EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 15

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 13:27 CEST

Vecka 15

Den 6 april sammanträder rådet för rättsliga och inrikes frågor. Ministrarna ska bland annat diskutera hur medlemsländerna ska informera varandra i jurisdiktionskonflikter samt försöka komma överens om en ny direktör för Europol. Ministrarna ska också få en presentation av förslag om rambeslutet om bekämpande av människohandel och rambeslutet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. I veckan som gick sammanträdde rådet för transport, telekommunikation och energi. Ministrarna antog bland annat slutsatser om EU:s sjöfartspolitik och om att öka tillgängligheten till informationssamhällets tjänster. Veckobrevet tar påsklov nästa vecka och återkommer vecka 17.Rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF), 6 april
Ministrarna förväntas nå politisk överenskommelse om ett förslag till rambeslut om jurisdiktionskonflikter. Rambeslutet innebär att medlemsstaterna ska informera varandra i fall där det kan antas att fler än en stat utreder samma person för samma gärning. Om så är fallet ska staterna samråda med varandra för att avgöra i vilket land utredningen ska bedrivas.


Ministrarna ska enas om att ge Europols direktör i uppdrag att inleda förhandlingar med Ryssland om ett operativt samarbetssamtal. Sedan år 2003 finns ett strategiskt samarbetsavtal mellan Europol och Ryssland. Europols datatillsynsmyndighet, JSB, har ifrågasatt om Ryssland uppfyller Europols krav på dataskydd och skydd för den personliga integriteten. Därför förväntas RIF-rådets mandat till direktören innefatta krav på att förhandlingarna börjar med att reda ut dessa frågor och först därefter övergår till andra delar.


Ministrarna ska diskutera frågan om en ny direktör för Europol under lunchen. Beslutet skall fattas med enhällighet. Frågan har för tillfället kört fast eftersom flera medlemsländer anser sig ha den bästa kandidaten. Förhoppningarna om att finna en lösning redan vid detta RIF-råd är därför små.


Rådet kommer att försöka nå en politisk överenskommelse om ett ramdirektiv som bland annat syftar till att garantera arbetstagare från tredje land vissa grundläggande rättigheter. Diskussionen kommer att handla om huruvida samtliga tredjelandsmedborgare ska ha rätt till likabehandling rörande ett antal rättigheter eller om det enbart ska gälla dem som har arbetstillstånd i enlighet med det aktuella direktivet.


Kommissionen har på uppdrag av medlemsländerna drivit utvecklingen av SIS II (Schengens informationssystem) som är ett gemensamt efterlysningssystem för alla Schengen-länder. Avsikten har varit att utöka antalet medlemsländer i Schengensamarbetet samt att förbättra systemet. Projektet påbörjades för ett antal år sedan och dess väg har kantats av flera förseningar. Ministrarna ska enas om en åtgärdsplan som innebär att kommissionen ska undersöka möjligheterna att reparera det ursprungliga SIS II-projektet. Kommissionen ska också se över en alternativ lösning, där nästa generation av SIS istället skulle grundas på en utvecklingen av nuvarande SIS I (SIS I+).Vid detta ministermöte kommer kommissionen att rapportera om hur arbetet går.


Ministrarna förväntas också anta rådsslutsatser där medlemsländerna ombeds vidta åtgärder för att säkra Sirenekontorens effektivitet. I varje medlemsland finns ett så kallat Sirenekontor, vars uppgift bland annat är att tillhandahålla kompletterande information vid träff vid sökning i SIS. De senaste två åren har tio nya medlemsländer anslutit sig till SIS och detta har lett till en stor ökning av antal registreringar (från 8,7 miljoner 2000 till 27,9 miljoner i slutet av 2008) samt fler träffar i SIS (en ökning på 95 % jämfört med 2006). Detta har lett till ett ökat användande av Sirenekontorens tjänster.


Två nya förslag till rambeslut presenteras vid rådet. Tanken är att de ska vara en del av ett åtgärdspaket - "Organised crime package: helping the victims". Det ena förslaget gäller ett nytt rambeslut om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Det andra förslaget gäller nytt rambeslut om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skyddande av offer.


Ordförandeskapet kommer att presentera sina slutsatser från en konferens i Prag om skydd av sårbara brottsoffer och deras ställning i straffrättsliga förfaranden.


Vidare kommer ordförandelandet att informera om att gränskontrollen mot Schweiz har lyfts.Veckan som gick

Rådet för transport, telekommunikation och energi, 30 mars
Mötet inleddes med en TV-sänd debatt om revideringen av det så kallade Eurovinjettdirektivet om vägavgifter för tunga lastbilar. Medlemsländerna hade mycket olika syn på den särskilda avgift för trängsel på vägarna som medlemsländerna föreslås få ta ut. Intäkterna från den nya avgiften ska enligt kommissionens förslag öronmärkas för åtgärder i transportsektorn. Flera länder ansåg även att det behövs mer tid att diskutera förslaget med anledning av den ekonomiska krisen. Sverige kunde stödja ordförandeskapets kompromiss om trängselavgiften, men ser fortsatt problem med andra delar av förslaget.


Transportministrarna höll en vägledande debatt om förslaget till förordning om passagerares rättigheter vid sjötransporter. Förslaget välkomnades men majoriteten av ministrarna ansåg att tillämpningsområdet behöver ändras något. Dessutom antog ministrarna rådsslutsatser om EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 och om ett europeiskt sjöfartsområde utan hinder.


Rådet beslutade vidare att stödja den så kallade "Masterplan för utvecklingen av det europeiska systemet för flygledningstjänst". Dagens tekniska system för flygledning baseras till stora delar på en äldre teknik. Planen pekar ut inriktningen för en modernisering av de tekniska systemen i syfte att främja en säker och miljövänlig utveckling av flygtransporterna. Rådet antog också en resolution med rekommendationer inför det kommande arbetet.


Transportministrarna gav också sitt stöd till ett nytt luftfartsavtal mellan EU och Kanada. Avreglerade flygningar blir möjliga mellan EU och Kanada på en gång. Senare kommer det att bli möjligt för flygbolag från EU att utföra inrikestrafik i Kanada samt att ta upp passagerare i Kanada för transport bortom landets gränser. Avtalet ska undertecknas vid ett toppmöte mellan EU och Kanada i början av maj.


Ministrarna träffade en överenskommelse om att modernisera direktivet om arbetstidens förläggning för personer som arbetar med mobilt vägarbete. Syftet med förslaget är att förbättra hälsa och säkerhet för dessa personer, öka trafiksäkerheten samt förbättra konkurrensen. Europaparlamentet har inte kommit med sitt yttrande än.


Rådsslutsater antogs om en handlingsplan för utbyggnad av intelligenta transportsystem (ITS). ITS ska bidra till minskad trängsel på vägarna, ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö. Handlingsplanen är tänkt att påskynda och koordinera arbetet inom EU.


Telekom-ministrarna antog också slutsatser om kommissionens meddelande "Towards an accessible information society". Det handlar om att öka tillgängligheten till informationssamhällets tjänster, med fokus på funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov.Förlikning om arbetstidsdirektivet
Förlikningskommittén kunde inte heller vid mötet den 1 april nå en kompromiss i arbetstidsfrågan mellan rådet och Europaparlamentet. Informella diskussioner kommer nu föras mellan det tjeckiska ordförandeskapet och parlamentet med målet om att nå en överenskommelse vid ett tredje och absolut sista möte i slutet av april.