EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel 26 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:50 CET

Vecka 9

På tisdag möts Ekofinrådet för att förbereda sitt bidrag till vårtoppmötet den 8-9 mars. Finansministrarna ska också yttra sig om Sveriges och andra länders uppdaterade stabilitets- och konvergensprogram.


Ekofinrådet den 27 februari
Den svenska delegationen leds av finansminister Anders Borg.

Rådet ska anta yttranden om uppdaterade stabilitets- och konvergensprogram för tjugo länder, däribland Sverige. Yttrandet om det svenska konvergensprogrammet väntas bli mycket positivt och konstatera att Sveriges finanspolitik ligger i linje med stabilitets- och tillväxtpakten. Rådet förutses också anta en ny rekommendation till Polen om att de i år ska komma tillrätta med sitt budgetunderskott.

Ekofinrådet ska även anta sitt bidrag till vårtoppmötet den 8-9 mars. Bidraget betonar de ekonomiska utmaningar som Europa står inför. Sverige välkomnar att bidraget betonar vikten av hållbara offentliga finanser, behovet av reformer på arbetsmarknaden, en effektiv miljöpolitik samt frihandel. Den enda utestående frågan rör avsnittet om skatter som flera länder, inklusive Sverige, har synpunkter på.

Inför Europeiska rådets möte ska finansministrarna även anta ett utkast om en uppdatering av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för 2005-2008, inklusive länderspecifika rekommendationer. Finansministrarna väntas även ställa sig bakom målet att minska de administrativa bördorna från EU-lagstiftning med 25 procent senast 2012 och att inbjuda medlemsstaterna att sätta egna ambitiösa mål senast 2008.

Rådet ska vidare besluta om en rekommendation till parlamentet om huruvida kommissionen bör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för år 2005. Rekommendationen baseras främst på Revisionsrättens årsrapport. Precis som för de senaste tolv åren har kommissionen inte fått en positiv revisionsförklaring. Rådet förväntas ändå enhälligt rekommendera att kommissionen beviljas ansvarsfrihet. Flera länder, inklusive Sverige, avser dock att efterlysa åtgärder för att förbättra situationen.

På dagordningen står slutligen clearing och avveckling, det vill säga formerna för genomförande och avslut av värdepappersaffärer. Denna verksamhet är i dag betydligt dyrare inom EU än i framförallt USA. Kommissionen ska informera om den uppförandekod inom branschen som togs fram i höstas och som ska tillämpas på aktiehandeln i Europa. Dessutom kommer Europeiska centralbanken att informera om arbetet med att upprätta en gemensam plattform för avveckling.


Veckan som gick

Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård
Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård (EPSCO), den 22 februari, ägnades främst åt föreberedelser av vårtoppmötet. I EPSCO-rådets bidrag till Europeiska rådet betonas behovet av bättre fungerande arbetsmarknader, balans mellan trygghet och flexibilitet (flexicurity) och åtgärder för människor längst bort från arbetsmarknaden. Behovet av delaktighet och social sammanhållning, modernisering av pensionssystemen och åtgärder mot barnfattigdom lyfts också fram. Flera medlemsländer tog upp behovet av att stärka den sociala dimensionen i EU:s arbete för tillväxt och sysselsättning, den så kallade Lissabonstrategin.

På dagordningen stod också en diskussion om den demografiska utvecklingens möjligheter och utmaningar. Rådet betonade att demografifrågan fortsatt ska hanteras inom ramen för Lissabonstrategin och den öppna samordningsmetoden. Flera delegationer välkomnade Tysklands initiativ till en europeisk allians för en hållbar familjepolitik som ett sätt att stödja medlemsländerna i en familjepolitik som främjar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och tillåter familjer att få så många barn som de önskar.

Rådet antog också en resolution om äldre människors bidrag till ekonomisk och social utveckling, den så kallade silverekonomin.

– Slutsatser från EPSCO-rådet på rådets webbplats (pdf på engelska)
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/92911.pdfMiljörådet
Miljörådet, den 20 februari, enades om minska utsläppen av växthusgaser inom EU med åtminstone 20 procent till 2020. EU är också beredd att göra en minskning på 30 procent inom ramen för en internationell överenskommelse. Kommissionen ska inleda arbetet med att ta fram kriterier för hur EU:s gemensamma åtagande ska fördelas mellan medlemsländerna.

Miljöministrarna antog sitt bidrag till vårmötet, vilket fokuserar på miljö, innovation och sysselsättning, en integrerad klimatförändring och energistrategi samt miljödimensionen av bättre lagstiftning.

Rådet höll vidare två orienteringsdebatter, dels om att integrera flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, dels om strategin för att minska koldioxidutsläpp från bilar. Rådet var genomgående positivt till förslaget om att integrera flyget i utsläppshandeln, även om olika åsikter framfördes i fråga om tidpunkt och särbehandling av perifera regioner och öar. I debatten om utsläpp från bilar gav Sverige sitt stöd till kommissionens förslag till bindande lagkrav som sätter lika hård press på teknikutveckling för små som stora biltillverkare.

– Slutsatser från miljörådet på rådets webbplats (pdf på engelska)
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/92864.pdfKonkurrenskraftsrådet
Även konkurrenskraftsrådet, som möttes den 19 februari, antog sitt bidrag till vårtoppmötet. Rådet framhåller åtgärder för att stärka den inre marknaden, främja bättre lagstiftning, öka investeringar i forskning och utveckling, frigöra affärspotentialen för europeiska företag samt för att stärka Europas globala konkurrenskraft. Rådet kunde enas om två konkreta målsättningar: att andelen ej genomförda inremarknadsdirektiv ska vara högst 1 procent till år 2009 och att administrativa bördor ska minskas med 25 procent.

Vid mötet presenterade kommissionen sitt nyligen antagna åtgärdsprogram för att mäta och minska de administrativa bördorna. Kommissionen vill se över de informations- och rapporteringskrav som följer av EG- lagstiftning och undersöka vilka som kan tas bort eller förenklas, utan att ändra lagstiftningens grundläggande syfte. Rådet välkomnade detta.

– Slutsatser från konkurrenskraftrådet på rådets webbplats (pdf på engelska)
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92842.pdf


Resultattavla för innovation
I förra veckan presenterades, på uppdrag av kommissionen, en europeisk resultattavla för innovation. Resultattavlan analyserar ett antal indikatorer som återspeglar innovationsklimatet i de studerade länderna. Studien konstaterar att EU fortsätter att knappa in på USA och Japan. Bland de enskilda länderna rankas Sverige högst, bland annat tack vare höga satsningar på forskning och utveckling, livslångt lärande och en hög andel anställda inom högteknologiska sektorer. Stockholm och Västsverige leder förteckningen över EU:s främsta innovationsregioner. Ytterligare två svenska regioner (Sydsverige och Östra Mellansverige) figurerar bland de tio främsta.