Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1144, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 17:20 CET

 

Häng med Paper Province-bussen till SPCIs Höstmöte i Västerås 23-24 november!

Även detta år kan du göra det bekvämt för dig och hänga med Paper Province-bussen till SPCIs Höstmöte i Västerås, 23 - 24 november! Max 49 personer!
Läs mer: TPP_bussen till SPCI hostmote2011

Anmälan och bokning av hotell gör du själv på: www.spci.se


► Välkommen att anmäla dig till Papermakers Night den
17 november på Elite Stadshotellet i Karlstad!


Kom och lyssna till:                                                                             
Pasi Laine, President of Metso Paper and Fiber Technology

Han kommer att tala om:
” Metso´s view to global Pulp, Paper and Biopower Industry”

PROGRAM:
16.30 Registrering och mingel – i Franska salen

17.00 Välkommen / Inledning Maria Hollander, VD, The Paper Province

17.15 Kvällen gästtalare: Pasi Laine

          Frågestund

19.00 Lätt buffé och mingel i Vintermatsalen

21.00 Vi fortsätter mingla inne på The Bishop´s Arms

Vi önskar Er anmälan snarast till Elisabeth Söderlund,
tel. 054 - 24 04 60 eller e.soderlund@paperprovince.com


ÅF genomför förprojekt för Skoghalls Bruk

Stora Enso Skoghalls Bruk planerar att investera i både fiberlinje och kemikalie-återvinning. ÅF har erhållit uppdraget att genomföra förprojektet, främst tack vare att man kunde uppvisa hela bredden av nödvändig kompetens.

Förprojektet ska leda fram till en kostnadskalkyl för hela investeringen. Peter Lettenström, som är försäljningschef på ÅF:s Karlstadskontor, betonar att man är mycket nöjd med att ha fått uppdraget.

– För oss är det intressant med ett helhetsåtagande och vi är glada att ha fått förtroendet från Stora Enso Skoghalls Bruk.

ÅF tar hand om merparten av förprojektet för att ta fram kostnadskalkylen. Det innefattar allt från projektering och kartläggning av alla leverantörskostnader till att välja processlösningar. Omfattningen på uppdraget innebär att ÅF involverar ingenjörer och specialister inom områdena process, el, automation, rör och anläggningskonstruktion.

Huvuddelen av ombyggnationen sker i befintlig fabrik där en stor mängd ny utrustning skall installeras. För att säkerställa precision och underlätta arbetet kommer alla aktuella byggnader att laserskannas. Resultatet av skanningen blir en färdig 3D-modell med stor noggrannhet där all existerande utrustning finns med.

Metoden gör det möjligt att inte bara se hur all ny utrustning ska få plats, utan även kunna bedöma arbetsinsatsen. Kontrollen är en klar trygghet för Skoghalls Bruk.

ÅF har en egen sektion som enbart jobbar med laserskanning. "Vi ser ett ökat intresse för laserskanning från våra kunder eftersom behovet att konstruera i 3D ökar", säger Peter Lettenström.

Investeringen i fiberlinjen och kemikalieåtervinningen sänker kostnaderna och bidrar till brukets energieffektivisering.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Stora Enso slimmar förpackningsverksamheten

Stora Enso planerar att omstrukturera sin förpackningsverksamhet i bland annat Finland. Cirka 150 personer beräknas bli övertaliga.

Stora Ensos affärsområde Packaging planerar att minska sina årliga kostnader med cirka sex miljoner euro från och med 2012. Det ska ske genom en omstrukturering av hyls- och hylskartongverksamheten i Finland, Tyskland, Storbritannien och USA. Man ska också effektivisera produktionen av wellpappförpackningar i Finland.

De planerade åtgärderna medför en personalminskning med cirka 80 personer inom wellpappverksamheten i Finland och cirka 70 personer inom hyls- och hylskartongverksamheten främst i Tyskland, Finland, Storbritannien och USA. Dessutom omfattar planerna eventuella tillfälliga permitteringar inom wellpappverksamheten i Finland.

