Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W0915, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 16:24 CEST

Välkommen till Miljömötet för skogsindustrin,

6 - 7 maj, 2009 i Karlstad

Miljömötet för skogsindustrin är en mötesplats för dig som är branschföreträdare, leverantör, lagstiftare, granskare, miljörevisor, men även för dig som har kopplingar till miljöfrågorna i branschen inom Norden. Miljömötet är ett forum/en mötesplats där miljöprojekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om miljölagstiftningen förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas.

Formatet på mötet ger möjlighet till kunskapsöverföring i seminarieform liksom kunskapsöverföring genom möten mellan personer i branschen. Det är viktigt att betona att det är ett seminarium för, av och till svensk skogsindustri.

Miljömötet äger rum på Karlstads Teknikcenter.

Övriga upplysningar, kontakta Kjell Lagerström, The Paper Province, tel. 054 - 17 79 46

Läs mer om programmet på: www.paperprovince.com Seminarier / Arrangemang

Hämta även din anmälningsblankett från hemsidan!

På gång i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM......

Grundkurs i Kemisk Massateknik

I samarbete med The Paper Province arrangerar The Packaging Greenhouse en baskurs i kemisk massateknik.

Mål:

Kursen ger en överblick över kemisk massatillverkning. Deltagarna har efter kursen en förståelse och

Kunskap över grunderna i de olika ingående processtegen, från vedhantering till kemikalieåtervinning.

Målgrupp:

Personal inom drift, utveckling, projektledning processupport, konstruktion och process-

dimensionering.

Plats: Karlstad

Kursstart: 12 - 14 maj, 2009.

Anmälan görs till: KOMPETENSCENTRUM, Camilla Falck 054- 17 79 48 eller c.falck@paperprovince.com

www.paperprovince.com/kompetenscentrum

Kommande kurser under våren i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

● Utveckla din förmåga att leda projekt, 22/4

● Produktionsekonomi, 28/4

● Email English 6/5

● Ekonomi för icke ekonomer steg 2, 2/9

● Heta arbeten, kontakta KOMPETENSCENTRUM för kursdatum

● IT-utbildningar, kontakta KOMPETENSCENTRUM för kursdatum

Läs mer på: www.paperprovince.com/kompetenscentrum

Välkommen till nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare den23 april!

Tema:Knowledge. Passion. Results - Tieto presenterarsin nya strategi och satsning i Sverige.

2009 Bildades Tieto Sweden AB och nya varumärket Tieto lanserades.

Välkomna attlyssna på våra satsningarinom ASM, ERP, drift och underhåll samt våra produkter.

Vi kommer även att berätta om vad Tieto kommer att satsa på lokalt.

Medverkande frånTietoär:

Cristina Petrescu-Platschef Tieto Karlstad

Lars-Göran Envall -Försäljningschef Tieto Forest, Sverige

Väl mött den23 april!

Tid: Torsdag 23 april, kl. 07.30 - 09.00

Plats: Tieto,Kanikenäsbanken 12

Anmälan: till maria.johansson@compare.se eller k.lagerstrom@paperprovince.com

senast den20 april.

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

Diplomutdelning - Maskinförarutbildning hos Nordic Paper i Säffle

The Packaging Greenhouse har nyligen avslutat en Maskinförarutbildning hos Nordic-Paper i Säffle.

Det här vad den fjärde omgången av Certifieringsutbildning för maskinförare, 20 dagar (totalt 160 timmar), indelad i fyra steg. Föreläsningar har varvats med övningsuppgifter, diskussioner och studiebesök. Utbildningen har varit skräddarsydd för Säfflefabriken och i sin helhet varit förlagd till produktions-anläggningen där.

På bilden ses från vänster: Maria Svantesson, Kjell Byfeldt, Håkan Albertsson, Lars-Olof Karlsson, Mats Nordling, Martin Fredriksson, Mattias Wigelius, Manne Östlund, Leif Schytzer, Stefan Granås och Veronica Beghello.

