EU-representationen

Veckobrevet från Bryssel vecka 8

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:24 CET

Vecka 8

Denna vecka möts konkurrenskraftsrådet, miljörådet och rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård. Mötena kommer bland annat att ägnas åt förberedelser av Europeiska rådets vårtoppmöte den 8-9 mars.
Konkurrenskraftsrådet 19 februari

Sverige företräds av statssekreterare Jöran Hägglund.

Rådet förväntas anta konkurrenskraftsrådets bidrag till vårtoppmötet, som välkomnar kommissionens framstegsrapport och påtalar vikten av att fortsätta genomföra Lissabonstrategin. Bidraget anger också ett antal åtgärder som bör genomföras för att stärka Europas konkurrenskraft.

På dagordningen står även en offentlig debatt om kommissionens åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor inom EU. Kommissionen har föreslagit att målsättningen ska vara att minska bördorna med 25 procent.
Miljörådet 20 februari

Den svenska delegationen leds av miljöminister Andreas Carlgren.

Rådet ska anta slutsatser om EU:s ståndpunkt i kommande FN-förhandlingar om klimatfrågan och om vad man önskar sig i en framtida klimatregim efter 2012. Ordförandeskapet föreslår att EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 30 procent fram till 2020, om det går att nå en global överenskommelse om detta. Annars bör EU:s utsläpp av växthusgaser minskas med 20 procent till 2020.

Miljöministrarna ska också anta slutsatser om miljörådets bidrag till vårtoppmötet. Ordförandeskapet föreslår följande prioriteringar: Miljö, innovation och sysselsättning, en integrerad klimatförändring och energistrategi samt miljödimensionen av bättre lagstiftning.

Rådet väntas även välkomna strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel.

På dagordningen står vidare en diskussion om åtgärder för att begränsa luftfartens koldioxidutsläpp och att inkludera flyget i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Rådsmötet kommer slutligen också omfatta två offentliga riktlinjedebatter dels om kommissionens strategi för minskade koldioxidutsläpp från bilar, dels om strategin för skydd av markmiljön.
Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård 22 februari

Den svenska delegationen leds av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

Rådet förväntas anta en resolution om de demografiska förändringarna och hur de kan bidra till tillväxt och utveckling av nya marknader.

Ett antal nyckelbudskap till vårtoppmötet ska också förberedas vid mötet. Rådet konstaterar bland annat att framsteg har gjorts på sysselsättningsområdet men understryker samtidigt det brådskande behovet av att genomföra nödvändiga arbetsmarknadsreformer inom EU.
Veckan som gick
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser möttes den 12 februari. Allmänna rådet antog den annoterade dagordningen för vårtoppmötet. Utöver uppföljningen av Lissabonstrategin kommer diskussionerna vid Europeiska rådet att fokusera på bättre lagstiftning/administrativa bördor, energi och klimatfrågor. EU-minister Cecilia Malmström underströk vikten av att inkludera den externa dimensionen i slutsatserna från vårtoppmötet eftersom EU:s handelspolitik bidrar till tillväxt och sysselsättning i Europa.

Utrikesministrarnas diskussioner dominerades av västra Balkan. Debatten inleddes med en presentation av FN-förhandlaren Martti Ahtisaari och hans förslag till ett avgörande i Kosovo-frågan. Ahtisaari betonade att förslaget inte var idealiskt men att det för närvarande var det mest realistiska. I den efterföljande diskussionen underströk samtliga medlemsstater behovet av enighet. En stor del av mötet ägnades också åt Serbien, särskilt regeringsbildningsprocessen, samarbetet med FN:s krigsförbrytartribunal och återupptagande av förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal.

Beträffande Iran enades rådet om innehållet i den gemensamma ståndpunkt som ska antas för att genomföra de restriktiva åtgärderna i FN:s säkerhetsrådsresolution 1737.

Slutsatser antogs även om Mellanöstern och Libanon. Ministrarna välkomnade att en överenskommelse hade nåtts om att bilda en palestinsk samlingsregering och upprepade sin beredskap att samarbeta med en framtida palestinsk regering, som antar en agenda som reflekterar Kvartettens principer, det vill säga att ta avstånd från våld, acceptera ingångna avtal och erkänna Israels rätt att existera.

Under diskussionen om WTO/Doharundan konstaterades att kommissionen hade stöd för att fortsatt driva förhandlingarna.

