EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 40

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 13:40 CEST

Vecka 40

På måndag och tisdag den här veckan sammanträder jordbruks- och fiskerådet i Bryssel, bland annat med möten om översynen av EU:s jordbrukspolitik på dagordningen. På torsdag träffas rådet för sysselsättning och socialpolitik i Luxemburg, då ministrarna ska diskutera ett direktivförslag om likabehandling av personer. I veckan som gick möttes rådet för rättsliga och inrikes frågor och konkurrenskraftsrådet. Dessutom höll Europaparlamentet plenarsammanträde i Bryssel.Jordbruks- och fiskerådet
Eskil Erlandsson deltar i jordbruks- och fiskerådet den 17-18 september i Bryssel. Huvudpunkten på den jordbrukspolitiska dagordningen är trilaterala möten (det franska ordförandeskapet, kommissionen och respektive medlemsland) om översynen av EU:s jordbrukspolitik, den så kallade hälsokontrollen. Förhandlingarna går nu in i ett mer intensivt skede och medlemsländerna förväntas fokusera på sina viktigaste prioriteringar. För Sverige är bland annat frågan om ytterligare marknadsanpassning av jordbrukspolitiken prioriterad. En annan fråga på dagordningen är stödet till skolfrukt för barn i åldrarna sex till tio år. Sverige är kritiskt till detta förslag eftersom vi anser att stöd till skolfrukt är en nationell angelägenhet. Vidare förväntas kommissionen under mötet lägga fram sitt förslag om livsmedelshjälp till fattiga medborgare. Dessutom har Cypern begärt att rådet ska tillåta att ett statligt stöd lämnas till jordbrukare som har drabbats av den långvariga torkan på ön.


Fiskeministrarna ska hålla en riktlinjedebatt om återhämtningsplanen för torsk i Nordsjön. Det nya förslaget innehåller en rad förändringar, bland annat kraftigare årliga minskningar av fiskeansträngningen (inskränkningar i antalet dagar man får fiska) och fiskekvoterna. Därutöver ska kommissionen informera ministrarna om sina samtal med Mauretanien. Fiskeavtalet med Mauretanien är EU:s största.Rådet för sysselsättning och socialpolitik
Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin och statssekreterare Lennart Rodhin deltar den 2 oktober i rådet för sysselsättning och socialpolitik. Överst på dagordningen står en debatt om kommissionens förslag till direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Kommissionen kommer vidare att lämna lägesrapporter om tillämpningen av de gemensamma principerna för "flexicurity" (balans mellan trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden) samt arbetet med direktivförslaget om ett Europeiskt företagsråd. Ministrarna väntas också anta en allmän riktlinje om två återstående kapitel i ett förslag om att samordna EU:s sociala trygghetssystem. De förväntas också bekräfta en uppgörelse med Europaparlamentet om "Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning" (2010).Veckan som gick

Rådet för rättsliga och inrikes frågor
Rådet för rättsliga och inrikes frågor antog den 25 september den så kallade migrationspakten för invandring och asyl. Pakten utgör ett samlat ramverk för olika aspekter av migration och asyl och innehåller fem områden där EU vill stärka sitt samarbete: Laglig invandring, olaglig invandring, gränskontroll, asylfrågor och samarbete med migranters ursprungsländer. Nästa steg är att pakten ska antas av Europeiska rådet den 15-16 oktober.


