EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 42 (18-24 oktober)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:45 CEST

EU:s finansministrar träffas under tisdagen i Luxemburg för att bland annat förbereda nästa veckas toppmöte i Europeiska rådet och finansministermötet i G20. Förra veckan hölls tre ministerråd varav transportrådet var ett av dessa. Där enades ministrarna om förnyade regler i det så kallade Eurovinjettdirektivet som rör vägavgifter för tunga lastbilar. Vid miljörådet antog ministrarna slutsatser om EU:s handlingslinje inför FN:s klimatkonferens i Cancún. I fredags deltog utrikesminister Carl Bildt i ministermötet "Friends of Pakistan" som främst kom att handla om efterdyningarna av översvämningskatastrofen i landet.

Händer i veckan
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 19 oktober Finansminister Anders Borg deltar vid rådsmötet som äger rum i Luxemburg i morgon. Finansministrarna ska anta en rapport om bankavgifter och skatter inom banksektorn. Syftet med rapporten är att informera Europeiska rådet (28-29 oktober) vad man gjort på detta område och vilket som blir nästa steg. Utkastet till rapporten berör också skatt på finansiella transaktioner.
Som en del av förberedelserna inför Europeiska rådets möte ska rådet även anta en rapport om det praktiska införandet av EU:s nya system för finansövervakning. Systemet syftar till att förhindra nya ekonomiska och finansiella kriser.
Ministrarna ska dessutom enas om EU:s gemensamma ståndpunkter inför G20:s finansministermöte i Sydkorea den 22-23 oktober.
I anslutning till rådsmötet träffas på måndagen den arbetsgrupp för ekonomiska frågor som leds av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Det är sista gången gruppen träffas och ska vid mötet lägga sista handen vid den rapport om EU:s krishantering och budgetdisciplin som Van Rompuy ska presentera för Europeiska rådet den 28-29 oktober.
– Rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 19 oktober 2010


Sysselsättning inom ramen för Europa 2020-strategin EPSCO-rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) sammanträder i Luxemburg den 21 oktober. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och statssekreterare Bettina Kashefi representerar Sverige på mötet som till stor del domineras av sysselsättningsfrågor.
Ministrarna ska bland annat slutgiltigt besluta om att anta ett förslag till riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik. EPSCO-rådet antog redan i juni en allmän inriktning om förslaget men har sedan dess fört in ändringsförslag från Europaparlamentet, bland annat om ökad jämställdhetsbalans.
Vidare väntas ministrarna anta rådsslutsatser om den europeiska sysselsättningsstrategins roll inom ramen för Europa 2020. Rådet ska också hålla en policydebatt om styrningen av de sysselsättningsdelar som finns i strategin och om hur EPSCO-rådet ska bidra till Europa 2020-strategins genomförande.
Det blir även en diskussion om genomförandet och styrningen av Europa 2020-strategins sociala dimension.
– Inför EPSCO-rådet den 21 oktober 2010


Europaparlamentet i Strasbourg Denna veckas plenarsession i Strasbourg blir mycket händelserik. Parlamentet får besök av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och talmannen Jerzy Buzek, som är halvvägs in i sitt mandat, adresserar ledamöterna i ett särskilt tal. De politiska gruppledarna utser dessutom årets Sakharovpristagare, till vilket svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak är en av nio nominerade.
Utöver detta röstar parlamentarikerna om budgetregler och tjänsteföreskrifter för den nya gemensamma utrikestjänsten EEAS. Dessutom röstar parlamentet, för första gången under det nya fördraget, om den allmänna budgeten för nästkommande år. Parlamentets nya kompetens på området inkluderar även de delar av budgeten som rör jordbrukspolitiken.
Vidare förväntas ledamöterna fatta beslut i den omdiskuterade frågan om mammaledighetsdirektivet där stötestenarna bland annat varit frågorna om utökad minimum för mammaledighet och betald ledighet på minst två veckor för pappor.
– Läs om sessionen på Europaparlamentets webbplats


Veckan som gick
Översättningsfrågan i EU-patentet lever vidare Vid konkurrenskraftsrådet 11-12 oktober ställde sig 25 av 27 medlemsstater bakom kommissionens och ordförandeskapets förslag om översättningsarrangemang för
EU-patentet. Förslaget bygger på en trespråkslösning där EU-patentet ska kunna sökas och godkännas på engelska, tyska eller franska.
Enhällighet krävs i översättningsfrågan och på grund av låsningen tog Sverige och flera andra länder upp möjligheten att gå vidare i ett så kallat fördjupat samarbete, om enighet inte kan nås inom rimlig tid. Det belgiska ordförandeskapet arbetar nu vidare med en kompromisslösning och överväger att sammankalla ett extra konkurrenskraftsråd i november.
- Jag hoppas nu att vi når konsensus, men om vi inte kan göra det så har jag i dag lyft frågan om ett fördjupat samarbete. Det är nödvändigt med ett EU-patent för att stärka vår konkurrenskraft, sade handelsminister Ewa Björling efter mötet.
Utöver handelsministern representerades Sverige av näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Peter Honeth.
Rådet diskuterade sedan kommissionens nya flaggskeppsinitiativ "Innovationsunionen", som är en del av tillväxtstrategin Europa 2020. Samtliga ministrar välkomnade förslaget som innehåller en strategi för att främja innovation och därmed stärka EU:s konkurrenskraft. Slutsatserna förväntas bli antagna vid nästa konkurrenskraftsråd den 25-26 november och i december ska Europeiska rådet diskutera innovation vid toppmötet.
– Rådet för konkurrenskraft, 11-12 oktober 2010


