EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel, vecka 37 (den 13-19 september)

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 09:26 CEST


Veckan domineras av toppmötet i Europeiska rådet på torsdag, när EU:s stats- och regeringschefer träffas tillsammans med utrikesministrarna. Relationen till EU:s strategiska partners dominerar dagordningen, men även ekonomiska frågor ska diskuteras utifrån arbetet i den ekonomiska arbetsgrupp som leds av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. I veckan som gick höll kommissionens ordförande Barroso sitt första tal om "läget i unionen". EU:s finansministrar beslutade om att införa en europeisk termin för att stärka den ekonomiska samordningen. EU:s handelsministrar kunde dock inte besluta om ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea som planerat när de möttes vid rådet för utrikes frågor. Ett av medlemsländerna behövde ytterligare tid för konsultationer.

Händer i veckan
Toppmöte i Europeiska rådet den 16 september Två frågor dominerar agendan för det extrainsatta mötet i Europeiska rådet på torsdag: EU:s relationer till strategiska partners och återrapporteringen från Herman Van Rompuys task force. Både stats- och regeringschefer och utrikesministrar deltar på mötet. Utrikesminister Carl Bildt ersätter statsministern och leder den svenska delegationen.
Diskussionen om strategiska partners gäller här framförallt relationen med de växande ekonomierna i Asien inför bilaterala möten i höst och G20-mötet i Seoul i november.
Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy kommer att redogöra för arbetet i den särskilda arbetsgruppen för ekonomiska frågor. Utöver detta kan även aktuella utrikespolitiska frågor, exempelvis Pakistan, komma upp på dagordningen.
– Inför Europeiska rådet den 16 september 2010


Rådet för allmänna frågor den 13 september 2010 Vid EU-ministrarnas möte i Bryssel står framför allt förberedelser inför det extrainsatta EU-toppmötet i Europeiska rådet på dagordningen. Rådet ska också förbereda nästa möte i Europeiska rådet, som hålls den 28-29 oktober.
Statssekreterare Amelie von Zweigbergk och kabinettssekreterare Frank Belfrage representerar Sverige.

– Inför rådet för allmänna frågor den 13 september 2010


Kommissionen lägger lagförslag om finansmarknaden På onsdag den 15 oktober förväntas kommissionen lägga fram ett antal lagförslag på finansmarknadsområdet som svar på den finansiella krisen. Förslagen syftar till att återskapa förtroendet för marknaden genom att förbättra transparensen för derivathandel i EU. Förslagen kommer att innehålla åtgärder för att fastställa gemensam standard för blankning och handel med CDS (Credit Default Swaps). Förutom att öka transparensen vill kommissionen också ge ökade befogenheter till finansiella övervakare inom EU.
– Derivatives, Credit Default Swaps and Short Selling (eng)


Kommissionen antar meddelande om Youth on the move, den 15 september Kommissionen förväntas också anta ett meddelande om Youth on the move, ett av flaggskeppsinitiativen inom reformagendan Europa2020. Initiativet syftar till att främja rörlighet och sysselsättningsmöjligheter för unga, bland annat genom åtgärder för att motverka skolavhopp, främja lärlingsliknande utbildningar och öka antalet studenter vid högre utbildningar.
– Youth on the Move på EU-kommmissionens webbplats (eng)


Ministerkonferens om kvalitén och effektiviteten i asylprocessen, den 13-14 september Det belgiska ordförandeskapet har bjudit in medlemsländerna, EU-institutionerna, EU:s flyktingkommissionär och delar av civila samhället för en ministerkonferens i Bryssel. Mötet går främst ut på att utröna olika best practices. Konferensen är uppdelad i tre huvudområden: asylsökande med särskilda behov, beslutsprocessen och intra-Europeisk solidaritet.
– Quality and Efficiency in the Asylum Process - belgiska ordförandeskapswebben (eng)


