EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 44 (1-7 november)

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:44 CET

Statsminister Fredrik Reinfeldt ledde den svenska delegationen på EU-toppmötet i Bryssel förra veckan. Mötet kom framför allt att handla om den ekonomiska styrningen och rådet enades om behovet av att upprätta en permanent krismekanism. Jordbruks- och fiskerådet i Luxemburg fastställde nästa års fiskekvoter i Östersjön. Även utrikesministrarna möttes förra veckan för att diskutera Sahel, Mellanöstern, grannskapspolitiken och Kuba. I onsdags presenterade kommissionen det så kallade inremarknadspaketet med en rad åtgärder som syftar till att skapa större välstånd och fler jobb.

Toppmöte i Europeiska rådet 28-29 oktober
Statsminister Fredrik Reinfeldt ledde den svenska delegationen på EU-toppmötet i Bryssel. Det var ett möte som framför allt kom att handla om den ekonomiska styrningen.
Europeiska rådet enades om behovet av att medlemsländerna upprättar en permanent krismekanism för att trygga den finansiella stabiliteten i euroområdet. De uppmanar därför Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy att tillsammans med medlemsländerna undersöka närmare hur den fördragsändring som måste till för att få krismekanismen på plats ska se ut. I slutsatserna framgår att det handlar om en begränsad fördragsändring, som inte modifierar artikel 125 (den så kallade no bail-out klausulen).
Frågan kommer att tas upp på nytt vid Europeiska rådet i december, där avsikten är att stats- och regeringscheferna ska fatta det slutgiltiga beslutet om både ramarna för hur krismekanismen ska se ut och om den begränsade fördragsändringen.
Slutsatserna fastställer som mål att rådet och Europaparlamentet senast sommaren 2011 ska nå fram till en överenskommelse om kommissionens lagstiftningsförslag om ekonomisk övervakning.

Inför G20
Europeiska rådet framhåller att G20-mötet måste sända en ambitiös signal om ett genomförande av överenskomna åtgärder. Dessa rör bland annat konsolidering av offentliga finanser, reformering av regelverket på finansområdet, social sammanhållning, skapande av sysselsättning och behovet av ytterligare strukturreformer.

Vidare betonar EU vikten av att hålla marknaderna öppna, blåsa nytt liv i Dohaförhandlingarna och anta en tillväxtinriktad utvecklingsagenda. Därtill understryker EU betydelsen av att undvika alla former av protektionism och att avstå från att använda växelkursåtgärder för att skapa kortfristiga konkurrensfördelar.

Inför Cancún
Inför FN:s klimatkonferens i Cancún den 29 november - 10 december ställde sig stats- och regeringscheferna bakom slutsatserna från miljörådet den 14 oktober. De bekräftar att EU är beredda att överväga en andra åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet, under förutsättning att villkoren i dessa slutsatser uppfylls.
I Cancún kommer EU att lägga fram en rapport om genomförandet av åtagandet för snabbfinansiering. EU kommer också efter Cancúnkonferensen gå vidare med att granska möjligheterna för att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20 procent.
– Europeiska rådet den 28-29 oktober 2010
– Webbtv: Intervju med Fredrik Reinfeldt på EU-toppmötet i Bryssel


Rådet för jordbruk och fiske den 26 oktober 2010
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson representerade Sverige på rådsmötet i Luxemburg den 26 oktober då ministrarna kom överens om nästa års fiskekvoter för Östersjön. Rådet beslutade enhälligt att öka kvoterna för torskfisket i Östersjön med 15 procent för östra beståndet och 6 procent för västra beståndet i enlighet med forskarnas förslag och den förvaltningsplan som ministrarna tidigare beslutat om.
Eskil Erlandsson förde fram krav på att EU ska ta fram förvaltningsplaner på sill och lax för att få till stånd en långsiktig förvaltning även för dessa arter. Rådet beslutade också att minska fångstkvoten av sill med 30 procent för västra Östersjön och 15 procent för östra Östersjön. Den totala fångstmängden för skarpsill ska minskas med 24 procent. Även kvoten för lax ska minskas under nästa år.
På rådsmötet gav ministrarna kommissionen politisk vägledning inför de kommande fiskeförhandlingarna med Norge där kommissionen företräder EU. Förhandlingarna med Norge rör fiskekvoter och andra regler för fisket i gemensamma bestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2011.
– Rådet för jordbruk och fiske den 26 oktober 2010