* Slutsatser från rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser på rådets webbplats (pdf)

Rådet för rättsliga och inrikes frågor

Rådet för rättsliga och inrikes frågor, den 15 februari, enades om att införliva den så kallade Prümkonventionen i EU:s regelverk. Syftet är att fördjupa samarbetet mot terrorism, gränsöverskridande brottlighet och olaglig migration genom ett mer effektivt informationsutbyte om fingeravtryck, DNA och fordonsuppgifter. Målsättningen är att anta rättsakten vid rådsmötet i juni.

Rådet träffade en generell överenskommelse om texten till rambeslutet om överförande av dömda personer, ett gemensamt initiativ av Finland, Österrike och Sverige. Syftet är att förenkla och effektivisera hanteringen av ärenden om överförande av fångar. Överenskommelsen innebär att Polen får ett femårigt undantag som innebär att Polen kan vägra överförande om den dömde inte samtycker.

På migrationsområdet fick ordförandeskapet starkt stöd för att gå vidare med den konkreta utformningen av den "Globala migrationspolitiken" som antagits av Europeiska rådet i december 2006. Migrationsminister Tobias Billström redogjorde för det stora antalet asylsökande irakier i Sverige. Ordförandeskapet avser att ta upp frågan vid rådsmötet i april.
Energirådet

Energirådet, den 15 februari, antog slutsatser om kommissionens handlingsplan om en energipolitik för Europa. Som ett led i att minska utsläppen av växthusgaser enades man om att 20 procent av EU:s energiförbrukning ska komma från förnybar energi och om ett bindande mål på 10 procent för biodrivmedel i transportsektorn år 2020. Energiministrarna uppmanade också till att uppnå den potential som finns för energieffektiviseringar på 20 procent i EU.

I slutsatserna bekräftas också behovet av åtgärder för att förbättra konkurrensen på den inre energimarknaden och betydelsen av forskning och teknisk utveckling. Slutsatserna går nu vidare till Europeiska rådet.

* Slutsatser från energirådet på rådets webbplats (pdf)

Utbildnings- och ungdomsrådet

Utbildnings- och ungdomsrådet, den 16 februari, antog bidrag till vårtoppmötet om utvecklingen i genomförandet av arbetsprogrammet Utbildning 2010 och den europeiska ungdomspakten. I de offentliga debatterna behandlades
prioriteringar för det fortsatta samarbetet på utbildnings-respektive ungdomsområdet. Sverige och många andra medlemsländer betonade vikten av resultatinriktning och utvärdering av insatserna på både europeisk och
nationell nivå.

* Slutsatser från utbildnings- och ungdomsrådet på rådets webbplats (pdf)

Europaparlamentet

Europaparlamentets plenarsession inleddes med välkomnandet av socialdemokraternas nya ledamot Göran Färm, som efterträder Ewa Hedkvist Petersen. Bland lagstiftningsärendena antogs bland annat ett direktiv om avfall. Parlamentet yrkade på ytterligare skärpta regler för avfallshanteringen.

Den nyvalde talmannen Hans-Gert Pöttering presenterade sina prioriteringar för den resterande mandatperioden, där konstitutionen och energipolitiken särskilt lyftes fram. Vidare antogs en gemensam resolution inför vårtoppmötet som stöder ansträngningarna för att genomföra Lissabonstrategin.

Parlamentet röstade även igenom slutbetänkandet från det tillfälliga utskottet om CIA: s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar. Därutöver antogs också resolutioner om skydd av personuppgifter och om klimatförändringar.

* Europaparlamentets webbplats

Kommissionen

Kommissionen antog i förra veckan ett paket med initiativ för att förbättra den fria rörligheten för varor på den inre marknaden. Paketet avser att tydliggöra reglerna för aktörerna på marknaden och även generellt säkerställa att det är säkra produkter som konsumenterna köper och använder. Reglering föreslås dels för varor som idag täcks av olika sektorsdirektiv (nya metoden), dels för varor som inte omfattas av någon reglering på EU-nivå (principen om ömsesidigt erkännande). Kommissionen avser även att ge ut en vägledning kring praktiska frågor då EU-medborgare önskar köpa bil i en annan medlemsstat.

* Pressmeddelande: Sverige välkomnar nya EU-förslag om ökad rörlighet för varor


Länkar på: http://www.regeringen.se/sb/d/8020/a/77061