EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 17

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 16:33 CEST

Vecka 17

Denna veckan sammanträder rådet för jordbruk och fiske i Luxemburg. Jordbruksministrarna ska bland annat diskutera förenkling av EU:s jordbrukspolitik. På fiskeområdet ska ministrarna diskutera och anta slutsatser om förvaltning av hajbeståndet. Vid rådsmötet kommer även kommissionen att presentera en grönbok om framtidens europeiska fiskeripolitik. Under Europaparlamentets session ska ett antal lagstiftningsärenden tas upp och ledamöterna ska också besluta om ansvarsfrihet för EU:s institutioner för 2007. Den sjätte april sammanträdde RIF-rådet. Justitieministrarna enades bland annat om förslaget till rambeslut om jurisdiktionskonflikter, utsåg en ny direktör för Europol och antog rådsslutsatser om Sirenekontoren.
Rådet för jordbruk och fiske, 23-24 april
Jordbruksministrarna kommer att fortsätta den diskussion som påbörjades vid förra mötet om förenklingar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionen har presenterat ett meddelande om förenklingsarbetet fram tills idag, och ordförandeskapet har ställt ett antal framåtblickande frågor som ministrarna ska diskutera. Kommissionen förväntas också presentera ett meddelande om översyn av avgränsning av mindre gynnade områden.


Avseende fiskefrågorna kommer bland annat ett meddelande om vattenbrukets framtid att presenteras av kommissionen. Trots en global tillväxt på 6-8% årligen brottas det europeiska vattenbruket med lönsamhetsproblem. Meddelandet syftar till att utarbeta en ny hållbar strategi för det europeiska vattenbruket.


Vidare ska rådsslutsatser antas för bevarande och hållbar förvaltning av världens hajbestånd.


Slutligen ska kommissionen presentera sin grönbok om den framtida europeiska fiskeripolitiken. Därmed går startskottet för en lång konsultationsprocess som före 2012 ska utmynna i ett beslut om en ny och långsiktigt hållbar gemensam fiskeripolitik.Europaparlamentet
Den 21-24 april äger den näst sista plenumsessionen rum i Strasbourg innan valkampanjen inför Europaparlamentsvalet i juni tar vid på allvar.


Agendan innehåller flera lagstiftande ärenden som befinner sig i första och andra läsningen med rådet. Det gäller bland annat energimarknad, mobiltelefoni roaming, gränsöverskridande patienträttigheter, vägtransport, telekompaketet, passagerarrättigheter för buss, båt och skepp samt skyldigheter för leverantörer av timmer. I flera fall har de föregående förhandlingarna med rådet utmynnat i en överenskommelse som nu ska bekräftas.


Därutöver kommer ledamöterna att besluta om ansvarsfrihet ska ges till alla EU:s institutioner när det gäller deras finansiella hantering för år 2007.Vecka 15

Rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF), 6 april
Justitieministrarna enades om förslaget till rambeslut om jurisdiktionskonflikter. Beslutet innebär att samarbetet mellan åklagarmyndigheterna i EU:s medlemsländer och Eurojust förbättras, för att undvika att en person döms för samma gärning i fler än ett medlemsland.


Justitieministrarna enades om att utse britten Rob Wainwright till ny direktör för Europol. Förordnandet för den nuvarande direktören för Europol, Max-Peter Ratzel, går ut den 16 april. För Sverige har det varit angeläget att i tid utse en ny direktör. Sverige har deltagit i arbetet med att ta fram lämpliga kandidater till posten och stödde förslaget att utse Wainwright till ny direktör.


Kommissionen presenterade ett förslag till rambeslut om att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Förslaget innebär en skärpning av bestämmelserna i det nuvarande rambeslutet och anpassning till nya former av brott som exempelvis grooming på Internet.


Kommissionen presenterade ett förslag till rambeslut om att bekämpa människohandel. Liksom för förslaget mot sexuellt utnyttjande av barn innebär kommissionens förslag en skärpning av bestämmelserna i nuvarande rambeslut på området och att ett antal bestämmelser om behandlingen av brottsoffer införs.


Kommissionen rapporterade om de framsteg som gjorts i arbetet med att utveckla SIS II, det gemensamma informationssystemet för efterlysningar inom Schengen-området. Projektet har kantats av en rad förseningar. Enligt kommissionen ska ministrarna vid rådsmötet i juni ha underlag för att göra bra jämförelser mellan SIS II och dess alternativ, en utveckling av nuvarande system, SIS I+.


Ministrarna antog rådsslutsatser om Sirenekontoren. I varje land som är anslutet till Schengens informationssystem SIS finns ett Sirenekontor. Vid positiva sökträffar i SIS ska kontoren kunna ge kompletterande information om det aktuella fallet. De senaste två åren har tio nya länder anslutit sig till SIS. Det har lett till en ökning i antalet registreringar i informationssystemet. I slutsatserna uppmanar rådet medlemsländerna att vidta åtgärder för att säkerställa användningen av SIS och vädjar till länderna om snabbhet och kvalitet i samarbetet mellan Sirenekontoren.

EU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i Bryssel)