Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W1233 - Stora Enso avbryter satsning på biodiesel

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 16:47 CEST

Stora Enso avbryter satsning på biodies

Stora Enso och Neste Oil kommer inte att bygga en planerad biodieselanläggning. Det blir inga EU-pengar till projektet, och det blir inte heller någon biodieselproduktion.

Neste Oil och Stora Enso har testat hela kedjan från råvara av träbiomassa till förnybar diesel som används som råvara för att producera biovax. Försöken genomfördes på en testanläggning för förnybar diesel i Varkaus under 2009–2011.

- Tekniskt sett var projektet framgångsrik, vilket vi är väldigt nöjda med. Samarbetet mellan Stora Enso och Neste Oil har fungerat bra och kommer att fortsätta inom andra bioraffinaderiprodukter i framtiden, säger Jouko Karvinen, VD i Stora Enso.

Bolagen hade ansökt om EU-bidrag för projektet, som dock inte finns med på listan över projekt som beviljas EU-finansiering. Men enligt Stora Enso skulle projektet knappast ha genomförts även om man fått EU-bidrag - kostnaderna hade blivit alldeles för höga.

- Vi har beräknat kostnaderna för projektet noga och realistiskt. Investeringen skulle ha varit väldigt kostsam, så den skulle inte ha genomförts oavsett om vi skulle ha fått offentlig finansiering eller inte, säger Jouko Karvinen.

Läs mer på: www.paperprovince.com

► The Paper Province fick besök av MBA-
studenter från Kina

Ett 16-tal MBA-studenter från Henan University of Economics & Law I Kina,  besökte The Paper Province. De tillbringar just nu några veckor på Karlstads universitet,i ett utbyte som sker årligen just från detta universitet.

► Personalförändringar hos The Paper Province

Kjell Lagerström, Informationsansvarig hos The Paper Province, kommer efter nästan 10 års anställning att sluta och gå i pension den 1 september i år.
– ”Dessa nästan 10 år har varit en mycket intressant del i mitt liv, säger Kjell.
Att ha fått vara med i utvecklingen från 7 medlemsföretag till ca 90 st idag och därtill skapat ett fantastiskt nätverk av kontakter i och utanför The Paper Province. Jag vill redan nu passa på att tacka alla för ett mycket fint samarbete under alla dessa år”, hälsar Kjell L.

Nyanställda:
 
Robert Rundberget, tidigare bl a Handelskammaren, kommer att ersätta Kjell L. som kommunikatör hos The Paper Province. Han började sin anställning den 13 augusti. Vi hälsar Robert välkommen till The Paper Province! Robert når du på: 054 – 24 04 60 (fr o m 1/9 på 054 – 24 04 66) , mobil 0706 – 65 74 25 eller r.rundberget@paperprovince.com

 Anna Smirnoff, ersätter Marianne Andersson, som gått vidare som
Näringslivsstrateg på Karlstads Kommun. Anna kommer främst att jobba som projektledare med fokus på mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
Synliggörande av branschens kompetensbehov samt möjligheter att
attrahera flerspråkiga kvinnor och män, både lokalt och globalt ingår också i Annas arbetsuppgifter.

Anna kommer närmast från Åbo Akademi i Vasa. Där har hon jobbat inom
universitetets samverkansorganisation med utbildnings- och utredningsuppdrag under de senaste
åtta åren. Hon har också arbetat med projektkoordinering och ledning i projekt finansierade av
EU:s strukturfonder.

Vi hälsar Anna välkommen till The Paper Province. Du når Anna på 054 – 24 04 63 eller  mobil
072 – 745 92 22, a.smirnoff@paperprovince.com 


Autotech Teknikinformation i Karlstad har ingått ett avtal med TTS Marine AB

Autotech Teknikinformation i Karlstad AB har ingått ett avtal med TTS Marine AB om en längre tids samarbete. Uppdraget syftar till att genom en långsiktig samverkan med Autotech kunna utveckla sin produktdokumentation med avseende på mallar, struktur och språk. Projektet involverar flera av bolagen inom TTS Marine Division.

TTS Group ASA är en internationell koncern som konstruerar och levererar utrustning för fartyg, hamnar, olje- och gasindustrin. TTS-koncernen är bland de största leverantörerna i världen inom dessa segment. Koncernen har ca 1 300 anställda med 26 operativa enheter i 15 länder. TTS Marine Division är en division inom TTS-koncernen och världsledande inom design och leverans av fartygsutrustning såsom fordonsramper och rörliga bildäck till RoRo- och passagerarfartyg över hela världen. 
Läs mer om TTS Marine här.

