Paper Province

Veckans nyhetsbrev, W1048, från The Paper Province

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 21:49 CET

Skogsindustrin som bioraffinaderier – tema på frukostmöte med Pöyry i Karlstad
 

Christer Gustavsson, ansvarig för utveckling av nya bioprodukter hos Pöyry, vara talare vid frukostmötet på torsdagsmorgonen – ett arrangemang av The Paper Province och Compare.

Han hade valt temat: ”Inte bara papper i Paper Province – skogsindustrin som bioraffinaderier”. Vi borde kunna göra mer tillsammans inom bioraffinaderiområdet och inom klustret Paper Province, menade Christer Gustavsson, från Pöyry.

- Bioraffinaderiets produkter ”idag” är i första hand: Grön El & Värme eller Biobränslen. - El- och bränsleproduktion är svåra att förena eftersom båda kräver stort värmeunderlag för att nå lönsamhet. – Värdet av värmen tillsammans med skatteregler är avgörande för vilket som blir lönsammast, menade Christer Gustavsson.

- Gällande gröna bränslen finns det idag många olika och många tekniker. Här kan nämnas: Värme, Fuel-gas, Bio-olja, Ethanol, Bio-gas, Raps-olja och Pellets. Marknaden idag är inom områdena: Elektrisitet, Heat (Värme), Kemikalier och transportbränslen, sa Christer Gustavsson.

- Gröna kemikalier har höga varuvärden. Därför är framställ-ningen av kemikalier från skogen ännu så länge mycket mindre. – Det mesta sker för bränsleområdet.

- Gällande ”gröna material” kommer det i huvudsak från sågade trävaror och från papper. Andra gröna material kommer från: textilier, Kolfibrer, Kompositer, Bio-plaster med mera, berättade Christer Gustavsson.

Han sammanfattade sitt föredrag:
▪ IGCC istället för ångcykel ger en möjlighet att radikalt öka elutbytet.
▪ Elproduktion och drivmedelsproduktion konkurrerar om värmeunderlag.
▪ Elcertifikat och (undantag från) drivmedelsbeskattning är kraftfulla styrmedel.
▪ Inga sådana styrmedel finns på kemikalier och material
- Monomerer och makromolekyler har större potential än syntesgasbaserade molekyler
▪ Biobaserade material är stommen i biomaterial och har stor potential i framtiden.

Frukostmötet lockade ett 30 – tal deltagare. Nästa frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare kommer den 9 december, då Coromatic är värdföretag.

Pöyry är ett stort teknikkonsultföretag med 7.000 anställda i 49 länder. De startade sin verksamhet 1958.
Läs mer på www.poyry.com  

Lyckad tjejkväll på Stora Enso Skoghalls Bruk

Torsdagen den 25 november arrangerades för första gången en tjejkväll på Skoghalls Bruk med syftet att locka fler tjejer till skogsindustrin.

Det var 20 tjejer från teknik- & naturvetenskapsprogrammet årskurs 2 på Älvkullegymnasiet som deltog i tjejkvällen.

– Vi visade tjejerna vilken bra arbetsplats Skoghalls Bruk är. Vi hoppas att vi lyckades inspirera dem att utbilda sig vidare och att de ser skogsindustrin som en framtidsbransch, säger Ingrid Engström, chef Process & Utveckling och sammankallande i jämställdhetskommittén på Skoghalls Bruk.

– Det finns över 150 olika yrken på Skoghalls Bruk och bredden på arbetsområden är stor. Man kan exempelvis jobba med alltifrån förpackningsdesign, forskning och miljö till marknad, produktion och underhåll. I en stor koncern som Stora Enso finns dessutom goda möjligheter att göra karriär utan att behöva byta arbetsgivare, berättar Sara Kvarfordh, informatör.

