EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 14:41 CET

5 februari 2007

Vecka 6

I förra veckan möttes Ekofinrådet och jordbruksrådet i Bryssel. Dessutom presenterade kommissionen förslag inom ramen för energi- och klimatpaketet. Denna vecka är det inga rådsmöten.


Veckan som gick

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor
Ekofinrådet den 30 januari ägnades främst åt förberedelser av vårtoppmötet och framför allt åt att diskutera innehållet i Key Issues Paper, Ekofinrådets huvudbidrag till toppmötet. Ett stort antal synpunkter framfördes av medlemsstaterna. Flera länder, inklusive Sverige, ansåg till exempel att dokumentet borde kompletteras med fler områden såsom energi, arbetsmarknad och den inre marknaden. Sverige lyfte också fram minskning av administrativa bördor för företag som en viktig fråga. Ordförandeskapet ska återkomma med ett nytt utkast för behandling i relevanta kommittéer och i Coreper. Key Issues Paper ska därefter antas vid Ekofinrådet i februari.

Vid orienteringsdebatten om kommissionens initiativ för att minska de administrativa bördorna för företag ställde sig flertalet medlemsstater positiva till kommissionens ansats. Rådet återkommer till frågan i februari.

Rådet beslutade att upphäva underskottsförfarandet för Frankrike eftersom budgetunderskottet legat under 3 procent av BNP sedan 2005.

Slutligen konstaterade rådet att införandet av euron i Slovenien den 1 januari har fungerat väl.


– Slutsatser från Ekofinrådet den 30 januari på rådets webbplats (pdf)Jordbruksrådet
På jordbruksrådet den 29 januari presenterade kommissionen sitt förslag till en reform av marknadsordningen för frukt och grönt. Förslaget innebär att stödet till bearbetad frukt och grönt frikopplas från produktionen. För färska produkter föreslår kommissionen att stödet till producentorganisationerna ska behållas. Ett nytt stöd till krishantering föreslås. Förslaget mottogs i huvudsak positivt av rådet.

Jordbruksministrarna diskuterade också ett förslag om att ta bort möjligheten till intervention av majs. Produktionen av majs har ökat kraftigt och följden har blivit att stora och dyra interventionslager har byggts upp. Sverige stödjer kommissionens förslag.

Flertalet medlemsstater yttrade sig under den offentliga debatten om handel av päls från hund och katt och gav sitt stöd till förslaget att förbjuda handel inom EU, samt import till och export från EU av skinn från hundar och katter.

Därutöver informerades jordbruksministrarna om WTO-förhandlingarna och om förhandlingarna mellan EU och Ryssland på veterinärområdet.

– Slutsatser från jordbruksrådet den 29 januari på rådets webbplats (pdf)Europaparlamentet
Under Europaparlamentets minisession i förra veckan valdes ordförande och vice ordföranden i utskotten. De svenska ledamöterna fortsätter att vara mest representerade i miljöutskottet med fyra personer, följt av utskottet för den inre marknaden och konsumentfrågor som har tre svenska ledamöter. Jan Andersson blev omvald som ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Även Eva-Britt Svensson och Nils Lundgren fick behålla sina poster som vice-ordföranden i kvinnoutskottet respektive budgetkontrollutskottet. I övrigt byttes ordföranden ut i cirka hälften av utskotten.

– Europaparlamentets webbplatsKommissionen
I onsdags presenterade kommissionen förslag till ändringar av lagstiftningen om bränslen (bensin, diesel och gasolene). Förslaget omfattar bland annat skärpta krav för innehåll av svavel och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i diesel och därmed minskade utsläpp av hälsofarliga partiklar och cancerframkallande ämnen. Vidare föreslås ökad inblandning av biobränslet etanol med upp till 10 procent i bensin och för metanol ligger gränsen kvar på 3 procent. Förslaget är en del av det energi- och klimatpaket som presenterades av kommissionen för några veckor sedan. Förslag om skärpta krav för koldioxidutsläpp från bilar väntas komma inom kort.

– Pressmeddelande från kommissionen: Stricter fuel standards to combat climate change and reduce air pollution

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/120&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en