Poolia

VD Johan Eriksson kommenterar Poolias delårsrapport Q1

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:13 CEST

Poolia redovisar en stark rapport i ett tufft marknadsläge

Trots en tydlig minskning i efterfrågan på bemanningstjänster fortsätter Poolia den positiva trenden från 2008 och redovisar ett starkt resultat för årets första kvartal. Tillväxten avtar på de flesta marknaderna förutom inom vård där Dedicare hittills inte har påverkats av lågkonjunkturen. Det är främst inom tjänsteområdet rekrytering som avmattningen är mest kännbar. För att möta den minskade efterfrågan har vi intensifierat sälj- och marknadsinsatser samtidigt som vi har fortsatt att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge.

Den snabba inbromsningen i konjunkturen som vi såg i slutet av förra året märktes tydligt under årets första kvartal. Januari är normalt sett en månad som startar ganska trögt och i år tog det längre tid än vanligt innan efterfrågan tog fart efter jul- och nyårshelgen. De insatser som initierades under 2008, både avseende ökad marknadsnärvaro och ökad effektivitet, bidrar till vår starka kvartalsrapport.

Kvartalsintäkterna minskade med 1,8% till sammanlagt 353,5 MSEK (360,1). Rörelseresultatet uppgick till 18,4 MSEK (28,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 MSEK (24,0). Soliditeten uppgick till 56,6% (59,3) och rörelsemarginalen 5,2% (7,8).

Verksamheten under första kvartalet 2009
Poolia står för kvalitet och hög grad av specialisering inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Human Resouces, Sales & Marketing, IT & Engineering, Office Support samt Executive.

I Poolia Sverige har intäkterna minskat med 12,4%. Rekryteringsintäkterna minskade med hela 55%. Tack vare vår erfarna och kompetenta personal har vi snabbt lyckats ställa om verksamheten till de nya förutsättningar som en lågkonjunktur för med sig. Under perioden har beslut fattats om att starta upp nya platskontor i Gävle samt Linköping. Rörelsemarginalen för kvartalet var 8,1% (10,9).

I Storbritannien är marknaden fortsatt mycket tuff, och även här ser vi en minskning av antalet rekryteringsuppdrag. Vi har under ett års tid lyckats anpassa verksamheten till den rådande marknaden men har nu nått en punkt då vi måste skapa mer volym för att nå ett positivt rörelseresultat. Inom banksektorn, som var den sektor som minskade mest under föregående år, kan vi se en viss ökning av efterfrågan på hyrsidan. Området Finance & Accounting är fortsatt stabilt medan det är mycket tufft inom Office Support. Rörelsemarginalen för kvartalet var -2,7% (1,7).

I Tyskland ser vi också en minskning på rekryteringssidan som också påverkar rörelsemarginalen negativt. Detta vägs till viss del upp av att hyrsidan fortfarande växer. Arbetet med att utvidga vårt erbjudande är vårt huvudfokus. Även om samtliga kontor inte var lönsamma innan lågkonjunkturen kom, har vi som målsättning att kunna bibehålla vår geografiska plattform för att stå starka när konjunkturen vänder. Rörelsemarginalen för kvartalet var 7,5% (11,7).

I Finland har vi bibehållit den starka ställning som vi skapade under 2008. Marknaden har varit tuffare under årets första kvartal men vi har lyckats mycket väl med både intäkter och rörelsemarginal. Rekryterings-intäkterna minskade med 31% vilket har kompenserats av hyrintäkterna som steg med 37%. Rörelsemarginalen för kvartalet var 5,7% (6,6).

I Danmark har marknaden försvårats ytterligare. Vi ser dock en fortsatt bra potential och med ett ökat samarbete inom Öresundsregionen tror vi på en positiv vändning av utvecklingen under 2009. Rörelsemarginalen för kvartalet var negativ.

Dedicare, som är vår verksamhet inom vårdbemanning, har ännu inte påverkats av lågkonjunkturen. Vi ser också en fortsatt stark efterfrågan i såväl Sverige som Norge. I Finland, där vi startade ny verksamhet under fjärde kvartalet 2008, har vi ännu inte nått en kritisk massa. I Norge har Dedicare tilldelats ett ramavtal med de fyra s k Helseregionerna som ger Dedicare möjligheten att fortsätta expansionen och erbjuda norsk- och svensktalande vårdpersonal uppdrag över hela landet. Avtalen omfattar uthyrning av läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare. För att säkerställa leveranserna kommer en nationell organisation att etableras. Under kvartalet har vi säkerställt att samtliga enheter i Dedicare är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000. Rörelsemarginalen för kvartalet var 7,5% (5,5).

Under kvartalet har vi tvingats anpassa verksamheten för att kompensera för minskad efterfrågan, vilket har medfört extra kostnader i kvartalet. Dessa åtgärder beräknas påverka resultatet positivt under nästkommande kvartal.

Framåtblick
Den ekonomiska utvecklingen framöver är svårbedömd i nuläget. Poolia står väl rustat för att hantera den lågkonjunktur som vi befinner oss i just nu, och är väl förberedda att vidta ytterligare åtgärder om marknadsläget fortsätter att försämras. Vi fokuserar på ökad marknadsnärvaro men också på en fortsatt stark kostnadskontroll. Samtidigt arbetar vi också för att vara väl anpassade att möta marknaden när konjunkturen vänder uppåt igen. Vi är övertygade om att företagen i framtiden kommer att sträva efter ännu mer flexibilitet i sin bemanning, varför penetrationsgraden i vår bransch kommer att öka ännu mer i nästa konjunkturuppgång. Det tåget ska vi med på!


Johan Eriksson
VD/Koncernchef

Hela rapporten: http://www.poolia.com/files/Poolia_Q1_final.pdf