Autotech Teknikinformation skapar, vidareförädlar och distribuerar produktinformation. Vi bidrar med nytänkande, visioner och inspiration till flexibla och moderna lösningar. 
Läs mer om Autotech Teknikinformation här.

För ytterligare information kontakta:
Björn Nord, Autotech Teknikinformation i Karlstad AB, tel: 010-492 43 80, mobil: 070-234 13 53 

► Combitech förvärvar majoritet i norskt konsultbolag

Teknikkonsultföretaget Combitech växer i Norge genom att förvärva 70% av aktierna i Bayes Risk Management AS, med option om att förvärva övriga aktier inom 18 månader. Affären är ett led i Combitechs strategi att växa på den norska marknaden.

Combitech AB har tecknat avtal om att förvärva 70% av aktierna i Bayes Risk Management AS. Bayes är ett norskt konsultbolag som levererar tjänster inom området riskanalys till olje- & gassektorn, samt finansmarknaden. Företaget, med bas i Stavanger, har ett 30-tal anställda och utsåg 2010 till Gasellföretag av Dagens Naeringsliv.

Förvärvet är en del av Combitechs strategi att växa på den norska marknaden. 2010 etablerades Combitech AS och tidigare i år har Combitech tecknat flera strategiskt viktiga avtal i Norge, till exempel ett ramavtal kring utbyggnaden kring det norska nödkommunikationsnätet Nødnett och som exklusiv leverantör av krishanteringstjänster till Oslo Lufthavn.

– Bayes Risk Management är ett framgångsrikt företag med en hög kompetensnivå hos medarbetarna. Företaget har en etablerad ställning på olja & gas-marknaden och tillsammans kan vi erbjuda kunderna ett betydligt bredare utbud av tjänster. Det senaste halvåret har vi sett flera bevis på att våra marknadsansträngningar i Norge gett frukt och vi ser företagen inom olje- & gassektorn som intressanta potentiella kunder, säger Combitechs vd Marie Bredberg.

– Genom Combitech får vi en stark och stabil delägare och möjlighet att leverera en större bredd av tjänster på marknaden. Vi kan därmed vara med och konkurrera om större avtal på marknaden, säger Lasse Berg Andersen, styrelseordförande i Bayes Risk Management.

Köpet träder i kraft 1 augusti 2012, förutsatt att affären godkänns av den norska konkurrensmyndigheten. Säljare är Bayes Holding AS.

För ytterligare information KONTAKTA
Marie Bredberg, vd Combitech AB
Tel: 0734 - 189801, E-post: marie.bredberg@combitech.se

Charlotte Magnusson, Informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Om Bayes
Bayes är ett norskt, forskningsdrivet konsultföretag inom riskanalys som startade 2005. Företaget har huvudkontor i Stavanger och är också lokaliserat i Oslo. Bayes är helägt av de anställda och blev korat till ”Norges starkaste företag” av  Dagens Næringsliv och Bedriftsidretten 2010.

Om Combitech
Combitech är ett av Sveriges största konsultbolag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Företaget, som är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, har 1200 medarbetare fördelat på 20 orter i Sverige, och har även kontor i Norge. Läs mer på www.combitech.se

► Extra bolagsstämma 2012 Billerud Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2012 klockan 15.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, med ingång från Kungsgatan 43, Stockholm.

Stämmolokalen öppnas för inregistrering klockan 14.00, då kaffe serveras.

Deltagande
För att äga rätt att delta i stämman ska aktieägare:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på lördagen den 8 september 2012. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 7 september 2012,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 10 september 2012. Anmälan ska ske skriftligen per post till Billerud Aktiebolag, "Extra bolagsstämman 2012", Box 7841, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 62. Anmälan kan också ske via bolagets hemsida www.billerud.se/anmalan. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 7 september 2012, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.billerud.se/anmalan.

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut före stämman. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser om aktiekapitalets gränser och antal aktier.
8. Styrelsens förslag till beslut om:
I. godkännande av förvärv av Korsnäs Aktiebolag,
II. bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Korsnäs Aktiebolag, samt
III. bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
9. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelse om firma.
10. Frapag Beteiligungsholding AGs förslag till fastställande av antal styrelseledamöter, val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande, fastställande av styrelsearvode samt ändringar i förfarandet för tillsättande av valberedning.
11. Stämmans avslutande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ingvar Petersson, Styrelseordförande, 070-595 76 05
Sophie Arnius, Investor Relations Manager, 08-553 335 24, 070-590 80 72

Informationen är sådan som Billerud Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 10.30 den 13 augusti 2012.

Billerud - "The Natural Part in Smarter Packaging". Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. Billerud har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningspapper. Billerud omsätter ca SEK 11 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerud.se

Bifogade filer

► Karlstads universitet fortsätter öka

Efter det andra urvalet har sammanlagt 2 896 personer blivit antagna till de programutbildningar som startar hösten 2012. Detta är 203 fler än föregående år, och antagningssiffrorna har därmed aldrig varit så höga som inför denna hösttermin.