Tjejerna fick träffa ett tiotal kvinnliga medarbetare från bruket. De berättade om sina karriärer, vad de har för arbetsuppgifter och olika arbetsformer som finns inom företaget.
Det bjöds även på mat samt visning av kartongmaskin 8 och kartonglaboratoriet under kvällen.
Fakta: I dagsläget arbetar 990 personer på Skoghalls Bruk, varav 21 % är kvinnor och 79 % är män. Ett mer aktivt arbete med jämställdhetsfrågorna har påbörjats. Fler aktiviteter för att locka mer tjejer till bruket kommer att arrangeras framöver.

För mer information:
Ingrid Engström, chef Process & Utveckling, Stora Enso Skoghall AB, 070-618 42 08, ingrid.engstrom@storaenso.com  
Sara Kvarfordh, informatör, Stora Enso Skoghall AB, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com

Välkommen till frukostmöte torsdag 9 december

med Coromatic som värdar!


- Ett samarrangemang av Compare och The Paper Province  


Tema: ”Nytt, unikt sätt att testa och utvärdera förmågan att återhämta sig under en kris.”


DART (Disaster & Recovery Testcentre) är en unik och efterfrågad produkt som ska­par helt nya möjligheter till verksamhetsutveckling!

Coromatic presenterar sin DART 1.0 som nu är klar att erbjuda marknaden.

Efter flera pilottester och ett nära samarbete med MSB så är denna Disaster & Re­covery övning klar för leverans. Genom att bygga utvärdering och mätning på MSBs rekommendationer, så har en generisk modell för att testa återstart av kommunikationssystemen mail och web skapats. Genom att koppla detta till en kriskommunikationsdel där IT-avdelningen får tillfälle att samöva med valda delar av organisationens krisledning, får man en övning som ger väldigt hög kvalité på kort genomförande tid. Kom och lyssna till en presentation av detta samt få en möjlighet att ställa frågor direkt till Coromatics representanter på plats.

Datum & tid: Torsdag 9 december kl. 07.30 – 09.00

Plats: Compare Testlab, Sätterstrand, Hammarö

Anmälan till: e.soderlund@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  senast måndag 6 december

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

 

Erbjudande från The Paper Province och Compare!

Är ni intresserade av att hålla ett frukostmöte under våren 2011?

Kontakta då Maria Johansson, Compare, tel 054 – 12 04 10,
maria.johansson@compare.se     eller Kjell Lagerström, The Paper Province,
tel. 054 – 24 04 66,
k.lagerstrom@paperprovince.com

 

 

Stor uppslutning på energiträff

 Energy Square arrangerade i veckan en träff för energiansvariga  inom
 klustrets medlemsföretag.  Diskussionerna gick varma bland det rekord-
 stora  antalet deltagare.  Efter en inledande information av Energy
 Square och Karlstads universitet delgavs deltagarna fördjupande
 information om nytt tänkande kring resursutnyttjande av Nordic Paper
 och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 Därefter delades deltagarna in i mindre grupper för att diskutera olika
 frågeställningar under rubrikerna:

                                                         ▪  Företagsforskarskola

                                                         ▪  Resursutnyttjande
                                                                  –  nya ”bioprodukter”
                                                                  –  CO2 som resurs
                                                                  –  termisk energi

                                                        ▪  Uppföljning av idéer

                                                        ▪  Kommersialisering

Vill Ni veta mer om energiträffen är Ni välkommen att kontakta oss:
    
info@energysquare.se                                                                      www.energysquare.se  

Omstart för kompetensutvecklingsträffar inom massa- och pappersindustrin

 

Efter nedläggningen av Skogsindustrins Utbildning i Markaryd saknades en branschgemensam plattform för kompetensutvecklingsfrågor. Den 18 november axlade därför The Packaging Greenhouse rollen som konferensanordnare och höll den första i en årligt återkommande serie av konferenser. Mer än 40 deltagare samlades på Radisson Blu Arlandia för att lyssna på sju inspirerande föredrag på temat kompetensutveckling.