- Vår viktigaste kund på hyls- och hylskartongmarknaden är kartong- och pappersindustrin. Minskad efterfrågan på hylsor för pappersbruk på mogna marknader har gjort marknadssituationen kärvare, och under de rådande ekonomiska förutsättningarna är utsikterna osäkra, säger Mats Nordlander, chef för Stora Enso Packaging.

- Marknaderna för wellpappförpackningar är väldigt lokala och har ett nära samband till de nationella ekonomierna, fortsätter Mats Nordlander.

Alla planerade åtgärder beräknas vara slutförda vid utgången av tredje kvartalet 2012. Stora Enso redovisar en avsättning för omstrukturering och en nedskrivning av varulagren om cirka fyra miljoner euro inom segmentet Industrial Packaging i resultatet för fjärde kvartalet 2011.

- De omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som vi nu planerar ger oss möjlighet att bättre svara på kundernas och marknadens förväntningar samt säkerställa vår konkurrenskraft, framhåller Mats Nordlander.

Alla beslut kommer att tas först efter att lokala MBL-förhandlingar har avslutats. /AA

Läs mer på: www.paperprovinjce.com

Guldregn över Karlstadsforskare

Vetenskapsrådet har valt ut sex forskningsprojekt inom humaniora, samhälls-vetenskap och utbildningsvetenskap vid Karlstads universitet. Sammanlagt får forskarna drygt 23 miljoner.

Inom medievetenskap finns professor Miyase Christensen och professor André Jansson som sammanlagt får nästan 12 miljoner kronor till sina två projekt:

I diskussionen om samhällets globalisering framhävs ofta den minskade betydelsen av plats och tillhörighet. Men betydelsen av stabilitet, förankring och nära relationer glöms ofta bort. För många har global rörlighet ett pris i form av potentiellt uppluckrade relationer och existentiella grubblerier - nya kommunikationskanaler och ekonomiskt välstånd till trots. I projektet ska tre privilegierade grupper studeras: inom näringsliv, forsknings- och universitetsvärlden samt inom diplomati och internationellt bistånd. Syftet är att få en mer nyanserad bild av de sociala och emotionella processer som följer på global rörlighet. Forskarna vill särskilt se hur olika medier utnyttjas för att knyta an till människor och platser.

I och med nya, gränsöverskridande medier har det skapats nya möjligheter för marginaliserade grupper att ta plats i det globala samhället. Forskningsstudien omfattar tre olika grupper eller fenomen: människor som utforskar och dokumenterar städernas undanskymda zoner, till exempel till övergivna fabriker och underjordiska gångar, alternativ gatukonst, till exempel graffitikonstnärer, samt sexuellt uttrycksfulla grupper, exempelvis swingers som sysslar med partnerbyten. Forskarna vill ta reda på hur dessa grupper kommunicerar via nätet och sociala medier samt hur grupperna  förhåller sig till samhällets maktstrukturer och normer.

Miyase Christensen når du på 070 3892007.

Docent Christina Olin-Scheller och fil dr Michael Tengberg ska undersöka hur undervisningen i svenska kan bidra till att utveckla elevers läsförmåga och tolkningsförmåga. Genom att experimentellt pröva olika undervisningsmodeller i ett flertal olika elevgrupper samtidigt vill de utforska effekterna av förändrade strategier i läsundervisningen. Undervisningen designas i samarbete med verksamma svensklärare och i projektet kommer klasserna att jobba med såväl traditionell skönlitteratur och facklitteratur som webbaserade texter och film. Projektet får 3,4 miljoner kronor.

Christina Olin-Scheller når du på 0703 151291

Professor Annica Löfdahl ska tillsammans med professor Héctor Pérez Prieto, Karlstads universitet och fil dr Maria Folke Fichtelius, Uppsala universitet, studera förskolläraryrket. Specifika frågeställningar är: Hur hanterar förskollärarna kraven på synliggörande? Vilka sidor av förskollärarprofessionen lyfts fram och vilka tystas ner? Vilka förskoleideal visas upp och vilka visas inte upp? Projektet får 3,4 miljoner kronor.

