EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel Vecka 39

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:34 CEST

På torsdag den här veckan samlas rådet för rättsliga och inrikes frågor för att diskutera migrationsfrågor. På torsdag och fredag träffas konkurrenskraftsrådet med industri-, inre marknads-, konsument- samt immaterialrättsliga frågor på dagordningen. Därutöver håller Europaparlamentet i veckan plenarsammanträde i Bryssel. Förra veckan träffades rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser, då utrikesministrarna beslutade att sända en civil övervakningsinsats till Georgien.Rådet för rättsliga och inrikes frågor
Migrationsminister Tobias Billström deltar den 25 september i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel, som den här gången enbart fokuserar på migrationsfrågor. Ministrarna ska anta den så kallade pakten om asyl och migration, som är ett samlat grepp om alla aspekter av frågan, inklusive laglig och olaglig migration, flyktingars rättigheter samt samarbete med migranters hemländer. Texten kommer att vara ett viktigt avstamp för uppföljningen av det så kallade Haagprogrammet om EU:s samarbete på asyl- och migrationsområdet, som blir aktuell under det svenska ordförandeskapet.


Vid rådsmötet ska ministrarna även försöka nå en politisk överenskommelse om villkoren för inresa i EU för högkvalificerade migranter, det så kallade "blåkortet". Dessutom kommer ministrarna att diskutera utfallet efter den så kallade Metock-domen den 25 juli 2008 (om familjeåterförening) som klargjorde reglerna för den fria rörligheten i EU. Några länder vill diskutera om detta kan innebära ökade risker för illegal invandring. Slutligen väntas ministrarna ge klartecken till att skicka en högnivådelegation till Mellanöstern för att studera förutsättningarna för att ta emot "kvotflyktingar" bland dem som flytt konflikten i Irak.Konkurrenskraftsrådet
Näringsminister Maud Olofsson, handelsminister Ewa Björling och forskningsminister Lars Leijonborg deltar i konkurrenskraftsrådet den 25-26 september i Bryssel. Ministrarna ska diskutera initiativet "Small Business Act" (stöd till småföretag i Europa) som kommissionen nyligen presenterade. De ska även anta slutsatser om kommissionens handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion och hållbar näringspolitik. Planen lägger fast ett dynamisk ramverk för att förbättra produkters energi- och miljöprestanda inom EU samt för att öka konsumenters och producenters medvetenhet och intresse för sådana produkter. Tanken är att slutsatserna ska antas av miljörådet den 20 oktober.


Ministrarna väntas anta slutsatser om ett meddelande från kommissionen om offentlig upphandling för en bättre miljö, som syftar till att öka miljökraven vid offentlig upphandling. De väntas vidare anta slutsatser om standardisering och innovation, samt om regelförenkling. Inom ramen för arbetet med EU:s Lissabonstrategi för tillväxt och sysselsättning har kommissionen presenterat en strategi för industriell äganderätt. Ministrarna ska diskutera strategin och väntas även anta ett förslag till rådsresolution om en europeisk strategi mot varumärkesförfalskning och piratkopiering.


Fredagens möte inleds med rymdfrågor och ministrarna väntas bland annat anta slutsatser om rymdpolitikens framtid. Den senare delen av mötet ska ägnas åt forskningsfrågor, då rådet bland annat väntas anta slutsatser om kampen mot neurodegenerativa sjukdomar (sjukdomar som långsamt förtvinar nervsystemet), särskilt Alzheimers. Ministrarna förväntas också anta slutsatser om ansvarsfullt bedriven forskning i nanovetenskap och nanoteknologi samt om åtgärder för förbättrad rörlighet för forskare.Europaparlamentet
Europaparlamentet håller plenarsammanträde i Bryssel den 22-25 september. Den 23 september ska parlamentet rösta om fyra betänkanden avseende förslag från kommissionen som rör översynen av marknaden för elektroniska kommunikationer samt den digitala utdelningen: 1) elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 2) en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation, 3) maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar, 4) elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, integritetsskydd och konsumentskydd.


