Vectura

Vecturas bokslutskommuniké 2012

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 12:09 CET

Januari - december 2012 för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 326,4 MSEK (1 248,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,6 MSEK (48,2) med en marginal på 2,3 % (3,9)
 • Periodens resultat uppgick till 24,1 MSEK (32,7)
 • Resultat per aktie 0,19 SEK (0,25)
 • Debiteringsgrad 73,2 % (74,1)
 • Ett åtgärdsprogram pågår och beräknad positiv effekt under 2012 och 2013 är totalt 20 MSEK. Under år 2012 har kostnader på 10 MSEK för åtgärdsprogrammet påverkat resultatet.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 16,9 MSEK (22,9), vilket är 70 % av koncernens årsresultat. 

Oktober - december 2012 för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 375,4 MSEK (360,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,3 MSEK (11,0) med en marginal på 4,3 % (3,1)
 • Periodens resultat uppgick till 16,1 MSEK (7,6)
 • Resultat per aktie 0,12 SEK (0,06)
 • Debiteringsgrad 74,3 % (75,4)

VD Jan Colliander kommenterar
2012 blev ett år med bra tillväxt för Vectura. Hård priskonkurrens i de offentliga upphandlingarna påverkar dock företagets resultatmarginal märkbart eftersom Vectura till övervägande del har uppdrag i den offentliga sektorn. En nedgång i efterfrågan under första halvåret medförde att en särskild åtgärdsplan sattes in för att öka företagets kostnadseffektivitet och resultatförmåga. Åtgärdsplanen har börjat ge avsedd effekt vilket innebär att företaget under andra halvåret förbättrat resultatförmågan trots en fortsatt relativt svag efterfrågan. Arbetet med att ytterligare effektivisera verksamheten fortsätter därför som planerat även under 2013.

Samtidigt som det kortsiktigt är en nedgång i efterfrågan, är det långsiktigt en stabil och växande efterfrågan av tjänster inom transportinfrastruktur i Norden som är Vecturas hemmamarknad. Det gör att vi marknadsmässigt betraktar 2012 som något av ett mellanår och vi ser i det perspektivet satsningen på uppbyggnad av Vecturas verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, som strategiskt helt riktig. Under 2012 har flera mycket intressanta projekt startats, som t ex vägtransportlösningen för de nya järnmalmsfälten i Pajala och Västlänken i Göteborg. Nya långtidsplaner för utbyggnad av infrastrukturen i Sverige och Norge visar också på flera intressanta kommande projekt.

Rörelsemarginalen för 2012 blev 2,3 % (3,9 %) och omsättningen 1 326 MSEK (1 249). Rörelseresultatet uppgick till 30,6 MSEK (48,2). Resultatet har då belastats med 10 MSEK i form av engångsåtgärder i enlighet med den åtgärdsplan som togs fram och beslutades under sommaren och som sedan pågår.

2012 är Vecturas fjärde verksamhetsår, vilket innebär att företaget, för att vara i den här branschen, är ett mycket ungt företag med stor utvecklingspotential. Det innebär att även under detta fjärde år har resurser satsats på utveckling av struktur och organisation. Bland annat har under året en helt ny IT-struktur satts upp. Vidare har en särskild kund- och säljorganisation byggts upp. Under året har vi också sett ett tekniskt/kommersiellt genombrott för BIM-projektering inom Vectura och därmed inom transportinfrastruktursektorn. Som marknadsledande transportarkitekter och med unikt fokus just på transportinfrastruktur är det en helt avgörande framgångsfaktor att ständigt utveckla teknik och processer.

I september 2012 lade regeringen fram en proposition om ett bemyndigande att sälja Vectura Consulting AB och i december biföll riksdagen propositionen. Det innebär att Vectura nu efter fyra års uppbyggnad anses så stabilt att det är moget för försäljning. Med den starka position Vectura har på den svenska marknaden och med den mycket positiva utveckling som bolaget har såväl i Danmark som i Norge, ser vi med stor tillförsikt på framtiden.

Läs hela bokslutskommunikén

Kontakt:
Jan Colliander, VD Vectura, 010-484 43 00
Anna Ernestam, vice VD och ekonomichef Vectura, 010-484 54 58

Om Vectura
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Från ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark skapar vi en klokare väg mot framtiden. Läs mer om Vectura på www.vectura.se