Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Vedpannor ska kontrolleras

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2007 09:28 CEST

Undersökningar i de nordiska länderna har visat, att med många vedpannor kan luften i småstädernas lugna villakvarter vara lika förorenad av fina partiklar som de mest trafikerade gatorna i storstaden.

Numera vet de flesta att vedpannor förorenar luften i närmiljön. Men till skillnad från trafiken finns ännu inga gemensamma regler för eller krav på utsläppen. De nordiska länderna vill pressa på
för att få en EU-lagstiftning på området.

Partiklarna härrör från eldning med trä och andra biobränslen i små vedpannor och ugnar, och har visat sig utgöra en relativt stor del av det totala partikelutsläppet i Norden - helt upp till 20-40 procent, vilket är högt i förhållande till det övriga Europa.

På grund av den stora fokuseringen på småpartiklars skadliga inverkan på hälsan, har man i alla de nordiska länderna ägnat speciell uppmärksamhet åt nödvändigheten av att också göra något åt vedpannornas förorening.

Nästa steg blir att leverera ett gemensamt nordiskt förhandlingsunderlag om partiklar från vedpannor till de internationella förhandlingarna i EU, där det gäller att få till stånd en EU-lagstiftning på området.

Trots ett långsiktigt och framgångsrikt nordiskt samarbete på luftvårdsområdet är kännedomen och kunskapen om verksamheten begränsad i de nordiska länderna. Ta del av skriften 'Renare luft i våra lungor'. Den har vi tagit fram för att belysa luftvårdsproblemen och hur de ska lösas.

Den nordiska luftgruppen kom som en del av Nordiska Ministerrådets verksamhet till stånd 1983, och den nordiska hav/luftgruppen bildades 1993. Det nordiska samarbetet under 80- och 90-talen samt början på 2000-talet har haft stor betydelse för arbetet med miljövårdsfrågor. Målsättningen för arbetet på luftområdet är att reducera luftens innehåll av förorenande ämnen, så de inte överskrider nivåer som skadar miljön och människors hälsa.

Mats Ekenger, Nordiska ministerrådet
mek@norden.org
+45 29 69 29 34

Mats Ekenger, Nordiska ministerrådet
nb@norden.org
+45 29 69 29 36