Rådet för utrikes frågor den 25 oktober
Utrikesminister Carl Bildt mötte sina europeiska utrikesministerkollegor i Luxemburg den 25 oktober. Rådet diskuterade och antog slutsatser om situationen i Sahel (geografisk gränszon mot Sahara i norr som sträcker sig tvärs över Afrika) samt vilken roll EU kan spela för att bidra till säkerhet i regionen.
EU:s höga representant för utrikes frågor Catherine Ashton tackade för det brev om Sahel som skickats av åtta utrikesministrar. Hon uppmärksammade nyliga kidnappningar och pekade på säkerhetshot mot europeiska medborgare. EU och medlemsländerna avsätter bilateralt redan betydande resurser för regionen. Målet är att EU ska ha ett brett, effektivt engagemang i Sahel, på det politiska och diplomatiska planet liksom på säkerhetsområdet och i utvecklingsfrågor.
Rådet diskuterade även situationen i Mellanöstern, inklusive situationen i Libanon. Ashton informerade ministrarna om sina löpande kontakter med parterna och andra aktörer inom ramen för fredsprocessen.
Kommissionär Füle välkomnade svaren som inkommit på det brev som han och HR Ashton skickade till EU:s utrikesministrar om översynen av EU:s grannskapspolitik. Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski skickade ett gemensamt svar den 6 oktober. Även flera av partnerländerna hade inkommit med svar som uttryckte att de är angelägna om stärkta politiska relationer och fördjupat samarbete med EU.
Över arbetslunchen diskuterade ministrarna den senaste utvecklingen i Kuba, bland annat mot bakgrund av de frigivningar av politiska fångar som skett sedan i juni 2010. Rådet bad HR Ashton att utforska vilka möjligheter som finns när det gäller EU:s framtida förhållningssätt gentemot Kuba.
– Rådet för utrikes frågor den 25 oktober, 2010


Rådet för allmänna frågor den 25 oktober 2010
I måndags förra veckan möttes EU-ministrarna i Luxemburg vid rådet för allmänna frågor. Sverige representerades av EU-minister Birgitta Ohlsson och utrikesminister Carl Bildt.
Utöver förberedelser inför toppmötet i Europeiska rådet den 28-29 oktober beslutade ministrarna att Serbiens EU-medlemskapsansökan ska överlämnas till kommissionen, som i sin tur utarbetar ett yttrande över Serbiens förutsättningar att inleda medlemskapsförhandlingar. I den medlemsansökan som skickas vidare till kommissionen preciseras villkor om att Serbien måste samarbeta med internationella krigsförbrytartribunalen i Haag (ICTY).
Rådet godkände även ett utkast om finansiella regler och tjänsteföreskrifter för utrikestjänsten EEAS. Dessa är de två sista rättsakterna som är nödvändiga innan utrikestjänsten kan sättas i drift.
– Rådet för allmänna frågor den 25 oktober 2010


EU:s katastrofhjälp blir effektivare
På tisdagen den 26 oktober presenterade kommissionen ett förslag på en ny strategi som har till syfte att stärka unionens insatsförmåga både när det gäller civilskydd och humanitärt bistånd.
Strategin består av två delar. För det första ska man stärka EU:s befintliga insatsförmåga samt de resurser som medlemsstaterna redan förfogar över när det gäller att hantera nödsituationer. För det andra ska man inrätta ett EU-centrum för katastrofberedskap som är en ny plattform för informationsutbyte och förstärkt EU-samordning vid katastrofer.
Strategin för katastrofinsatser bygger på samordning av information och resurser. Med den ska EU bättre kunna undvika överlappning och maximera kostnadseffektiviteten.
– Läs kommissionens pressmeddelande


EU:s inre marknad ska bli bättre
Den 27 oktober presenterade kommissionen det så kallade inremarknadspaketet (Single Market Act) med en rad åtgärder som syftar till att skapa större välstånd och fler jobb. Åtgärderna är inriktade på företag, anställda och konsumenter. Det handlar exempelvis om att förenkla bokföringsreglerna för små och medelstora företag samt att förbättra företagens möjligheter att delta i offentlig upphandling. Ett annat exempel är att kommissionen under 2011 kommer att föreslå regler som på sikt ska underlätta för konsumenter att köpa musik på vilken webbplats som helst. Kommissionens målsättning är att de föreslagna åtgärderna har genomförts senast 2012.
– Kommissionens pressmeddelande om inremarknadspaketet


Kommissionens arbetsprogram för 2011
I onsdags förra veckan presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram med prioriterade frågor för kommande år. Bland annat handlar åtgärderna om att föra EU ur den ekonomiska krisen, skapa hållbar tillväxt och nya jobb, stärka EU-medborgarnas rättigheter och säkerhet samt att stärka EU:s roll i världen. I en bilaga till arbetsprogrammet tar de även upp lagförslag för 2011.
– Kommissionens arbetsprogram för 2011


Europaparlamentet
I förra veckan sammanträdde utskotten i Europaparlamentet. EU:s höga representant för utrikes frågor Catherine Ashton gästade utrikesutskottet och diskuterade den gemensamma utrikestjänsten med ledamöterna.

I övrigt röstade miljöutskottet för andra gången om rapporten om medborgares rätt till gränsöverskridande sjukvård. Det första förlikningskommittémötet om den gemensamma budgeten för 2011 hölls också institutionerna emellan. Nästa vecka samlas parlamentet för utskottsmöten och plenarsession i Bryssel.

– Europaparlamentets webbplats


Månadens EU-profil: Eva Karlsson, rådets rättstjänst Eva Karlsson är jurist på rådets rättstjänst i Bryssel. Hon beskriver arbetsplatsen som dynamisk där ingen dag är den andra lik. Eva Karlsson har arbetat på rättstjänsten sedan 1996 och trivs väldigt bra med sitt omväxlande jobb.
– Läs intervjun: Rättstjänsten ger råd till rådet