Annica Löfdahl når du på 0704 491865

Hector Pérez har telefon 0703 053918

Fil dr Helene Blomqvist ska studera 1700-talslitteratur, och särskilt Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning, ur en ny synvinkel: blasfemins, det vill säga hädelse. Det betyder att hon ska undersöka hur dikterna förhåller sig till tidens påbjudna religiösa och ideologiska system och till de officiella texter som bär upp systemet, som kyrkans bekännelseskrifter, Bibeln, psalmbok och andaktslitteratur. Projektet får drygt 1,7 miljoner kronor.

Helene Blomqvist har telefon 0706 309600, nåbar från och med tisdag.

Niklas Gericke, lektor i biologididaktik vid Karlstads universitet, får 3,1 miljoner kronor för att forska om framgångsfaktorer i undervisning för hållbar utveckling.  

- Jag ska se vad som gör det möjligt för gymnasieskolor att framgångsrikt arbeta med ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling. Studien bygger vidare på en tidigare riksomfattande undersökning, där över 3 000 gymnasielärare deltog. Av de över 200 skolor som deltog i studien fanns några som markant skiljde sig från övriga. I det nya projektet ska vi undersöka vad dessa skolor och lärare har gemensamt och vad det är som gör dem framgångsrika i arbetet med hållbar utveckling.

Andra deltagare i forskningsprojektet är professor Shu-Nu Chang Rundgren, professor Solveig Hägglund och docent Hans-Åke Scherp, alla från Karlstads universitet.

Niklas Gericke når du på telefon 054-7001516 eller 073-0708464.

Samtliga forskningsbidrag sträcker sig över en treårsperiod och det som här nämns är totalsumman.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Skogsindustrins biobaserade elproduktion ökar 25 procent till 2020

Rapporten ”Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020” visar att skogsindustrin bygger ut elproduktionen fram till 2020. Totalt förväntas den egna biobränsle-baserade elproduktionen öka med 25 procent, motsvarande 1,5 TWh. Rapporten visar också att skogsindustrin är på god väg att uppfylla sin nollvision gällande användningen av fossila bränslen i processerna.

Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin minskar ytterligare från dagens låga nivå – ca 4 procent till 1,4 procent av den totala bränsleanvändningen. I och med detta närmar sig skogsindustrin målet om en nollvision för användandet av fossila bränslen i processerna. Målet antogs i Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2007.

Rapporten bygger på en enkätundersökning bland kraftvärmeproducenter inom fjärrvärme- och skogsindustri. Elcertifikatsystemet anses av 69 procent av de svarande från skogsindustrin vara en stor bidragande faktor till den ökade effektinstallationen i skogsindustrin. Systemet stimulerar ökad elproduktion från förnybara energikällor och ökar fokuseringen på biobränsle vilket skapar mer klimatneutrala anläggningar.

86 procent av de elproducerande anläggningarna inom skogsindustrin fasas ut ur elcertifikatsystemet med utgången av år 2012. Dessa anläggningar utgör idag 77 procent av den befintliga industriella mottryckskraftsproduktionen och elproduktionen beräknas kvarstå även efter utträdet. Det finns dessutom planer på utökad produktion om 1,5 TWh. Därmed står skogsindustrin för en lika stor nettoökning av elproduktion som kraftvärmeproduktionen inom fjärrvärmesektorn. Integrerade processer med effektivt utnyttjande av värmeunderlag och restprodukter antas vara bidragande orsaker till den relativt sett större planerade ökningen inom skogsindustrin.

- Elcertifikatsystemet har redan i dagsläget bidragit till stora investeringar i elproduktion inom skogsindustrin. Det är mycket glädjande att se att dessa investeringar, som är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamma fortsätter. Det kommer i framtiden bli ännu viktigare att vara resurseffektiv och ta tillvara på restprodukter och på så sätt minska behovet av externa inköp av bränsle och elkraft, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Om rapporten:
”Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020 – med fokus på elcertifikatsystemets effekter” har gjorts i samarbete mellan Skogsindustrierna, Svebio, Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi. Bakgrund är att ett antal anläggningar kommer att fasas ut ur elcertifikatsystemet. Systemet utvidgas dessutom genom ett samarbete med Norge, totalramen har höjts från 17 TWh till 25 TWh och tiden har förlängts till 2035. Dessa faktorer kan skapa osäkerhet om framtiden och ligger till grund för undersökningen.