Innehåll:

Steg 1 Produktionskunskap, mälderi

Översikt pappersproduktion, ekonomi i pappersbruket, sulfitmassaproduktion, mälderi, mäldkemi

Steg 2 Vira-, pressparti och pappersprovning

Korta cirkulationen, inloppslådor, viraparti, pressparti, pappersegenskaper och -provning, beklädnader i vira- och pressparti

Steg 3 Torkparti och rullmaskin

Torkteori och -processer, ång- och kondensatsystem, ventilation och värmeåtervinning, torkbeklädnader, rullning

Steg 4 Ytbehandling, konvertering, miljö, kvalitet, reglerteknik

Bestrykning, övrig ytbehandling, tryck, konvertering, miljö, kvalitet, valsar och valsbeklädnader, styr- och reglerteknik

Läs mer om The Packaging Greenhouse utbildningar på: www.thepackaginggreenhouse.com

Nu är företagen till Eventure Karlstad utsedda

Nu har den professionella juryn valt ut de företag som kommer att delta under Eventure Karlstad den 26 maj. Urvalet gjordes med hänsyn till bland annat marknadspotential, unicitet, ledningskapacitet och tydlig kapitalanvändning. Därtill kom jurymedlemmarnas samlade bedömning om i vilken grad respektive företag kan tänkas attrahera en investerarkrets. Företagen har stor spridning, både geografiskt och branschmässigt.

Vasasensor är ett av de utsedda företagen.

Vasasensor skall utveckla, tillverka och sälja trådlösa sensorsystem som effektiviserar produktionen för papperstillverkare. Med ny integrerbar teknik erbjuder företaget realtidsmätning av tryckprofilen i pappersmaskinens pressparti för ökad produktion och lägre energikostnader. Pappersindustrin är global och med ett stort behov av energieffektivisering parat med ökad produktion. Vasasensor erbjuder en kostnadseffektiv lösning på problemetVasasensor erbjuder en kostnadseffektiv lösning på problemet.

Övriga företag som kommer att delta under Eventure Karlstad den 26 maj 2009 är:
BraByggare.se
- Bioservo - EIFair - Forsway Scandinavia - MacBat - NOLabs - Precer
och Matchsnack

Mer information om Eventure Karlstad finns på: www.eventurekarlstad.se

Nätverkslunch med vinnaren av årets Informatörspris

Kjell Lagerström, informationschef på vinnare av årets informatörspris The Paper Province, berättade om "Det goda exemplet - utveckling och resultat genom PR" för ett 20-tal deltagare på Informatörnätverkets lunchmöte.

"Under 2007 bytte vi strategi och bestämde oss för att aktivt satsa på att öka vårt arbete med PR . Som organisation är vi inte naturligt medieintensiva och syftet med den nya strategin var att genom PR öka verksamhetens synlighet och nå nya målgrupper", berättade Kjell Lagerström.

Viktiga beståndsdelar i den nya strategin har varit att ha ett bra samarbete med branschtidningar samt prioritera kanaler som möten, webbsidor, nyhetsbrev, direktutskick och övrig media. Resultatet av PR-arbetet har utöver ett flertal debattartiklar, krönikor och ett stort antal artiklar även medfört att The Paper Province i flera sammanhang omnämnts som "Det goda exemplet".

Kjell Lagerström berättade även om övriga synbara effekter av arbetet med PR och nämnde bland annat ett ökat antal medlemsföretag samt mer långsiktiga investeringarna från offentligheten. Mats Williams, VD, och Kjell Lagerström med priset.

"Nya målgrupper har varit ett mycket viktigt inslag i vårt arbete med PR och vi har haft såväl interna och regionala som nationella och internationella målgrupper i åtanke när vi funderat över vilka vi vill nå och hur vi ska nå dem", berättade Kjell under nätverkträffen. "För att lyckas med detta har vi tagit alla chanser till att arbeta aktivt med pressreleaser, webben, Newsdesk samt nyhetsbrev".

