Accelerator Nordic AB

VD Maria Wrethag kommenterar avknoppning av SPAGO och renodlingen av Accelerator

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 08:18 CEST

Bästa aktieägare i Accelerator, 

Förra året tog vi ett första steg mot en renodling av verksamheten då vi delade ut vårt tidigare dotterbolag PledPharma till våra aktieägare, något som gett PledPharma bästa möjliga förutsättningar för fortsatt framgång och våra aktieägare alla fördelar av ett direkt ägande i ett lovande läkemedelsbolag. Vi står nu redo att separatnotera och låta våra aktieägare bli direktägare i ytterligare ett av våra dotterbolag, SPAGO Imaging, då SPAGOs verksamhet nått så långt att bolaget behöver kunna stå på egna ben.  Acccelerator kommer genom detta också att få en enklare, mer försäljningsinriktad verksamhet med betydligt lägre kostnader. 

Vi ser en stor potential i SPAGO Imaging, något som vi vill ge Accelerators aktieägare möjlighet att ta direkt del av.  Detta kommer att ske genom en riktad nyemission till Accelerators aktieägare och externa investerare samt genom utdelning av Accelerators innehav i SPAGO till våra aktieägare. Flera av de största aktieägarna i Accelerator har förbundit sig att ta sina andelar ("pro rata” enligt innehav i moderbolaget) och ytterligare därtill i SPAGOs nyemission, till ett belopp av 15 miljoner kronor. 

Under 2011 lät vi utföra en extern marknadsundersökning kring SPAGOs kontrastmedel, med hjälp av Destum Partners, ett USA-baserat konsultföretag. De genomförde bland annat djupintervjuer med radiologer, betalare och beslutsfattare inom området. Undersökningen visade på ett stort intresse för produkten på marknaden. De egenskaper som presenterades för SPAGOs kontrastmedel sågs som väsentligt mycket bättre än de ledande kontrastmedel som finns på marknaden idag, vilket skulle öppna för en bredare användning av MR för att diagnostisera tumörer i mjukvävnad och möjligöra insättning av cancerterapi tidigare och på rätt patienter. SPAGOs kontrastmedel skulle kunna bli en riktig ”game changer” på marknaden, för att använda radiologernas egna ord. 

Självklart måste vi då visa även i klinik vad vi hittills kunnat visa i preklinik, vilket också är nästa steg i utvecklingen för SPAGO. Prekliniska ”proof of concept”-studier visar på mycket gott diagnostiskt värde för produkten och goda säkerhetsresultat vad gäller högsta tolererbara dos har uppnåtts i de pilottox-studier som nu har utförts. Detta gör att SPAGO nu är redo att inleda det sista prekliniska arbetet som behöver göras för att sedan kunna starta kliniska studier i början av 2014. 

SPAGO Imaging avser att kommersialisera SPAGO Pix med hjälp av en industriell partner som har de utvecklings-, marknadsförings- och försäljningsresurser som krävs för att nå ut på en global marknad. Detta för att både kunna korta tiden till marknad och öka möjligheterna för en optimal global marknadspenetration och försäljning. Vid en utlicensiering till en industriell partner, som då även skulle stå för kostnaderna för de senare och dyrare kliniska studierna, skulle SPAGO få ersättning i form av så kallade ”up-front” och ”milestone”-betalningar samt en royalty på försäljningen. Beroende på i vilken utvecklingsfas ut-licensieringen sker erhåller vanligen licensgivaren ersättning som motsvarar 20-30% av projektvärdet. 

Utöver en noggrann analys av marknaden har vi även låtit Destum Partners göra en extern projektvärdering av SPAGOs kontrastmedelsprojekt. Försäljningspotentialen för ett kontrastmedel som SPAGOs bedöms av Destum Partners som mycket god på grund av dess förmåga att väsentligt förbättra och därmed öka användningen av MR för tumördiagnostik, samt ledande radiologers syn på produkten som ett banbrytande kontrastmedel som de är villiga att betala ett premiumpris för. Detta motiverar, enligt Destum, ett riskjusterat nuvärde för projektet i preklinisk fas på omkring 420 – 670 miljoner kronor.  Vilket för SPAGOs del skulle kunna motsvara 80 - 130 miljoner kronor i samband med en licensaffär. Det riskjusterade nuvärdet av projektet bedöms dessutom närapå att dubbleras efter att prekliniska studier avslutats framgångsrikt. Det bolagsvärde på SPAGO om 26 miljoner kronor före den aktuella nyemissionen är satt med utgångspunkt i värderingen ovan om 80 – 130 miljoner kronor. 

