, sa Svensk Energis kraftsystemexpert Folke Sjöbohm.

Vattenkraften är på väg att slå produktionsrekord. Samtidigt slår Sverige sitt exportrekord av el. Även vindkraften, som är momentant väderberoende av väderleken, noterar produktionsrekord i år. Folke Sjöbohm satte vindkraftens utbyggnad i perspektiv och konstaterade att i år installeras över 1 000 MW vindkraft.

Men varken kärnkraft eller vindkraft har samma avgörande betydelse för elpriset som vattenkraften och dess tillrinning till vattenmagasinen. Professor Sten Bergström från SMHI talade om väder i närtid och hur klimatpåverkan på längre sikt kan påverka förutsättningarna:

– Vattenkraftens produktion återspeglas av vädrets växlingar. Det gör klimatfrågan speciellt intressant. Mer nederbörd betyder mer vattenkraft. Ett varmare klimat jämnar dessutom ut vattenflödena mer över hela året vilket är gynnsamt för produktionen. Samtidigt innebär ett förändrat klimat nya krav på vattenkraftsystemets förmåga att klara extrema vattenflöden.

När det gäller efterfrågan på el, så är den starkt kopplad till näringslivets och industrins utveckling. Maria Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv berättade om konjunktursvängningar och mer långsiktiga strukturella förändringar som kan förväntas:

– Kortsiktigt och en bit in på nästa år ser vi en nedgång i konjunkturen och därmed i industrins efterfrågan på el. Mer långsiktigt ser det inte ut så. Sverige har råvaror som alltid är bäst att processa nära källan. Ökad automatisering i tillverkningsindustrin ökar också elbehovet. Nya sektorer med stort elbehov som it-branschen och nya användningsområden för el tillkommer.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Kontaktpersoner:

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobiltel 0705-84 84 81

Folke Sjöbohm, Svensk Energis kraftsystemexpert, mobiltel 0704-19 26 97

Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker, mobiltel 0733-92 57 61