Se hela rapporten

För mer information vänligen kontakta:
Lina Palm, energidirektör, Skogsindustrierna, 070-397 14 49
Karin Eriksson, pressansvarig, Skogsindustrierna, 070-254 48 49
Läs mer på: www.paperprovince.com

► Kvinnor i Skogsindustrin

KVIST är en förening för kvinnor som är yrkesaktiva inom skogsindustrin och närliggande områden som förpackningar, bioteknik etc.  Föreningen har drygt 200 medlemmar och nätverkar genom träffar, adressregister och en egen community på SPCI Global Pulp Community.

På årsmötet i samband med SPCI-mässan valdes en ny styrelse och i år är det tre representanter från Värmland i styrelsen, Caisa Johansson, Karlstads universitet, Lottie Lindh, Metso Automation och Hanna Karlsson, The Packaging Greenhouse. Övriga ledamöter är ordförande Camilla Olofsson, Södra och Elisabeth Johansson, Arctic Paper.

 KVIST brukar ordna två träffar per år, ett höstmöte och ett årsmöte. I år ordnas höstmötet i samband med SPCI’s höstmöte i Västerås. Det blir en enkel träff i ÅF’s lokaler tisdag 22 november med föredrag av en intressant kvinna, pizza och samkväm. Program och anmälan finns på www.kvist.biz. Årsmötet kommer att hållas i samband med Skogsnäringsmässan i Stockholm i april 2012. Välkommen att nätverka med kvinnor i branschen!

Greenhouse öppna utbildningar:

▪     Kurs i Grafisk teknik (3 dagar) 6-8 december

▪     Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning (3 dagar) 24-26 januari, 2012

▪     Kurs i Kemisk massateknik, grund (2,5 dagar) 31 januari-2 februari 2012


För mer information och kursanmälan kontakta oss på tel. 054-24 04 90 eller info@thepackaginggreenhouse.com

► Kurserbjudande från KOMPETENSCENTRUM:

 • Från stock till kartong/papper (2 dagar) 22-23 nov.
 • Effektivt Ledarskap steg 1 (6 dagar) 6-7 dec., 10-11 jan. samt 14-15 feb., 2012
 • Effektivt ledarskap steg 1 i Internatform: 3-5 april sam 22-24 maj, 2012
  Plats: Hotel Selma Lagerlöf i Sunne.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via e-post c.falck@paperprovince.com

The Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 11 72 eller besök vår webb - sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60, Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       

Maria Hollander (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 – 621 11 72
m.hollander@paperprovince.com
 
Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:

 • 15 november – Kompetenskonferens i arrangemang av The Packaging Greenhouse
 • 15 – 17 november – Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning.
   Arr The Packaging Greenhouse AB
 • 17 november – Papermakers Night. Gäst: Pasi Laine, VD för Metso Paper och Metso Fiber Technology, Elite Stadshotellet Karlstad.
 • 22 - 23 november – Kurs “Från stock till kartong / papper. Arr. The Paper Province
 • 24 november – Frukostmöte med Sigma  Arr: Compare och The Paper Province
 • 29 – 30 november – PACSEM i Göteborg, Arr. The Packaging Arena
 • 6 – 7 december. – Kurs: Effectivt Ledarskap – steg 1   (forts. 10 – 11 och 14 – 15 febr, 2012)
 • 8 december – Frukostmöte med Technogarden Engineering Resources AB.
  Arr. The Paper Province och Compare

 

► Free Rick van Lee - Vancouver sun writes about the situation - kindly feed evan duggan with information

dear friends of human rights and freedom to chose your employer,

again we apologize for sending you an unsolicited e-mail, however and for no good or justifiable reasons our friend rick suffers in jail.

we want to make you aware of the article published in Vancouver Sun on Friday 4 November 2011:

http://www.vancouversun.com/news/with+ties+Vancouver+jailed+Indonesia+accused+corporate+espionage/5661283/story.html

any and all information and facts regarding the unfair treatment of rick van lee to the journalist evan duggan are most welcome!

Evan Duggan (Vancouver Sun) <eduggan@vancouversun.com>

we are friends of rick van lee working to immediately free rick van lee.

kind regards and good luck,

maria
www.freerickvanlee.com