Att aktivt arbeta med PR som ett verktyg för framgångsrik kommunikation är något som The Paper Province kommer att fortsätta med under 2009 för att alla ska förstå vikten av klusterorganisationens verksamhet . Dessutom visar erfarenheten att PR inte bara är ett effektivt sätt att nå ut till viktiga målgrupper utan även ett mycket kostnadseffektivt och trovärdigt verktyg.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Industrin ska betala för utsläppsrätter

EUs ministerråd är överens av utformningen av klimat- och energipaketet. En del av paketet är att företag måste köpa utsläppsrätter redan från start framöver, och inte få dem tilldelade gratis som förr.

I går godkände EUs ministerråd lagar och regler som ska göra verklighet av EUs klimat- och energipaket. De stora dragen i paketet godkändes redan i december år 2008, och går ut på att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent och öka användningen av förnybar energi med 20 procent till år 2020.

Paketet som godkändes i går har sex byggstenar. En del är EUs paket för handel med utsläppsrätter som ska förnyas inför år 2013. Alla energibolag och industrier som ingår i handelssystemet måste framöver köpa utsläppsrätterna, istället för att få dem tilldelade utan kostnad som i förra handelsomgången.

Men övergången till utsläppsrätter som kostar pengar redan från start ska bli mjuk. Full handel, med auktionering av utsläppsrätterna, ska inte införas förrän år 2027.??I paketet ingår också kravet på att tio procent av transportsektorn ska drivas på förnybar energi, och kriterier för hur biobränslet för transporter ska utnyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ett regelverk för stöd för koldioxidlagring ingår också i paketet som ministerrådet beslutade om i går.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Internationellt genombrott för Opcon Powerbox - första exportordern

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har fått sin första exportorder på Opcon Powerbox. Ordern innebär ett internationellt genombrott för Opcons nylanserade produkt för utvinning av CO2-fri el ur spillvärme. Samtidigt öppnar leveransen, som ska till en gruva i Australien, en rad nya segment.

Installationen sker vid den typ av dieselaggregat som finns världen över för kraftproduktion, inklusive på fartyg, där spillvärmen från motorn används för elproduktion med Opcon Powerbox. Leverans sker september 2009.

Kunden är CoGen Power som installerar och opererar Opcon Powerbox-anläggningen vid Jabiru Metal Ltd:s helägda Jaguar Base Metal gruva som sin referensanläggning i Australien. Tillsammans med minskade parasitförluster på kylsystemen som leder till lägre energiförbrukning räknar CoGen med att Opcon Powerbox, som drivs av spillvärme från kylvatten och värmeväxlade rökgaser, kan bidra till såväl minskad bränsleanvändning som minskade koldioxidutsläpp med upp till 25 procent.

- Det här är ett internationellt genombrott för vår teknik för att utvinna el ur spillvärme och ett bevis på att Opcons internationaliseringsstrategi börjar bära frukt. I och med denna order från CoGen får vi nu en betalande referens i Australien med dess stora avstånd och höga elpriser. Något som gör det till en mycket attraktiv marknad för Opcon Powerbox och vår teknik för CO2-fri elproduktion. Samtidigt är möjligheterna i Australien bara toppen på isberget.
Spillvärme är en enorm och till stora delar outnyttjad potential för ny
elproduktion världen över. Enligt det amerikanska energidepartementet finns mer tillgänglig spillvärme i amerikansk industri än elproduktionen från alla andra förnyelsebara energikällor i USA sammantaget, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

CoGen, som startats för att designa och installera system för återvinning av spillvärme, fokuserar initialt på den 2,3 miljoner km² stora yta, motsvarande fem gånger Sveriges yta, som täcker regionerna Kimberly, Pilbara, Gasgoyne, Mid West och Southern Goldfields och inte är anslutet till stamnätet (South Western
interconnected Grid). Marknaden består av gruvor och avlägsna orter/regionala center, där elförsörjningen nästan uteslutande sker med hjälp av lokal, fossileldad elproduktion till höga kostnader. Enbart bränslekostnaden i systemen uppgår till runt 1,80 SEK/kWh (32 cent AUD/kWh).

- Den här första Opcon Powerbox kommer installeras vid Jabiru Metals Jaguar Base Metal gruva där den avsevärt ökar
elproduktionskapaciteten utan att öka vare sig koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning. Efter att ha fått denna första ''green tech''-lösning på plats som referens, planerar vi att installera minst 170 MW av
den här nya bränsle- och utsläppsfria elproduktionen hos kunder under den närmaste fem åren, säger Ross Smith, vd CoGen.