Slutsatser antagna inför Cancún Miljöminister Andreas Carlgren deltog vid miljörådets möte den 14 oktober. Ministrarna antog slutsatser om EU:s handlingslinje inför FN:s klimatkonferens i Cancún, Mexiko, den 29 november-10 december. Slutsatserna öppnar bland annat för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet, förutsatt att andra stora utsläppsländer åtar sig tillräckligt stora utsläppsminskningar. Kyotoprotokollet löper ut 2012.
Ministrarna antog även slutsatser om positioner inför ett partsmöte i Nagoya i Japan den 18-29 oktober, under FN:s konvention om biologisk mångfald. Vid mötet ska världens länder besluta om ny global vision och mål för biologisk mångfald. Rådet lyfte särskilt fram rättvis fördelning av nyttan från genetiska resurser (ABS) och finansieringsmekanismer som viktiga för att nå framgång. Sverige ställde sig bakom slutsatserna som helhet samt EU:s inställning till ABS. Sverige betonade även kopplingen mellan EU:s interna strategi för biologisk mångfald och det globala arbetet.
Medlemsländerna var fortfarande splittrade i frågan om EU-länderna i större utsträckning själva ska kunna ta beslut om odling av GMO-grödor. Sverige och ett stort antal länder bad kommissionen ta fram de kompletterande förslag om bland annat den vetenskapliga riskbedömningen av GMO, vilket miljöministrarna efterfrågade redan 2008. Kommissionen lovade presentera ett förslag före slutet av innevarande år.
Rådet antog även "procedurella" slutsatser om att minska utsläppen med mer än 20 procent. Det innebär att miljörådet fortsätter att analysera och diskutera möjligheterna att skärpa utsläppsmålen för 2020 med mer än 20 procent. Ett flertal medlemsländer betonade vikten av att kommissionen bör analysera konsekvenserna av hur en sådan uppskalning skulle påverka olika medlemsländer.
På svenskt initiativ behandlade rådet frågan om kommissionens pågående revidering av EU:s kvicksilverstrategi. Sverige betonade vikten av att EU bör visa fortsatt ledarskap och vidta ytterligare förbud mot kvicksilver i fler produkter och processer.
– Miljörådet den 14 oktober


Överenskommelse om Eurovinjetten vid transportrådet På rådsmötet den 15 oktober enades ministrarna om förnyade regler i det så kallade Eurovinjettdirektivet som rör vägavgifter för tunga lastbilar. Ändringen gör att det kommer bli möjligt för medlemsländerna att införa en särskild vägavgift för tung trafik baserad på buller och luftföroreningar. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd representerade Sverige på rådsmötet.
Sverige med flera andra länder fick gehör för sina önskemål om att inte göra öronmärkning av intäkter obligatorisk. Överenskommelsen ska nu behandlas av Europaparlamentet innan slutgiltigt beslut kan fattas.
Rådet diskuterade även den gemensamma framtida transportpolitiken för 2011-2020 för att ge kommissionen vägledning inför en kommande så kallad vitbok i ämnet.
– Transportrådet den 15 oktober 2010


Grönbok om revisionsbyråer i EU Finanskrisen har rest en rad frågetecken kring de största revisionsbyråerna, bland annat om deras grad av oberoende och om det går att lita på informationen som de lämnar. Ger de alltid en korrekt bild av läget i ett företag? Finns det intressekonflikter när byråerna också agerar som konsulter för att sälja in andra tjänster till sina uppdragsgivare?
Kommissionen har därför närmare undersökt revisionsområdet och lanserade i förra veckan en så kallad grönbok om byråernas ställning. Inre marknadskommissionär Michel Barnier betonade på en presskonferens att det inte handlar om att peka ut någon särskild revisionsfirma, utan att kommissionen vill undersöka de generella förutsättningar som styr byråernas arbete. Samtidigt uttryckte han en viss oro för att de fyra stora revisionsaktörerna har ett sådant dominant grepp om marknaden.
– Läs mer på kommissionens webbplats


Möte i vängruppen för stöd till ett demokratiskt Pakistan Utrikesminister Carl Bildt deltog i ministermötet Friends of Democratic Pakistan (FoDP) som ägde rum i Bryssel den 15 oktober. EU:s höga representant Catherine Ashton och Pakistans utrikesminister Shah Mahmood Qureshi stod som värdar för mötet som främst handlade om efterdyningarna av översvämningskatastrofen i Pakistan och den humanitära situationen.
Gruppen diskuterade den mer långsiktiga återuppbyggnaden av landet med fokus på ekonomisk återhämtning, handel, institutionsbygge och administrativa reformer.
Men mötet tog också upp behovet av betydande strukturella ekonomiska reformer i Pakistan. Det handlar bland annat om att bredda basen för skatteintäkter och andra åtgärder för att mobilisera en långsiktig återuppbyggnad och utveckling. Det handlar också om åtgärder för att stabilisera landets energiförsörjning under kommande år.
Friends of Democratic Pakistan grundades hösten 2008 och består av ett antal länder och multilaterala organisationer, däribland FN och EU. Vid mötet i fredags välkomnades Egypten som ny medlem i vängruppen.
– Gemensam kommuniké efter mötet (eng)