Sigtuna kommun

Vattenkvaliteten i dricksvatten har granskats i Sigtuna kommun

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 11:44 CEST

Sigtuna kommun har i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) studerat dricksvattnets kvalitet från enskilda bergborrade brunnar. Resultatet visar att det finns förhöjda halter av arsenik, radon och uran i grundvattnet.

- Vi ville vi göra en ordentlig utredning för att veta hur det faktiskt ser ut och det beskedet har vi fått nu. Undersökningen visar att värdena i de provtagna bergsborrade brunnarna har ett långt mycket högre värde än genomsnittet i Sverige. Det är klart att det inte är en positiv nyhet för kommunen, men ett viktigt konstaterande, säger Ronnie Lundin (S) ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommentar.

Den politiska ledningen (S, C, MP) arbetar aktivt med klimat- och miljöfrågor. Som en del i det arbetet anslogs medel 2008 för att genomföra en grundvattenutredning i Sigtuna kommun.

Tyngdpunkten för undersökningen av dricksvattenkvaliteten i enskilda dricksvattentäkter lades på kemiska ämnen, däribland olika metaller och gasen radon. Rapporten visar att en femtedel av brunnarna har otjänligt vatten.

- Har man otjänligt vatten med avseende på arsenik, radon eller tjänligt med anmärkning för uran rekommenderar vi att man inte använder vattnet till dryck eller matlagning. Det går bra att använda vattnet till andra sysslor i hemmet som städ eller tvätt, säger Åsa Persson på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Brunnsägare med otjänligt vatten bör undersöka om det går att installera rening av vattnet eller få vatten från annat håll. För en enskild brunn är det brunnsägaren som ansvarar för att bekosta eventuell rening. Det finns olika möjligheter att rena arsenik, radon och uran från dricksvattnet. Exempelvis är järn-manganfilter en metod för rening av arsenik, att lufta vattnet är en av de vanligaste metoderna för att bli av med radon och uran går att filtrera bort från vattnet.

- Kunskapen vi nu samlat på oss kan vi använda för utökad rådgivning om de generella risker som finns och vilka lösningar som finns för att åtgärda problemen, avslutar Ronnie Lundin (S).

Rapporten i sin helhet går att nå på Sigtuna kommuns hemsida; www.sigtuna.se/vattenkvalitet

Ytterligare information:

Ronnie Lundin (S), ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, tel 070-738 76 70

Åsa Persson, miljö- och hälsoskyddskontoret, tel 08-591265 26

Fakta

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i jordskorpan och därför kan det förekomma höga halter arsenik i brunnsvatten. Speciellt vanligt med höga halter arsenik är det i områden med sulfidmineral i jordlager och/eller berggrunden. Områden med sedimentgnejser eller basiska bergarter betraktas som riskområden i Sigtuna kommun. 14procentav de undersökta brunnarna har otjänligt vatten med avseende på arsenik. Det genomsnittliga värdet för riket är ca 3 procent.

Uran kan förekomma i områden med naturligt höga halter i berggrunden, främst i områden med vissa graniter och pegmatiter. Uranhalten kan även vara hög i vatten från sand- och grusavlagringar. 57 procent av alla enskilda vattentäkter i Sigtuna kommun beräknas ha brunnsvatten med halter över riktvärdet för tjänligt med anmärkning. Riksgenomsnittet är ca 17 procent.

Höga halter av radon kan förekomma naturligt i grundvatten. I Sigtuna kommun har

9 procent av brunnarna halter av radon i dricksvatten som överstiger riktvärdet på 1000 Bequerel per liter vatten. Halterna av radon i dricksvatten stämmer relativt väl överens med halterna för Sverige.