 

Först ut var Per Bjurbom, Billeruds Produktionsdirektör, som under titeln ”Utmaningen” bjöd på sina personliga reflektioner kring kompetensutveckling vilket resulterade i, precis som avsett, många
frågor och livliga diskussioner.

 
Därefter följde det dagsaktuella ämnet Age Management där Stefan Vallerius, Vallerius Management, argumenterade för vikten av att ta vara på 40-talisternas kompetens och få dem att jobba kvar efter
65 för en mjukare generationsväxling.

 

Goda exempel och omvärldsbevakning erbjöds genom föredrag från Rolls Royce, Holmen Paper, Stora Enso och Skogsindustrierna. Marcus Wilhelmson, Rolls Royce berättade hur de definierat serviceingenjör som en nyckelkompetens och byggt ett systematiskt kompetensutvecklingsprogram för befattningen. Jenny Adolfsson, Holmen Paper delade med sig av Holmens arbete kring att attrahera, rekrytera och utveckla olika befattningsgrupper. Stora Enso, som precis sjösatt sin Stora Enso Skola, har kommit mycket lång i sitt interna kompetensutvecklingsarbete. Marie Andersson och Per Johansson gav en inblick i uppbyggandet av Kompetenssäkring UH för de sex svenska bruken.

Mårten Eriksson från Skogsindustrierna presenterade Sirius, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan, med målsättningen att aktivt bidra till förverkligandet av ”den goda arbetsplatsen”.

 
Som avslutning på dagen avhandlades moderna läromedel i form av arbetsintegrerad e-learning med talare från Högskolan Väst och VAPA, den holländska pappersskolan. Lars Svensson, Högskolan Väst berättade om sina erfarenheter av arbetsintegrerat lärande vid Länsstyrelseakademin och för Landstinget i Västa Götaland med slutsatsen att ”blended learning” är mer framgångsrikt än 100 % självstudier. Peter Lokhorst, VAPA presenterade de multimedia baserade läromedel som utvecklats i
samarbete med pappersskolorna i Tyskland och Österrike samt ett antal Europeiska bruk och branschorganisationer. Ett läromedel som håller på att översättas till svenska i The Packaging Greenhouse regi och som kommer att utgöra stommen i Greenbox, det moderna utbildningskonceptet för massa- och pappersindustrin.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Öhman, vd, The Packaging Greenhouse, tfn 070-699 20 73, susanne@thepackaginggreenhouse.com

Hanna Karlsson, ansvarig pilotverksamheten och projektledare Greenbox, tfn 070-317 12 84,
hanna@thepackaginggreenhouse.com

The Packaging Greenhouse AB är en fristående industriforsknings- och utbildningsmiljö inom pappers- och massateknik. Med en fullskalig pilotmaskin, eget laboratorium och skräddarsydda, processnära utbildningar ger The Packaging Greenhouse den svenska och globala pappers- och massaindustrin kraft att växa.

Greenbox – det moderna utbildningskonceptet för massa- och pappersindustrin - är ett interaktivt verktyg för kompetensutveckling som lanseras 2011. Greenbox utvecklas under ledning av
The Packaging Greenhouse, till sin hjälp har man 14 partners från fem olika länder. Konceptet består av tre delar; ett verktyg för kompetensanalys, ett interaktivt utbildningsmaterial samt uppdaterade yrkesböcker.
Läs mer på: www.thepackaginggreenhouse.com

ABB levererar direktdrifter till nytt Saica- bruk

ABB har säkrat ett avtal om leverans av direktverkande sektionsdrifter till pappers- och rullmaskinen i Saica Containerboards nya pappersmaskin PM11 i Manchester, England.

Det är ABBs drivsystemlösning PMC800 för pappersmaskiner som Saica beställt. Systemet sänker investeringskostnaderna genom att undanröja behovet av växellåda, pulsgivare, primärkoppling och växelsmörjning. ABBs DTC-lösning (Direct Torque Control), kombinerat med styrsystemet AC800, möjliggör pulsgivarfri motorstyrning och drift i pappersmaskiner.