Veckan som gick
Rådet för Ekonomiska och finansiella frågor den 7 september 2010 En EU-gemensam budgetkalender, en så kallad europeisk termin, ska införas från 2011 för att stärka EU:s ekonomiska samordning. Det beslutade EU:s finansministrar i veckan som gick. Den europeiska terminen kommer att inledas i mars varje år med att kommissionen och Europeiska rådet presenterar en rapport om de huvudsakliga ekonomiska utmaningarna samt utifrån detta ger strategiska råd. Med denna rapport som utgångspunkt lämnar medlemsländerna i april in sina budgetplaner (stabilitets- eller konvergensprogram). Därefter, i juni och juli, ger rådet och kommissionen sina landsspecifika rekommendationer innan medlemsländerna lägger sina budgetar för nästkommande år.
Enighet om finanstillsynspaketet
Rådet enades också om en reform av EU:s framtida system för finansövervakning, som ska förhindra nya ekonomiska och finansiella kriser. Förslaget innebär att tre nya tillsynsmyndigheter ska inrättas för att övervaka bank-, försäkrings- och värdepappersmarknaderna. Dessutom upprättas ett europeiskt systemriskråd som ska slå larm om hot mot finansmarknaderna upptäcks. Den nya strukturen ska vara på plats den 1 januari 2011. Europaparlamentet röstar om förslaget den 20-23 september.
Ministrarna diskuterade även utformningen av ett system för bankavgifter, liknande den svenska stabilitetsavgiften som introducerades 2009. Många länder har redan infört bankavgifter eller håller på att göra det, men utformningen ser olika ut i olika länder. För att undvika konkurrenssnedvridning behövs därför ett samordnat EU-ramverk för utformningen av sådana avgifter.
I anslutning till rådsmötet träffades finansministrarna även dagen innan i den arbetsgrupp för ekonomiska frågor som leds av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Diskussionen handlade bland annat om hur EU:s stabilitetspakt kan skärpas. Frågorna kretsade kring nationella budgetramar, makroekonomisk övervakning och sanktioner.
– Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 7 september 2010


Rådet för utrikes frågor den 10 september Efter oenighet vid rådsmötet kunde frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea inte undertecknas eftersom ett medlemsland behövde ytterligare tid för konsultationer. Avtalet med Sydkorea är EU:s mest ambitiösa frihandelsavtal hittills och kräver enighet mellan medlemsländerna innan det kan undertecknas.
Kommissionen informerade om möjliga initiativ inom EU:s handelspolitik för att stödja den ekonomiska återuppbyggnaden i Pakistan efter översvämningen.
Vid rådsmötet beslöt handelsministrarna också att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Malaysia. Detta var första gången på fem år som EU:s handelsministrar träffades i rådet för utrikes frågor. Statssekreterare Gunnar Wieslander företrädde Sverige.
– Rådet för utrikes frågor den 10 september


Informellt utrikesministermöte (Gymnich) i Bryssel den 10-11 september Den 10 och 11 september träffades EU:s utrikesministrar i Bryssel för att delta i det informella utrikesministermötet Gymnich. EU:s höga representant i utrikesfrågor, Catherine Ashton, var ordförande för mötet som framförallt ägnades åt tre punkter: Turkiet, strategiska partners och Pakistan. Sverige representerades av utrikesminister Carl Bildt.
Diskussionen om strategiska partners var en förberedelse inför toppmötet i Europeiska rådet på torsdag. På Gymnich avhandlades samtliga strategiska partners, medan Europeiska rådet kommer fokusera på framförallt Kina och Indien. HR Ashton redogjorde för sin resa till Kina nyligen.
Diskussionen om Turkiet gällde inte utvidgningen utan EU:s utrikespolitiska länkar till landet och möjligheterna till att öka och förbättra det utrikespolitiska samarbetet. Gällande Pakistan diskuterades både den humanitära situationen i landet efter översvämningarna och möjligheterna till samarbete inom anti-terrorism och handel.
– Läs om Gymnich på belgiska ordförandeskapswebben (eng)