- Endast i staten Western Australia har vi mer än 300 gruvor som inte är anslutna till stamnätet utan tvingas använda egen, dyr elproduktion. I genomsnitt finns plats för en eller två Opcon Powerbox vid varje gruva. Vid stora järnmalmsgruvor med 40 MW elproduktionskapacitet eller mer kan det finnas plats för uppåt åtta Opcon Powerbox. Och det är bara i gruvsektorn. Lägg till alla avlägsna orter och regionala center som försörjs av fossileldade aggregat så ser man viden av vilka besparingar den här gröna teknologin kan innebära för såväl våra kunder som miljön, säger Ross Smith, vd CoGen.

- När Australien den första juli 2010 inför ett utsläppshandelssystem kommer det kommersiella intresset från kraftproducenter, gruvbolag och annan industri i Australien att bli enormt. Alla dessa bolag kommer bli skyldiga 25 AUD/ton koldioxid som släpps ut. Sätt det i perspektivet av att en stor 40 MW diesel kraftstation bränner 9,600 liter diesel i timmen, dygnet runt, året runt. Med 2,7 kg koldioxid per liter diesel så innebär en 25 procentig sänkning av koldioxidutsläpp och bränsle för 1,32 AUD/liter stora besparingar för kunderna och en mycket lukrativ marknad för CoGens lösningar för energi återvinning, säger Ross Smith, vd CoGen.

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. I standardutförande är Opcon Powerbox på 0,7 MW och kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 4500, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61 e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

INBJUDAN - Öppet seminarium kring User Innovation

Gästföreläsare: Marion Pötz och Christoph Hienerth, båda disputerade forskare från Wien och verksamma i Köpenhamn.


User Innovation syftar på innovationer som skapas av användare och konsumenter, snarare än av tillverkare eller leverantörer. Området lanserades i början av 1980 talet av Eric von Hippel vid MIT som i sin forskning lade märke till att de flesta produkter och tjänster har skapats eller vidareutvecklats av användare. Han la också märke till hur idéerna sedan kunde plockas upp av tillverkare eftersom användare ofta är benägna att fritt dela med sig av sina idéer. Senare har von Hippel också utvecklat området vidare för att systematiskt kunna lära sig av användarinnovation för att kunna utnyttja det i produktutveckling, den så kallade lead user-metoden.

Marion som kommer upp och besöker oss har doktorerat för von Hippel och hon tillsammans med Christoph är bland de ledande i Europa inom området.
Vi ser fram mot att kunna bjuda på ett seminarium av hög klass och vill gärna se er som våra gäster.

Datum och tid: Torsdag 23 april klockan 13.00-15.30.
Plats: Hus Vänern vid Karlstad universitet.
Anmälan: Malin Nergård tar emot anmälningar på e-postadress: malin@dotank.se

Observera att vi endast har ett begränsat antal platser.

DOTANK hjälper företag och organisationer att bli mer framgångsrika i sitt innovationsarbete. Det gör vi genom att arbeta med metoder där användaren är i centrum - s.k. användarcentrerad innovation. För vi vet att det ökar chanserna att lyckas med arbetet att utveckla processer, produkter och tjänster.

Därmed bidrar DOTANK till att stärka företagens och organisationernas konkurrenskraft - och att utveckla innovationskraften i Värmland och Sverige.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med bl.a. innovationsupplägg, kompletterande research och genom att leda den kreativa processen - allt för att hjälpa dom i deras egna innovationsarbete.

DOTANK är en verksamhet inom TPA, The Packaging Arena.

Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 78 företag med mer än 8 300 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD, på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

www.paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu:

► Frukostmöte med Tieto Forest, den 23 april

► Miljömöte för skogsindustrin, 2009, hålls den 6-7 maj i Karlstad

► Årsstämman för The Paper Province medlemsföretag, 12 maj, KTC

► Frukostmöte med Logica den 13 maj

► Frukostmöte med Citec KPA Engineering, 18 juni