EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 14:12 CET

Vecka 7

På måndag möts EU:s utrikes-, EU- och handelsministrar vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser. På torsdag möts energirådet och rådet för rättsliga och inrikes frågor. På fredag är det utbildnings- och ungdomsråd. Även Europaparlamentet samlas denna vecka för en plenarsession i Strasbourg.


Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser 12 februari
Sverige företräds av utrikesminister Carl Bildt, EU-minister Cecilia Malmström och handelsminister Sten Tolgfors.

Rådet förväntas godkänna den annoterade dagordningen för vårtoppmötet den 8-9 mars. Europeiska rådet ska behandla Lissabonstrategin, regelförbättring samt energi- och klimatfrågor. Målsättningen är att stats- och regeringscheferna bland annat ska enas om ett kvantitativt mål för att minska de administrativa bördorna. Eventuellt kommer även EU:s yttre förbindelser att behandlas.

Utrikesministrarna kommer, tillsammans med FN-medlaren Martti Ahtisaari, att diskutera statusprocessen i Kosovo och regeringsbildningen i Serbien. Diskussionen väntas utgå från Ahtisaaris rapport om Kosovos framtid som presenterades den 2 februari och EU-trojkans (Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier, rådets höge representant Javier Solana och kommissionär Olli Rehn) besök i Belgrad.

Rådet väntas även anta slutsatser om EU:s engagemang för Afghanistan. Inom ramen för detta förutses rådet anta ett krishanteringskoncept för en polisinsats i Afghanistan.

På dagordningen står även en diskussion om det försämrade säkerhetsläget i Darfur i Sudan. Utrikesministrarna väntas dels fördöma attackerna på civilbefolkningen och humanitära organisationer, dels diskutera förberedelserna av en gemensam insats från AU (Afrikanska unionen) och FN.

Vidare väntas rådet understryka att en politisk process är en förutsättning för stabilitet och försoning i Somalia samt att EU är beredd att bidra till denna process och, när förutsättningar finns, även stöda Afrikanska unionens mission.

Under lunchen kommer utrikesministrarna att föra en bred diskussion om EU:s relationer med Iran. Diskussion och slutsatser väntas även om fredsprocessen i Mellanöstern och Libanon.

Därutöver väntas kommissionen informera om läget i de nyligen återupptagna WTO-förhandlingarna i Doharundan.


Rådet för rättsliga och inrikes frågor 15 februari
Den svenska delegationen leds av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström.

Rådet ska försöka att enas om det fortsatta arbetet med att införliva Prüm-konventionens regler i EU-rätten. Konventionen syftar till att fördjupa samarbetet mot terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration, främst genom ökat informationsutbyte i fråga om DNA, fingeravtryck och bilregisteruppgifter. Målsättningen är att ett EU-instrument ska kunna antas vid rådsmötet i juni.

Ministrarna ska även ska försöka att nå en politisk överenskommelse om rambeslutet för överförande av dömda. Sverige är tillsammans med Österrike och Finland initiativtagare till förslaget som syftar till att förenkla och effektivisera hanteringen av överförande av dömda mellan medlemsstater.

Rådet förväntas också ge sitt stöd till rättsakten om att upprätta grupper för snabba ingripanden vid gränserna, RABIT, och att redogöra för vilka tekniska resurser som medlemsstaterna kan erbjuda. RABIT-insatserna ska kunna användas vid extraordinära tillströmningar av migranter.


Energirådet 15 februari
Näringsminister Maud Olofsson leder den svenska delegationen vid mötet som främst kommer att ägnas åt kommissionens strategiska energiöversyn "en energipolitik för Europa", som presenterades den 10 januari. Översynen innehåller bland annat ett förslag till handlingsplan. Som en förberedelse till vårtoppmötet ska energirådet anta slutsatser om handlingsplanen. De viktigaste frågorna som ska behandlas rör dels en höjning av ambitionsnivån för andelen förnybar energi som ska användas inom EU, dels behovet av reformer för att öka konkurrensförhållandena på den inre marknaden.


Utbildnings- och ungdomsrådet 16 februari
Den svenska delegationen leds av statssekreterare Christer Hallerby. Även detta rådsmöte kommer att ägnas åt förberedelser av vårtoppmötet. Utbildningsministrarnas bidrag handlar om genomförandet av Utbildning 2010, rådets och kommissionens arbetsprogram för utbildningsfrågor inom Lissabonprocessen. I sina särskilda budskap konstaterar rådet att reformer fortfarande krävs i medlemsstaterna, bland annat beträffande strategier för livslångt lärande som medlemsstaterna förbundit sig att förverkliga senast 2006. Vikten av investeringar, utvärdering och forskning inom området betonas också.

Utgångspunkten för ungdomsministrarnas bidrag är kommissionens analys av de nationella reformprogrammen för 2006. Rådet slår fast att framsteg gjorts vad gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Europeiska ungdomspakten ska främja. Huvudbudskapen är att mer måste göras för att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv samt ungdomars sociala och yrkesmässiga integrering.


Europaparlamentet
Den 12-15 februari har Europaparlament plenarsession i Strasbourg. På dagordningen står bland annat ett direktiv om avfall, en strategi för materialåtervinning samt ett betänkande om betalningstjänster på den inre marknaden.

Det tyska ordförandeskapet kommer att informera om vårtoppmötet och den nye talmannen Hans-Gert Pöttering ska presentera sitt arbetsprogram för den resterande mandatperioden. Det tillfälliga CIA-utskottets betänkande om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar kommer också att gå till omröstning.

– Europaparlamentets webbplatsVeckan som gick

Kommissionen
Kommissionen presenterade den 7 februari en strategi för bilindustrin i EU samt ett meddelande om att minska koldioxidutsläppen från bilar. Bland annat föreslår kommissionen ett utvidgat system för typgodkännande av fordon, att elektronisk stabilitetskontroll blir obligatorisk i nya fordon samt satsningar på forskning om miljövänliga bränslen och intelligenta fordon.

I sitt meddelande om att minska koldioxidutsläppen från bilar föreslår kommissionen att utsläppen för den nya bilparken inte ska få överstiga 130 gram koldioxid per kilometer. Målet om högst 120 gram per kilometer till år 2012 ska klaras genom ökad användning av biobränsle och mer miljövänliga bildelar. Kommissionen avser att presentera ett konkret lagstiftningsförslag i slutet på året.

– Pressmeddelande från kommissionen: New Commission strategy for long term viability of European car industry
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/155&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
– Pressmeddelande från kommissionen: Commission plans legislative framework to ensure the EU meets its target for cutting CO2 emissions from cars
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/157&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en