Sedan 2008 har antalet antagna till utbildningsprogram ökat med över 1 000 studenter vid Karlstads universitet. Årets uppgång kan i första hand tillskrivas lärarutbildningen. Summerar man lärarprogrammen på såväl grundnivå som avancerad nivå uppgår antalet antagna till 840, vilket är en ökning med över 250 studenter.

Distans expanderar men campus dominerar
Allt fler utbildningar erbjuds på distans och intresset för dem fortsätter att öka. Campusstudenterna är ändå fortfarande i majoritet, nästan fyra av fem antagna studenter går en campusutbildning. På avancerad nivå dominerar däremot distansformen, inte minst genom att de stora påbyggnadsprogrammen till lärare och specialistsjuksköterska genomförs på distans.

Trots det höga söktrycket finns det lediga platser på en del utbildningar och det går fortfarande bra att söka till dessa. Information om lediga platser finns på www.kau.se

För mera information kontakta Lennart Jansson, utbildnings- och forskningssamordnare lärarutbildningen, tel 070 204 10 11.
Läs mer på: www.paperprovince.com

 

► Inga EU-pengar till Rottneros metanolfabrik

2012-07-27

Rottneros får inget EU-bidrag till den planerade metanolfabriken i anslutning till Rottneros bruk i Värmland. Företaget har fått ett förhandsbesked om att det inte blir några pengar.

Rottneros har fått ett förhandsbesked om att företaget inte kommer att få något investeringsbidrag från EU till den planerade metanolfabriken vid Rottneros bruk utanför Sunne. Det rapporterar tidningen Dagens Arbetes nätupplaga.

– Men EU-pengarna är inte avgörande för om fabriken ska bli av, säger Mikael Lilja, fackförbundet Pappers ordförande vid Rottneros bruk, till Dagens Arbete. Tillverkning av biobränsle från restprodukter i massafabriken ska ge god lönsamhet och är inte beroende av bidrag. Det här beskedet är inte dödsstöten för projektet.

– En långsiktig skatte- och energipolitik är viktigare än EU-pengar. De som funderar på att investera i ett sådant här projekt måste få veta spelreglerna framåt, tillägger han.

Det har varit känt i några år, att Rottneros har planer på en metanolfabrik i Värmland, i anslutning till Rottneros bruk. Några detaljerade planer har dock inte offentliggjorts. En förutsättning är också, enligt tidigare uttalanden av bland andra Rottneros VD, Ole Terland, att miljöprofilen Björn Gillbergs planer på en metanolfabrik i Värmland inte genomförs. Två metanolfabriker i regionen uppges inte vara realistiskt.
Läs mer på: www.paperprovince.com


Vattenfall minskar NOxen och ökar lasten med hjälp av Capee Group

Capee Group och Vattenfall minskar NOxen med 20 % och ökar lasten med 2 ton ånga/timme i Uppsala.

Capee Group och Vattenfall har tillsammans djupanalyserat flera års driftdata på Uppsalas avfallspannor. Man hittade flera körstrategier för att minska NOx-utsläppen. Baserat på det har en projektgrupp bestående av operatörer under våren gjort strukturerade tester med olika körsätt. Det har resulterat i 20 % lägre NOx och en ökning av lasten med 2 ton/timme.

– Projektgruppen har jobbat fokuserat med att hitta och trimma körsätt och nivåer utifrån rekommendationerna i djupanalysen. Nyckeln är att det är den operativa driften som ägt och drivit projektet och jobbat med tester i sitt dagliga arbete. Det man lärt sig har man sen spridit vidare till hela driften vilket gett åtgärderna stort genomslag, med lägre NOx och ökad last som resultat, säger Roger Pettersson, driftchef på Vattenfall Uppsala.

– Vi är mycket stolta över att samarbetet med Vattenfall gett så bra effekt och så fort. Det är tydligt att det är kombinationen av kompetens, arbetssätt och Capee Action Station som gett resultat. Framgångarna beror på att man involverar både ingenjörer och operatörer i snabb och kontinuerlig analys av stora mängder driftdata. Vi tror att detta kommer bli ett allt mer vanligt sätt att löpande jobba med driftoptimering, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group AB.

För mer information kontakta:
Peter Nilsson, VD på Capee Group AB
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com

► Saxlund tar 3 M Euro order på hanteringssystem för biomassa vid konvertering av 248 MW kolkraftverk till samförbränning

Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har fått ansvar för att leverera state-of-the-art hanteringsutrustning för biobränslen inför konverteringen av ett 248 MW kolkraftverk till samförbränning i Berlin, Tyskland.