I tillägg till att behovet av extern växellåda försvinner ger sektionsdriftslösningen också energibesparingar. Systemets 16 permanentmagnetmotorer är lokaliserade främst till torksektionen, som står för mindre än 20 procent av den totala driftenergin. Elförlusterna från en elektriskt driven torksektion är 17 procent lägre jämfört med ett konventionellt drivsystem, med beräknade energibesparingar under en 20-årsperiod på mer än 400 000 dollar.

Den nya pappersmaskinen PM11 kommer att vara klar för att ta i drift i januari 2012.
Läs mer på: www.paperprovince.com

Medica-mässan i Düsseldorf intressant för pappersindustrin

Tillverkare av produkter för medical applikationer möttes på världens största mässa för den marknaden, Medica, i Düsseldorf för två veckor sedan. Runt 4 400 utställare från 60 nationer på 116 000 m2 lockade runt 250 000 besökare.

Förädlade cellulosabaserade produkter spelar en viktig roll i många situationer inom vården och kan ge möjligheter för de företag som kan erbjuda denna marknad innovativa lösningar och kvalificerade produkter.

Aktörer inom den här sektorn har generellt sett klarat sig bra under de senaste årens kriser och nu har hela branschen en klar medvind som gör att företag verksamma på denna marknad kan växa.
Det som har bäring på pappersindustrin är de olika applikationer som papper används till inom medical sektorn. T ex autoklavering, drapes & gowns, laboratory bench covers, disposable bed sheets and pillowcases och framförallt en hel mängd dry & wet wipes för olika hygien och desinfektionsändamål. Självklart intressant för företag som Cellcomb och Rexcell, som också var på plats som besökare.

Det är alltså framförallt tissue & airlaid samt nonwoven som det rör sig om. Ofta i kombination med varandra och/eller med olika typer av film.

Tissue, airlaid och nonwoven växer inom medical användningen och de eftersökta funktionerna är t ex absorption, sårbehandling, barriär, release, bärare av medier för desinficering och antibakteriell behandling. Produkterna spänner från enkla liggunderlag av crepe tissue till avancerade absorptionsmaterial med flera egenskaper i samma ark. Framförallt airlaid tekniken gör det möjligt att inom absorptionsområdet designa ett material med flera olika funktioner i ett och samma ark. T ex ackvisition, distribution, absorbering och inneslutning av vätskor. Lägger man till fler typer av t ex nonwoven material i ett laminat kan man få ytterligare egenskaper.

Airlaid ökar sin andel av wipes marknaden p g a sin överlägsna absorptionsförmåga. Nu ser vi att det kommer ytterligare efterfrågan på desinfektions- och antibakteriella produkter som ett resultat av alla epidemier, pandemier och naturkatastrofer som drabbat runt om i världen. Här finns helt klart en ökande marknad för wipes.
www.medica.de
Text: Ronnie Andersson, Exerim AB

5 miljoner till forskning inom fysik

En jacka där solceller av plast laddar din mobiltelefon i fickan. Snabbare och mindre elektromekaniska system. I framtiden kan det bli verklighet. Forskarna Krister Svensson och Ellen Moons, docenter i fysik respektive materialfysik vid Karlstads universitet får totalt 5 miljoner av Vetenskapsrådet för sin grundforskning om kolnanorör och alternativa solceller.

En ''släkting'' till årets nobelpris
Krister Svensson har de senaste fyra åren byggt upp grundforskning kring kolnanorör vid Karlstads universitet. Nu får han 2,5 miljoner av Vetenskapsrådet till forskningsprojektet ''Elektroniska och mekaniska egenskaper hos nanometerstora strukturer''. Forskningen kring kolnanorör är släkt med forskningen kring grafen som fick årets nobelpris i fysik. Den handlar om ett liknande skikt av atomer fast hoprullade till rör. I framtiden kan den få stor betydelse i praktiska tillämpningar inom nano-elektromekaniska system (NEMS). Det kan handla om elektronik som i framtiden klarar högre frekvenser, tål högre elektriska strömmar eller nya användningsområden inom medicinska tillämpningar, såsom effektivare cancerbehandling eller proteser med egenskaper som en riktig muskel.

