EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 41 (11-17 oktober)

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 17:52 CEST

I veckan hålls tre ministerråd i Luxemburg. Först ut är konkurrenskraftsrådet 11-12 oktober där EU-patent, innovation och turism står i fokus. Under torsdagen möts miljöministrarna för att diskutera kommissionens förslag om att EU:s medlemsländer i större utsträckning själva ska kunna fatta beslut om odling av GMO-grödor. På fredagen är det transportråd där beslut ska fattas om en ändring i det så kallade Eurovinjettdirektivet som rör vägavgifter för tunga lastbilar. I förra veckan undertecknades ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea. Inom ramen för EU2020-strategin lanserade kommissionen "Innovationsunionen" som ska påskynda utvecklingen av nya varor och tjänster med målet att skapa högre tillväxt och fler jobb.

Händer i veckan
EU-patent i fokus på konkurrenskraftsrådet EU-patentet, innovation och den inre marknadens funktionssätt ska diskuteras när konkurrenskraftsrådet möts i Luxemburg 11-12 oktober. I förhandlingarna om ett gemensamt EU-patent kvarstår en olöst fråga om översättningsarrangemangen. Ministrarna ska försöka enas om ett förslag från kommissionen om en trespråkslösning som inkluderar engelska, tyska och franska. Övriga delar av patentförordningen föll på plats under det svenska ordförandeskapet.
Ministrarna ska även diskutera förslaget "Union för innovation", som presenterades av kommissionen den 6 oktober. Innovationsunionen är ett av flaggskeppsinitiativen i den nya tillväxtstrategin EU2020. Sverige anser att forskning och innovation är avgörande för EU:s ekonomiska tillväxt, konkurrenskraft och förmåga att utveckla välfärden och vill stärka banden mellan dessa områden.
På dagordningen står också en diskussion om åtgärder för att modernisera och effektivisera den inre marknaden. Dessutom ska ministrarna anta slutsatser om kommissionens meddelande från den 6 juli i år: "Europa, världens främsta resmål - en ny politisk ram för europeisk turism".
Sverige representeras av handelsminister Ewa Björling, näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Peter Honeth.
– Inför rådet för konkurrenskraft, 11-12 oktober 2010


Miljöministrarnas tur att diskutera GMO EU:s medlemsländer ska i större utsträckning själva kunna fatta beslut om odling av GMO-grödor. Det är ett av förslagen som EU:s miljöministrar ska diskutera vid miljörådet i Luxemburg den 14 oktober. I nuläget tas beslut om GMO-odling på EU-nivå. Frågan var även uppe för diskussion vid jordbruksrådet den 27 september.
Rådet ska också enas om EU:s handlingslinje inför ett partsmöte i Nagoya i Japan den 18-29 oktober under FN:s konvention om biologisk mångfald. Vid mötet ska världens länder besluta om ny global vision och mål för biologisk mångfald.

Miljöministrarna ska även diskutera och anta slutsatser inför FN:s klimatkonferens i Cancún, Mexico, den 29 november-10 december. Utkastet till slutsatser bekräftar den stegvisa ansatsen EU har i klimatförhandlingarna. Det betonar vikten av att nå ett balanserat resultat i Cancún som för den internationella processen framåt. Sverige representeras av miljöminister Andreas Carlgren.
– Webbplatsen för COP 16 i Cancún
– Webbplatsen för COP 10 i Nagoya
– Kommenterad dagordning inför miljörådet den 14 oktober 2010


Transportrådet ska besluta om avgifter för tunga lastbilar Nya infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd reser till Bryssel för att delta på transportrådets möte på fredag den 15 oktober.
Rådet ska fatta beslut om en ändring i det så kallade Eurovinjettdirektivet som rör vägavgifter för tunga lastbilar. Ändringsförslaget som ministrarna ska ta ställning till gör att det ska bli möjligt för medlemsländerna att, utöver infrastrukturfinansierande vägavgifter, införa en särskild vägavgift för att internalisera lastbilstrafikens externa kostnader. Det innebär att en uppskattning görs av kostnaden för den miljöskada som uppstår, exempelvis luftföroreningar, buller och trängsel. Den som orsakar skadan får betala en avgift eller skatt.
Efter en lång tids förhandlingar lägger det belgiska ordförandeskapet nu fram ett kompromissförslag. Ett antal frågor kommer troligtvis återstå att lösa vid rådsmötet, bland annat om maximala avgiftsnivåer och differentieringsmöjligheter samt frågan om öronmärkning av avgiftsintäkter.
Rådet ska även besluta om att ge kommissionen mandat att inleda förhandlingar med Brasilien om ett omfattande luftfartsavtal.
– Läs mer om Eurovinjettdirektivet på EU:s webbportal


