Poolia

VD Mats Edlund kommenterar Poolias andra kvartal

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 11:10 CEST

Poolia AB
Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till aktieägarna. Totalt anslöt sig 99,3 procent av aktieägarna till erbjudandet att lösa in var femte aktie mot kontant återbetalning om 30 SEK per aktie. Poolias likvida medel bedöms som tillräckliga för att säkerställa den fortsatta expansionen, såväl organiskt som genom kompletterande förvärv i enlighet med strategin.

Marknad och konjunktur
Marknaden uppvisade inga tecken på positiv vändning under det andra kvartalet vilket medförde oförändrat efterfrågeläge jämfört med det första kvartalet. Det andra kvartalet är varje år det svåraste kvartalet ur lönsamhetssynpunkt, då det innehåller färre antal faktureringsbara dagar. Detta förstärks av att Poolia nu har en större andel av konsulterna anställda med fast månadslön till skillnad från föregående år. I Norge har reduktion av personal skett för att snabbare kunna nå ett positivt resultat.

Poolia Professionals
Företagets mål är att vara kvalitetsledare inom området kvalificerad bemanning, professional staffing. Det senaste kvartalets statistik visar att Poolia Professionals har 98% nöjda kunder.

Uniflex
Dotterbolaget Uniflex som tillhandahåller tjänster inom de generella segmenten har trots oförändrat konjunkturläge förbättrat rörelseresultatet. Uniflex har en tillväxt på 28% under det andra kvartalet jämfört med föregående år.

För ytterligare information kontakta:
Mats Edlund, VD, tel 08-555 650 50
Kjell-Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda tillhandahåller kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2003
Viktiga händelser under perioden
·Omsättningen uppgick till 389,6 MSEK (401,4), en minskning med 2,9% ·Resultatet efter skatt uppgick till -14,2 MSEK ( -28,9 ). ·Resultat per aktie uppgick till -0,62 SEK (-1,25). ·Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13,9 MSEK (-
38,0) och rörelseresultatet till -20,5 MSEK (-45,9).
·VD Mats Edlund kommer under året att lämna Poolia. Rekrytering av ny VD har inletts. ·Händelser efter periodens utgång: På extra bolagsstämma den 3 juli 2003 beslutades om inlösen av 4 565 744 aktier motsvarande 137,0 MSEK samt att överföra 262,0 MSEK från överkursfond till fri fond.

För ytterligare information kontakta:
Mats Edlund, VD, tel 08-555 650 50
Kjell-Åke Jägenstedt, Finansdirektör, tel 08-555 650 09