- I projektet fortsätter vi att studera hur kolnanostrukturerna fungerar såväl elektriskt som mekaniskt, säger Krister Svensson. Med hjälp av det transmissionelektronmikroskop med extrautrustning som finns här på universitetet, så undersöker vi hur kolnanorör kan leda ström och klara mekaniska påfrestningar.

Fortsatt stöd till solcellsforskning
Ellen Moons, får 2,4 miljoner av Vetenskapsrådet för att kunna fortsätta det forskningsprojekt som startades 2002. Projektet har rubriken ''Gränsskiktsmodifiering och morfologi i polymerbaserade blandningar för solceller''. Forskningsteamet, som idag engagerar åtta personer, undersöker hur polymerer, elektriskt ledande plaster, ska kunna ersätta kisel i framtidens solpaneler och omvandla solljus till el. De undersöker hur strukturen i polymerskiktet byggs upp i syfte att kunna öka verkningsgraden och livslängden på solceller. De vill också skapa en bättre förståelse för de kritiska faktorer som finns gällande tillverkning och prestanda.

- Polymerer är ett lättare och flexiblare material än kisel som vanligtvis används idag. Några av fördelarna är också att de är lättare att integrera i andra material och att tillverkningstiden blir kortare. I framtiden kan vi tänka oss att man integrerar polymerelektronik i tyger eller byggmaterial. Att använda sådana solceller i tyget till en jacka, skulle kunna innebära att personen som bär jackan kan ladda sin mobiltelefon bara genom att ha den i fickan.

Mer information kontakta:
Krister Svensson, docent i fysik, Karlstads universitet, tfn 054-700 12 26
Ellen Moons, docent i materialfysik, Karlstads universitet, tfn 054-700 19 03

Svenskarna tycker att pappersförpackningar är mest miljövänliga


Svenska folket anser att pappersförpackningar är mest miljövänliga. Det framgår av en undersökning, som Grafiska Företagens Förbund genomfört i samband med projektet Power of Print.

Undersökningen visar att hela 66 procent av de tillfrågade anser att kartong-, well- och andra pappersförpackningar är de mest miljövänliga förpackningarna. 80 procent menar att fler producenter för miljöns skull borde använda pappersförpackningar istället för förpackningar av andra material och ännu fler – drygt 90 procent – tror att pappersförpackningar kommer att bli något vanligare eller mycket vanligare i framtiden.

Undersökningen visar också att hälften av svenskarna ofta tänker på hur miljö- och klimatvänliga olika produkters förpackningar är, när de handlar. Nästan 50 procent säger att de någon eller t.o.m. många gånger har avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte har varit tillräckligt bra för miljö och klimat.

Syftet med undersökningen, som genomförts av analysföretaget United Minds, har varit att kartlägga allmänhetens relation till olika förpackningstyper och -material, med avseende på attityder, kunskap och beteenden.

Undersökningen presenteras i sin helhet i samband med arrangemanget Nordisk kartongdag, som avhålls i dag, 25 november; på Häckeberga slott i skånska Genarp.
Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province
är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 24 04 60
Fax. 054 24 04 69
info@paperprovince.com                 
www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com
Detta händer framöver:

30 november – 1 december – Bussresa från The Paper Province till SPCI Höstmöte i Gävle
3 december – Disputation i Kemiteknik – Cecilia Land, Karlstads universitet. Läs mer nedan!
8 – 10 december – Grundkurs i Kemisk massateknik  (The Packaging Greenhouse)
9 december – Frukostmöte med Coromatic
10 december – Besök från Regionförbundet Småland och Ljungby Kommun