Veckan som gick
Överenskommelse på RIF-rådet om kampen mot sexuellt utnyttjande av barn Vid rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg den 7-8 oktober kom ministrarna överens om ett förslag som bland annat innebär en utvidgad kriminalisering av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Syftet med förslaget är att på detta område skapa minimiregler om brottets räckvidd och nivå på straffet. Förhandlingarna kommer att fortsätta i höst med andra delar av förslaget, exempelvis om skydd och stöd för brottsoffer, blockering av webbsidor och förslag om förbud för dömda personer att utöva yrken som innebär täta kontakter med barn.
Rådet antog också formellt ett för Sverige viktigt förslag om misstänktas rätt till tolkning och översättning i brottsmål. Kommissionen presenterade dessutom ett förslag om rätt till information i brottsmål. Det innebär bland annat att medlemsländerna måste se till att en misstänkt eller tilltalad i ett brottsmål får information om exempelvis sina rättigheter och om anklagelsen.
Ministrarna fick en presentation av två förslag som rör regler för inresa och vistelse för medborgare från länder utanför EU. Det ena förslaget syftar till att underlätta för förflyttning av personal mellan företagskontor i olika medlemsländer. Det andra förslaget syftar till att skapa flexibla regler för att underlätta tillfällig migration för säsongsarbetare och täcka behovet av arbetskraft inom vissa branscher. Förutom att skapa EU-gemensamma regler för inresa syftar förslagen till att skapa en miniminivå för att uppnå likabehandling, exempelvis när det gäller arbets- och anställningsvillkor.
– Rådet för rättsliga och inrikes frågor, 7-8 oktober 2010


Globalt ekonomiskt styre på ASEM 8 Det åttonde Asien-Europa-mötet, ASEM 8, ägde rum i Bryssel i förra veckan. ASEM handlar främst om att skapa kommunikationskanaler mellan de två kontinenterna och att hålla en strategisk dialog vid liv.
Huvudfrågan för ASEM 8 var det globala ekonomiska styret, närmast för att förbereda G20-mötet i Seoul i november. ASEM-deltagarna diskuterade även hållbar utveckling utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Dessutom utvecklades vid mötet ett samarbete mellan EU och ett antal asiatiska länder för att tillsammans motverka piratdåd vid den somaliska kusten.
I och med mötet anslöt sig Ryssland, Australien och Nya Zeeland till ASEM som nu består av 46 länder. Laos blir värdland för ASEM 9 som hålls om två år.
Förutom EU:s 27 medlemsstater är följande länder medlemmar i ASEM: Australien, Brunei, Burma, Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Mongoliet, Nya Zeeland, Pakistan, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Thailand, Vietnam.
– Mer om ASEM 8-mötet på rådets webbplats


EU och Kina möttes i Bryssel I anslutning till ASEM-mötet träffades EU och Kina i Bryssel på onsdagen. Kinas premiärminister Wen Jiabao, Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso deltog på toppmötet som främst handlade om ekonomiska frågor. EU:s ambition är att öka och förbättra handels- och investeringsbanden med Kina, som redan i dag är EU:s främsta handelspartner. Toppmötet var det trettonde i ordningen.
– Mer om toppmötet på rådets webbplats


Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea undertecknat Ytterligare ett toppmöte, mellan EU och Sydkorea, hölls i samband med ASEM. Barroso och Van Rompuy mötte under onsdagen Sydkoreas president Lee Myung-bak för att diskutera hur partnerskapet kan stärkas. Under toppmötet skrev parterna under det frihandelsavtal som medlemsländerna kom överens om vid det senaste mötet i Europeiska rådet.
Frihandelsavtalet bedöms vara av stort ekonomiskt intresse för EU och gynnsamt för svenska konsumenter och producenter. Avtalet innebär bland annat att tullavgifter försvinner på i princip alla industrivaror mellan EU och Sydkorea, vilket leder till omfattande besparingar för Europas exportörer. Det globala ekonomiska läget, klimatfrågan och situationen på den koreanska halvön var andra frågor som diskuterades på mötet.
– Mer om EU-Sydkoreas möte på rådets webbplats


En union för innovation Kommissionen lanserade den 6 oktober sitt tredje flaggskeppsinitiativ inom ramen för reformagendan EU2020. "Innovationsunionen" heter initiativet som ska påskynda utvecklingen av nya varor och tjänster med målet att skapa högre tillväxt och fler jobb.
Innovationsunionen fokuserar på områden som klimatförändringar, energieffektivitet och ett hälsosamt liv för EU-medborgarna. En viktig del av strategin är att göra Europa till en av de världsledande inom vetenskapsområdet genom att satsa mer på forskning och utveckling.
– Innovationsunionens webbplatsEU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i Bryssel)