Vectura

Vectura med i trängselskattuppdrag i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 13:55 CEST

1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Det kommer att innebära förändrade resvanor och kräva stora åtgärder för en ökad kollektivtrafik. Vectura har fått ett av Trafikverkets tre stora uppdrag i förberedelsearbetet. Målet är att öka antalet resande med kollektivtrafik från nuvarande 400 000 per dygn till 900 000 per dygn fram till år 2025.

- Vecturas uppdrag från Trafikverket gäller en av tre delar i de så kallade ”Initiala åtgärderna” inom VIP (Västsvenska infrastrukturpaketet) som måste vara trafikklara inom två år, berättar Karin Ahlbom, uppdragsledare på Vectura.

Investeringen för dessa åtgärder är i storleksordningen 0.7 mdkr och Vecturas uppdrag innehåller upprättande av trafikstudier, förstudier, arbetsplaner och bygghandlingar. Det gäller - E6 delen Åbro - Lindomemotet, E6 20 delen Åbromotet - Hagenmotet, väg 40 delen Delsjömotet – Kallebäcksmotet, väg 158 delen Järnbrottsmotet – Vallda trekant. Det handlar främst om utbyggnad av busskörfält, additionskörfält, motorvägshållplatser, men även pendelparkeringar kommer att bli aktuella.

- Komplexiteten i uppdraget är inte själva åtgärderna utan handlar framförallt om den stora mängden jobb som ska genomföras under så kort tid. Tiden kommer att vara en den absolut mest kritiska faktorn, berättar Karin Ahlbom.

Öka kollektivtrafiken
Målet är att öka antalet resande med kollektivtrafik från nuvarande 400 000 per dygn till 900 000 per dygn fram till år 2025. Antalet kollektivtrafikresor inom Göteborg med kranskommuner ska fördubblas till 40 % av det totala antalet resor.

- Det är en stor utmaning, men samtidigt helt nödvändig utifrån målet att skapa det ”Hållbara samhället”, säger Sören Hall, seniorkonsult på Vectura.

Trängselskatten har tre viktiga syften. Den ska bidra till att minska trängsel, minska miljöpåverkan och samtidigt bidra till finansieringen av VIP. Syftet med VIP är att skapa tillväxt i regionen och en tung utgångspunkt är att det sker genom en omställning till ett mer hållbart transportsystem. Bakgrunden är att Västsverige är den viktigaste industri- och transportregionen i landet och Göteborg kommer att vidareutvecklas som ett regionalt centrum och en tillväxtmotor.

Överenskommelsen om VIP - som omfattar totalt 34 mdkr - bygger på en statlig finansiering på 17 mdkr, en regional och lokal sådan på cirka 3 mdkr och övrig finansiering sker genom införande av trängselskatt i Göteborg.

- Kollektivtrafiken är en helt avgörande faktor för tillväxten i regionen och därför består VIP av 75 % kollektivtrafikåtgärder på järnväg och väg, berättar Sören Hall.

Kontakt:
Karin Ahlbom, uppdragsledare Vectura, 010-484  65 69 , 070- 269 50 72            
Annelie Jansson, pressansvarig, 010-484 52 11, 070-496 71 92

Vectura
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering. Vectura löser komplexa transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Vi hjälper våra kunder att utveckla hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Vi är 1100 konsulter och finns på 40 orter i Sverige samt i Köpenhamn.

Läs mer om Vectura på www.vectura.se