Barrosos tal om "läget i unionen" Kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll i tisdags sitt första State of the Union-tal i Europaparlamentet i Strasbourg. Talet, som ska hållas årligen, är tänkt att beskriva läget i EU inför planeringen av det fortsatta arbetet och tidigt ge parlamentsledamöterna inflytande i beslutsprocessen, något de länge krävt.
Barroso inledde med att tala om stärkandet av stabilitets- och tillväxtpaketen genom ökad tillsyn. Nya förslag ska komma om förbud mot otillåten naken blankning, nya initiativ om derivat och ytterligare åtgärder för kreditvärderingsinstitut samt en ram för avveckling av banker och krishantering. Barroso tog tydlig ställning för skatt på finansiell verksamhet.
Utan strukturreformer skapas ingen hållbar tillväxt, underströk Barroso. Kommande tolv månader måste därför användas till att påskynda arbetet med reformagendan Europa 2020. Det blir ett nytt försök med europeisk patent och fortsatta reformer för minskad byråkrati. Den inre marknaden ska fördjupas ytterligare och en uppföljning av Montirapporten presenteras i en Single market act i oktober.
Den inre energimarknaden ska fullbordas och målsättningen är tre miljoner gröna arbetstillfällen till 2020. Nästa år väntas en energihandlingsplan samt en sammanhängande strategi för resurseffektivitet som kopplar klimat, energi, transport och miljö. Barroso talade också om vikten av en framåtblickande jordbrukssektor i Europa.
Arbetet inom området för rättsliga och inrikes frågor ska stärkas under kommande år. För att bekämpa illegal invandring ska ett nytt förslag om bevakningen av de yttre gränserna tas fram. En intern säkerhetsstrategi för hur man ska hantera hoten från organiserad brottslighet och terrorism ska också presenteras. Med anspelning på Frankrikes beslut om utvisning av romer underströk Barroso att alla regeringar måste iaktta mänskliga rättigheter, där minoriteters rättigheter innefattas.
Kommissionen kommer att presentera förslag för en ny EU-budget i oktober. Barroso föreslog ett 10-årigt finansiellt perspektiv, med en ordentlig halvtidsöversyn efter fem år, för långsiktigare planering och koppling till institutionernas mandat.
Barroso talade även om vikten av att EU ökar sitt inflytande på den globala arenan, genom att agera enat. Barrosos förhoppning är att EU inom kort kommer att spela en roll i de internationella frågorna som motsvarar unionens ekonomiska tyngd. Här kommer relationen till strategiska partners vara avgörande.
EU ska fortsätta vara en stark profil på området för mänskliga rättigheter och Barroso fördömde dödsstraffet genom stening av iranska Sakineh Mohammadi Ashtiani.
I oktober kommer förslag om en europeisk krishanteringskapacitet. Barroso ansåg att det nu är dags för en gemensam försvarspolitik i EU.
– "Debatt om dagens och framtidens EU" - artikel på Europaparlamentets webbplats


Europaparlamentet - sessionen i Strasbourg Under veckan som gick höll Europaparlamentet sin första plenarsession efter sommaren. Sessionen präglades av Barrosos tal om "Läget i unionen" och den efterföljande debatten.
Efter en lång debatt röstade ledamöterna igenom en resolution om situationen för romer i Europa. Europaparlamentet ställde sig mycket kritiska till Frankrikes behandling av romer och den senaste tidens utvisningar och uppmanade också kommissionen att inleda arbetet med en strategi för romernas integrering i samhället.
I övrigt antog Europaparlamentet en ny lag om vetenskapliga djurförsök och därmed är förhandlingarna med rådet avslutade och lagen antagen. ACTA debatterades också och ledamöterna uttryckte åter oro över delar av innehållet i avtalet.
Nästa vecka träffas både utskotten och de politiska grupperna för att veckan efter återvända till Strasbourg för en ny plenarsession.
Denna vecka blandar Europaparlamentet utskott med gruppmöten. Uppmärksammas kan bland annat en offentlig utfrågning om "En EU-strategi för Svarta havet" på torsdag, en offentlig utfrågning med kommissionär Rehn om ekonomisk styrning i Euro-området (onsdag), en presentation om en grönbok om Europeiska pensionssystemet (måndag) och en diskussion med kommissionär Malmström om senaste tidens utveckling på JHA-området (måndag).
– Europaparlamentets webbplatsEU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i Bryssel)