De positiva indikationer vi fått från de tänkbara industriella partners vi redan har haft kontakt med tyder på att en ut-licensiering av projektet skulle kunna vara möjlig redan efter prekliniken är avslutad, dvs. under 2014. 

Vi anser sålunda att utsikterna för SPAGO Imaging är mycket goda. För att förverkliga sin potential är det en nödvändighet för SPAGO att säkra fortsatt finansiering av utvecklingsarbetet. Detta kapitaltillskott kommer att ske i form av en riktad emission till befintliga ägare i Accelerator Nordic AB samt till externa investerare. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera det sista prekliniska arbetet, för att ta bolaget fram till kliniska studier och ut-licensiering. 

Samtidigt kommer SPAGO också att förstärkas med kompetens avseende marknadsföring, kontakter med industriella partners och försäljning av projekt av detta slag. Som ett led i detta blir Andreas Bunge, idag ordförande i SPAGO, VD för bolaget i samband med separatnoteringen och jag själv kommer att gå in i SPAGOs styrelse. 

Både jag och Accelerators styrelse ser det som förmånligare för Accelerators aktieägare att få ta ställning till en investering i SPAGO som ett självständigt bolag. Accelerator synliggör på detta sätt värden i SPAGO och låter dessutom SPAGO själv ta ansvar för sin finansiering. 

Det kontrastmedel som SPAGO Imaging utvecklar, SPAGO Pix, är ett unikt, tumörselektivt kontrastmedel som möjliggör detektion av mindre tumörer och metastaser tidigt, vilket ökar sannolikheten för en framgångsrik behandling. SPAGO Pix har förmåga att ackumuleras i tumörer och har avsevärt högre signalstyrka än dagens kontrastmedel. Detta ger bättre kontrast mellan tumörvävnad och omgivande vävnad och ökad specificitet, vilket också minskar risken för falska positiva resultat, som ofta för med sig både onödig oro och lidande för patienten samt höga kostnader för följdundersökningar. 

Dagens MR-kontrastmedel är nästan uteslutande baserade på gadolinium som har associerats med risk för Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som kan drabba patienter med nedsatt njurfunktion, vilket lett till varningar från både amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter. Under 2011 uppnådde SPAGO en milstolpe i utvecklingsarbetet då man lyckats visa goda resultat med gadolinium-fritt kontrastmedel vilket betyder att man, utöver de goda diagnostiska egenskaperna, även tagit bort risken för NSF. 

Vi anser att utsikterna för SPAGO Imaging är mycket goda och räknar därför med att det blir en god affär för aktieägarna att ta aktiv del i SPAGOs fortsatta finansiering. Vidare ser jag det som än mer positivt att flera av de största ägarna i Accelerator har förbudit sig att ta sina andelar samt ytterligare lite till i nyemissionen. 

Genom att nu fortsätta den renodling vi redan har påbörjat kommer vi även att väsentligt kunna reducera kostnaderna i moderbolaget för att i första hand fokusera våra insatser på SyntheticMR som har inlett spännande partnersamarbeten med målet att nå ut med sin programvara på den globala markanden. 

Sammanfattningsvis kommer aktieägarna i Accelerator att erbjudas ett direktägande i SPAGO, samtidigt som Accelerator koncentreras kring en verksamhet med produkter på markanden och med ett allt tydligare intäkts- och försäljningsfokus.


Maria Wrethag
VD Accelerator Nordic AB

  

Se även ytterligare pressmeddelande avseende separatnotering av SPAGO Imaging AB (separat pressmeddelande 2 oktober 2012). 

För ytterligare information kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 1983.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .