EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 7 (15-21 februari)

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 13:17 CET

På måndag möts EU:s utbildningsministrar i Bryssel för att bland annat diskutera utbildningsområdets bidrag till EU 2020-strategin. Rådet för ekonomiska och finansiella frågor möts på tisdag. Genomförandet av stabilitetspakten väntas bli huvudpunkt vid mötet. Ekofinrådet ska även anta en rekommendation till Europaparlamentet om ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för 2008. Ministrarna ska också anta rådslutsatser för genomförandet av tjänstedirektivet och den inre marknaden. I veckan som gick höll Europeiska rådets ordförande Van Rompuy ett informellt Europeiskt råd. Mötet dominerades av den ekonomiska krisen i Grekland. Under lunchen diskuterades EU 2020-strategin. Europaparlamentets vecka dominerades av godkännandet av den nya kommissionen samt omröstningen om det så kallade SWIFT-avtalet.

Rådet för utbildning, ungdom och kultur, 15 februari Rådet för utbildning, ungdom och kultur blir ett halvdagsmöte som avslutas med lunch och tillhörande lunchdiskussion. Mötet fokuserar på utbildningsfrågor. Sverige kommer att representeras av statssekreterare Karin Pilsäter.
Huvudpunkten på mötet blir en diskussion om utbildnings-områdets bidrag till EU 2020-strategin. Diskussionen på rådsmötet ger utbildningsministrarna en möjlighet att poängtera utbildnings-områdets betydelse för den framtida EU 2020-strategin.
Utöver ministerdiskussionen kommer den fjärde gemensamma lägesrapporten från rådet och kommissionen om det europeiska utbildningssamarbetet (Utbildning 2010) att antas. Temat för lunchdiskussionen är den sociala dimensionen av utbildning och utbildningspolitikens möjligheter till att minska social exkludering och främja social mobilitet.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor, 16 februari Genomförande av stabilitetspakten väntas bli huvudpunkt vid mötet. Rådet ska anta rekommendationer om vilka åtgärder Grekland förväntas vidta för att minska underskottet, besluta om en ny tidsfrist för korrigering, samt avge ett yttrande om Greklands stabilitetsprogram. Enligt utkastet till rådsbeslut kommer Grekland att få en förlängd tidsfrist till 2012, mot tidigare 2010.
För Litauen och Malta, som båda är i underskottsförfarande sedan i juli 2009, ska rådet besluta om nya rekommendationer och förlängda tidsfrister för korrigering av underskotten. Tidsfristerna förlängs med ett år vilket innebär att Litauens tidsfrist förlängs till 2012, och Maltas tidsfrist förlängs till 2011.
Ungern, som är i underskottsförfarande sedan 2004, fick i somras nya rekommendationer och en förlängd tidsfrist till 2011. Ekofinrådet ska nu anta slutsatser om att tillräckliga åtgärder har vidtagits, mot bakgrund av en utvärdering från kommissionen. Detsamma gäller för Lettland och Polen, som är i underskottsförfarande sedan i juli 2009.
Ekofin väntas även besluta om nya rekommendationer inom befintligt underskottsförfarande för Rumänien.
Ekofinrådet ska anta en rekommendation till Europaparlamentet om huruvida kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 2008 eller ej. Rekommendationen baseras främst på revisionsrättens årsrapport för 2008. Ministrarana kommer troligen att rekommendera Europaparlamentet att bevilja kommissionen ansvarsfrihet.
Ekofin ska anta rådslutsatser för genomförandet av tjänstedirektivet och den inre marknaden. Bakgrunden är bland annat att kommissionens ordförande Barroso har gett den tidigare inre marknads-kommissionären Monti i uppdrag att föreslå hur den inre marknaden kan förstärkas.
Ekofinrådet ska rekommendera Europeiska rådet att utse en vice ordförande i Europeiska centralbankens direktion. Besluten fattas med kvalificerad majoritet av medlemsstaterna i Euroområdet. Sverige deltar alltså inte i beslutet. Mandatperioden är åtta år och kan inte förnyas.

Veckan som gick
Informellt Europeiskt råd, 11 februari Det informella toppmötet leddes av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Mötet kom att domineras av den ekonomiska krisen i Grekland. Resultatet blev ett uttalande från stats- och regeringscheferna som framhöll att ansvaret för budgetsaneringen faller på Grekland självt, att kommissionen ska övervaka genomförandet av åtgärderna och att en första utvärdering ska ske i mars. Det fastslogs att euromedlemmarna är redo att vidta åtgärder för att bistå Grekland om nödvändigt, samt att den grekiska regeringen inte bett om finansiellt stöd.
Arbetslunchen ägnades åt en diskussion om EU 2020-strategin. Det rådde en bred samsyn om vikten av att prioritera och fastlägga ett fåtal kvantifierbara mål som översattes till nationella mål. Frågor rörande starkare ekonomisk samordning, incitament och övervakning diskuterades. Enighet rådde kring Europeiska rådets roll som motor i EU 2020. Ordföranden ska ta fram en skriftlig sammanfattning från diskussionen om EU 2020 och i samarbete med det spanska EU-ordförandeskapet, utveckla en vägkarta inför fortsatta diskussioner vid Europeiska rådet i mars och juni.
Klimatfrågan och Haiti ströks från agendan på grund av tidsbrist. Under övrigt berördes kort SWIFT.

Europaparlamentet Under veckans session i Europaparlamentet godkändes den nya kommissionen. Omröstningen föregicks av Barrosos presentation av den nya kommissionens prioriteringar. Den ekonomiska och sociala situationen i och utanför Europa krävde ett starkt EU och kollegiet var redo att anta utmaningen. Barroso underströk den särskilda relationen mellan kommissionen och EP, som han fortsatt vill utveckla. I anslutning till debatten antog EP en resolution om det nya ramavtal som ska slutas mellan institutionerna.
Parlamentet debatterade och röstade om interimsavtalet som EU och USA slöt den 30 november 2009 om det så kallade SWIFT-avtalet. Det handlar om hantering och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism. Interimsavtalet fälldes vid röstningen. Avtalet måste godkännas av parlamentet för att träda i kraft.


EU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i Bryssel)