Ordern innefattar externa och interna hanteringssystem, inklusive bränslemottagning, förvaring och transportsystem i kraftverk och pannrum. Leveransen innehåller flera olika matar- och transportörslösningar, inklusive magnetisk avskiljning för att avlägsna metalldelar för vidare återvinning. Allt är designat för effektivitet, minimalt underhåll och hög tillgänglighet, såväl som låga utsläpp av damm och ljud.

Sammanlagt ordervärde uppgår till nära 3 miljoner Euro med leverans 2012/2013 och driftsättning i december 2013.

– Det här är ett utmärkt exempel på hur man ökar det förnyelsebara inslaget i Tysklands energiproduktion. Genom att utgå ifrån befintlig infrastruktur där man adderar möjligheten att också elda med biobränsle så kan mycket vinnas ur såväl ett miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Med den pågående omställningen av det tyska energisystemet bort från kärnkraft och till mer förnyelsebart ser vi stora möjligheter för den här typen av projekt. Och med Saxlunds förstklassiga utrustning och våra mer än 50 års erfarenhet av att leverera hanteringssystem för bioenergi vet vi att vi kan säkerställa hög tillgänglighet och effektivitet för våra kunder, säger Christoph Groffmann, vd Saxlund International GmbH.

Saxlund International GmbH är en del av Opcons satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund.

Under varumärket SRE Renergi levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se

www.Opcon.se
Läs mer på: www.paperprovince.com

AKTUELLA KURSER:

► Från stock till kartong / papper, 28 – 29 augusti, 2012.

► Bestrykning av papper och kartong, Karlstad/Säffle 17 – 21 september, 2012.

► Grundläggande chefs- & ledarskap, 2-4 okt. samt 6- 8 nov., 2012. Internatform.


► Integrerat ledarskap steg 2, 17-19 sept., 5-7 nov., 17-19 dec. samt 21 mars, 2013
     Internatform.

 

► Utveckla din förmåga att leda projekt, 13 – 14 nov. och 20 – 21 nov. 2012

 

► Heta arbeten. Kontakta The Packaging Greenhouse för aktuella kurser.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via  e-post camilla@thepackaginggreenhouse.com      

 

Kompetensutveckling inom massa- & pappersindustrin, Arlanda
den 23 oktober. Arrangör: The Packaging Greenhouse AB.

 

Praktiska detaljer: Detaljerat program kommer efter sommaren.
Anmälningsavgift: 1.600 kr. Konferensmiddag den 23 oktober 500 k
Anmälan: Senast den 14 september.

För mer information & Anmälan: Kontakta oss på tel. nr 054 – 24 04 90 eller
via e-post:
info@thepackaginggreenhouse.com

The  Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 11 72 eller besök: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

The Paper Province
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054 -  24 04 60, Fax. 054 -  24 04 69
info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       

Maria Hollander (VD)
Tel. 054 - 24 04 62
Mobil 070 - 621 11 72
m.hollander@paperprovince.com
 
Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 054 - 24 04 66
Mobil 070 - 328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:
▪     28 – 29 augusti, Kurs: Från stock
      till kartong / papper
▪     29 augusti – Frukostmöte med
      Cadcraft AB
▪     30 augusti – After Work på Drott
      Bar, Karlstad, kl. 17 -
▪    17-19 sept., 5-7 nov.,17-19 dec.,
      samt 31 mars, 2013, Kurs:
      Integrerat ledarskap steg 2.
      Internatform.
▪     20 september – Frukostmöte
      med Combitech AB
▪     17 – 21 september – Kurs:
      Bestrykning av papper och
      kartong, Karlstad/Säffle.
▪     2-4 okt samt 6-8 nov. Kurs
      Grundläggande chefs-&
      ledarskap. Internatform
▪     23 oktober – Kompetensutveck-
      ling inom massa-& pappersindu-
      strin, Arlanda
▪     25 oktober – Frukostmöte
▪     25 oktober – RAMP12
▪     7 november – Miljö- och
      Energimötet för skogsindustrin i
      Karlstad.
▪    13-14 nov. och 20-21 nov.
      Utveckla din förmåga att leda
      projekt.
▪    15 november – Papermakers
      Night, med Birgitta Sundblad, VD,
      INNVENTIA.
▪     22 november – Frukostmöte med
      Ragn-Sells AB
▪     22 november, kl. 12 – 16  –
      Ny Energiträff på Best Western
      Hotell Savoy, Karlstad
▪     6 december – Frukostmöte med
      Autotech Teknikinformation AB
     
      Läs också på vår hemsida:
      www.paperprovince.com

       
             

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.