Ministrarna lyckades lösa ut några av de återstående olösta frågorna när det gäller villkoren för inresa och uppehållstillstånd i EU för högkvalificerade migranter, det så kallade "blåkortet". Ministrarna gav sedan sina EU-ambassadörer i uppgift att färdigställa texten. Ministrarna diskuterade också den så kallade Metock-domen från den 25 juli i år. Domen handlar om EU-medborgares, och deras familjemedlemmars, rätt att uppehålla sig i och röra sig fritt inom EU. EG-domstolen klargjorde i domen att ett medlemsland inte kan ställa krav på att en person från ett land utanför EU, som är gift med en EU-medborgare, tidigare måste ha vistats lagligt i ett annat medlemsland för att omfattas av EU:s regler för den fria rörligheten i unionen. Det spelar inte någon roll var och när paret gifte sig eller hur personen kom till EU-landet. Slutligen beslutade rådet att skicka en delegation till Syrien och Jordanien för att studera förutsättningarna för EU:s medlemsländer att ta emot irakiska flyktingar som befinner sig i Iraks grannländer.Konkurrenskraftsrådet
Den 25-27 september sammanträdde konkurrenskraftsrådet i Bryssel. Huvuddelen av mötet fokuserade på kommissionens handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion och hållbar näringspolitik som syftar till att förbättra produkters energi- och miljöprestanda och öka efterfrågan på dessa typer av produkter. Ministrarna diskuterade ett utkast till slutsatser om handlingsplanen som formellt ska antas av miljörådet den 20 oktober.
Rådet antog slutsatser om offentlig upphandling och miljö, som välkomnade kommissionens ansatser att skärpa miljökraven vid offentlig upphandling. Ministrarna antog vidare slutsatser om standardisering och innovation, där fokus ligger på hur standardisering kan bidra till att utveckling innovationsförmåga och konkurrenskraft inom EU.
Inom ramen för arbetet med EU:s Lissabonstrategi för tillväxt och sysselsättning har kommissionen lagt fram en strategi för industriell äganderätt. Rådet kunde anta en resolution som innebär att rådet stödjer de åtgärder för att motverka immaterialrättsintrång som aviserats i kommissionens meddelande "En europeisk strategi för industriell äganderätt". Framförallt handlar det om att på olika sätt motverka varumärkesförfalskning och piratkopiering genom bland annat ökad informationsspridning, ett ökat samarbete mellan tullmyndigheter och andra berörda aktörer, samt åtgärder för att öka respekten för immateriella rättigheter i länder utanför EU. En ytterligare åtgärd som nämns i resolutionen är att skapa ett europeiskt observationscentrum för att förbättra insamlande, analys och spridning av information om varumärkesförfalskning och piratkopiering. Sverige är positivt till åtgärder som motverkar sådan förfalskning och kopiering, bland annat eftersom verksamheten skadar seriösa företags konkurrenskraft och kan innebära allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. Sverige stödjer därför innehållet i resolutionen.


Forskningsministrarna enades om slutsatser om kampen mot Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar (sjukdomar som långsamt förtvinar nervsystemet), om ansvarsfullt bedriven forskning i nanovetenskap och nanoteknologi och om bättre rörlighet för forskare i Europa.Europaparlamentet
Vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 22-25 september antog ledamöterna ett betänkande om bekämpande av terrorism och ett betänkande om skydd av personuppgifter inom ramen för polis- och straffrättsligt samarbete. De enades också om att anta ett första förslag till bättre tillgång till telekomtjänster, bättre information och integritetsskydd. Däremot accepterade inte parlamentet förslaget till en ny EU-myndighet för elektronisk kommunikation. Ledamöterna kunde inte enas om förslaget till kommissionens arbetsprogram för 2009. Oenigheten berodde bland annat på krav på lagstiftning inom det sociala området. Slutligen röstade miljöutskottet om en av delarna i klimat- och energipaketet, utsläppsnormer för personbilar. I veckan blev det också klart att parlamentet till nästa plenarsammanträde återvänder till Strasbourg.Kommissionen
Den 23 september lade kommissionen fram ett förslag som innebär att roamingavgifter för sms ska sänkas med 60 procent från och med den 1 juli 2009. EU-medborgare som reser i andra EU-länder ska inte behöva betala mer än 0,11 euro extra per sms. Det kan jämföras med det nuvarande EU-genomsnittet på 0,29 euro. Roamingavgifter tas ut när en mobiltelefonkund ringer eller tar emot samtal på en mobiltelefon utanför det land där kundens hemmanät finns. Kommissionen vill också uppnå en öppnare prissättning för surfning och nedladdning av data med mobiltelefoner i utlandet, för att konsumenter inte ska råka ut för chockräkningar när de surfar med mobilen utomlands.

EU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i Bryssel)