Vidare ska parlamentet för andra gången behandla sjösäkerhetslagstiftningen. På dagordningen står även terrorismrambeslutet som i korthet handlar om skyddsnivån för personuppgifter i samband med kampen mot terrorism. Dessutom ska kommissionen presentera ett förslag om det så kallade "sociala paketets" andra del, vilket bland annat innefattar patienters rätt till vård i ett annat medlemsland.Veckan som gick

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser
Vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 15 september diskuterade ministrarna den senaste händelseutvecklingen i Georgien, inte minst innebörden av
avtalet med Ryssland och Georgien från den 8 september. Rådet beslutade att sända en civil övervakningsinsats om minst 200 personer till Georgien. Vidare utsåg ministrarna den franske diplomaten Pierre Morel till EU-representant för krisen i Georgien (i enlighet med beslutet om att inrätta denna post som togs vid det extraordinära Europeiska rådet den 1 september).


Ministrarna diskuterade vidare den senaste utvecklingen i Zimbabwe. De välkomnade överenskommelsen mellan Zimbabwes president Robert Mugabe och oppositionsledaren Morgan Tsvangirai, men framhöll samtidigt att man nu avsåg granska detta avtal liksom dess tillämpning. Rådet signalerade EU:s beredskap att ge ekonomiskt stöd till Zimbabwe om verkliga reformer genomförs.Kommissionen
Kommissionen presenterade den 15 september en rapport om hur direktivet om beskattning av inkomster från sparande har fungerat under de tre år som det nu har varit i kraft. Rapporten kommer under hösten att följas upp av förslag till förändringar i direktivet. Enligt rapporten har direktivet lett till en förbättrad efterlevnad av skyldigheten att deklarera ränteinkomster, men den pekar också på att direktivet i praktiken inte fått en så stor täckning som rådet önskade när direktivet antogs. En brist är att direktivet inte alltid fångar upp den åsyftade betalningsmottagaren, det vill säga en fysisk person som bor i EU. Direktivets regler kringgås istället genom att räntebetalningen tar en omväg via ett land utanför EU eller går formellt till en juridisk person som den fysiska personen gömmer sig bakom. En annan svaghet i direktivet är att det finns flera finansiella instrument där avkastningen i praktiken är ränta, men där den i formell mening betecknas som något annat.


Den 17 september lade kommissionen fram ett förslag om nya regler vid slakt. Det nya förslaget syftar till att förbättra djurskyddet, bland annat med hänsyn till tekniska framsteg och nya internationella riktlinjer. Nya och bättre regler ska också främja den inre marknaden genom att ge rättvisare regler som gäller alla. I förslaget utvecklas regler om bedövning, striktare krav på slakterier och på kompetensen hos personal som utför slakt.


Kommissionen har även antagit ett meddelande om hur EU:s djurhälsostrategi och handlingsplanen för djurhälsa ska genomföras. Handlingsplanen presenterades 2007 och har sedan dess diskuterats av såväl rådet som Europaparlamentet. Handlingsplanen innehåller en lista över åtgärder och tidtabellen för att genomföra dessa. Bland annat ska kommissionen fram till 2010 förfina och utveckla klassificering av djursjukdomar så att insatser och resurser kan användas bättre och mer effektivt. Dessutom ska kommissionen år 2010 lägga fram ett förslag om en samlad djurhälsolag som ska ersätta de olika direktiv och förordningar som finns idag.


Den 18 september antog kommissionen ett meddelande om en översyn av samhällsomfattande tjänster när det gäller elektroniska kommunikationer. Kommissionen har föreslagit en uppdatering av regelverket för elektroniska kommunikationer från 2001 och har därför presenterat två direktivförslag. Det ena direktivet, "bättre reglering", innehåller ändringar i ram-, tillträdes och auktorisationsdirektiven. Det andra direktivet, "medborgarnas rättigheter", innehåller ändringar i direktiven om e-dataskydd och samhällsomfattande tjänster. Därutöver föreslår kommissionen en ny förordning om att inrätta en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation. Ändringarna syftar till att modernisera och förenkla direktiven.