Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Vem ljuger? Sveriges Regering eller Försäkringskassan?

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 21:06 CEST

EUROPEAN COMMISSION
Internal Market and Services DG
Services
Services I
Tel. (32-2) 296 19 78
Fax (32-2) 295 77 12
mailto:Geraldine.FAGES@ec.europa.eu

Kopia till Pierre Schellekens

Pierre.Schellekens@ec.europa.eu

 

Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, emotser dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com som bekräftelse på att EU-kommissionen emottagit denna skrivelse.

 

Brattvall/Solberg 2010-09-27

Komplettering till pågående överträdelseärende/anmälan av datum 2009-05-27, arbetsgruppen AMBU och enligt nedanstående dnr.

Angående bevis för att staten Sverige/svenska myndigheten Försäkringskassan ljuger inom området gränsöverskridandevård.

Samlade bakgrunder;

Den 21 juli 2010 svarade Sveriges regering genom S2010/3209 HS på frågor angående Sveriges tillämpning av artikel 56 i EU-fördraget till EU-kommissionen. KOM:s ref. nr. 932/10 MARK daterat 14 april 2010. Nedan betecknas detta svar som ”Sveriges svar”.

Ofta hör patienter av sig till arbetsgruppen AMBU därför att myndigheten Försäkringskassan vägrar tillämpa EU-rätten. Arbetsgruppen AMBU är behjälpliga till Berit Nygren pnr 19531211–8507  i hennes ärende omprövning av beslut om vård i annat EU/EES-land.

Bilagt refererade exempel är så anmärkningsvärt att det är så anmärkningsvärt att det är nödvändigt att EU-kommissionen utreder exemplen i pågående granskning av Sverige.

Patienten Berit Nygren pnr 19531211–8507 har i överklagan till Försäkringskassan(FK) begärt att avslagsbeslut ska grundas på EU-skäl i enlighet med EU:s rättighetsstadga.

 

Försäkringskassans avslagsbeslut ställt emot Sveriges svar till EU-kommissionen.

Problem 1.

FK hänvisar till lagstiftning som Sveriges regering säger inte finns enligt Sveriges svar till EU-kommissionen. Vem ljuger?

Problem 2.

FK hänvisar till rådande svensk praxis. Svenska regeringen påstår att det är enskilda ärenden och inte har makt att ingripa.

Problem 3.

FK motiverar inte sina avslag utifrån EU-rätt eller Rättighetsstadgan, trots att patienten begärt detta.

Problem 4.

FK undanhåller fakta vid hänvisning till EU-dom.

Problem 5.

FK gör formellt fel genom att hänvisa till fel fördrag.

 

För att EU-kommissionen ska få underlag för bedömning inskannas Försäkringskassans avslagsbeslut(3 sidor) till Berit Nygren av 2010-08-31, dnr 064372-2010, pnr. 19531211–8507, på sidorna 7 till 9(beslutet i sin helhet) i denna skrivelse.

Citatet nedan gäller hela sidan 2(inskannade beslutet) i avslagsbeslutet och under rubriken Försäkringskassans motivering.

 • A. Kommentar och utveckling av frågorna
 • A1. Nationell lagstiftning

  Av 1:a meningen i sista stycke(sidan 2 i avslagsbeslutet) står, citat; ”En samlad bedömning av den utredning som gjorts i ditt ärende samt den lagstiftning för vilken redogjorts ovan” etc. etc.

  Alltså Försäkringskassan hänvisar till lagstiftning som enligt Sveriges svar till EU-kommissionen inte finns!

  Av ”Sveriges svar” till EU-kommissionen på sidan 1 under rubriken 2) Ersättning för planerad vård utomlands, skrivs citat; ”Sverige har ingen nationell lagstiftning som reglerar den gränsöverskridande vården” slut citat.

  På sidan 3, 2:a stycket i Sveriges svar till EU-kommissionen, står även citat; ”Den svenska regeringen avser att färdigställa arbetet med den nationella lagstiftningen så fort direktivet om patienters rättigheter är färdigförhandlat i rådet och Europaparlamentet”, slut citat.

  Kommentar

  Försäkringskassan hänvisar patienten/medborgaren till lagstiftning som Sveriges regering bedyrar inte finns i sitt svar till EU-kommissionen.

  Alltså två motstridande uppgifter om nationell lagstiftning från Sveriges regering och myndigheten Försäkringskassan.

  Vi inom arbetsgruppen AMBU hoppas EU-kommissionen kan fasställa vem som ljuger!

  A2. Rådande praxis

  Av Försäkringskassans avslagsbeslut, till Berit Nygren, sidan 2 sista stycket 4:e raden skriver Försäkringskassan ”Tidigare beslut bedöms vara i överensstämmelse med rådande praxis.

  Försäkringskassan har således en rådande praxis vilket innebär en generell regel för avslag!

  Därmed ifrågasätts Sveriges Regerings uppgift om enbart enskilda ärenden.

  Vid fasställande av praxis måste något beslut tagits av någon. Jämför med EU-praxis där EU-domstolen tolkat rätten.

  Att enbart tillåta att en mängd likalydande felaktiga beslut får bilda praxis måste en rättsstat aktivt bekämpa. Men den kampen flyr uppenbarligen Sveriges Regering ifrån!

  Kommentar

  Här måste EU-kommissionen utreda och påtala vems praxis som gäller, EU-domstolens eller Försäkringskassans?

  A3. Myndighet skyldig att motivera sina avslagsbeslut!

  Patienten Berit Nygren har bl.a. yrkat;

  • att avslag skall motiveras enligt EU-rättighetsstadgan bl.a. artikel 41. 2 c som kräver att förvaltningen är skyldig motivera sina beslut
  • att med EU-skäl motivera varför FK får vända på betydelsen av dom Smiths och Peerboom dvs. FK avslår utomlandsvård som är effektivare för patienten.
  • att motivera varför FK inte behöver i sina avslagsbeslut pröva EU-praxis om nödvändighet och proportionalitet
  • att FK med EU-dom och punkt motiverar varför FK anser sig ha rätt blanda svenska regler med EU-praxis

  Inget av dessa elementära yrkanden har Försäkringskassan(FK) beaktat i sitt avslag.

  Av sidan 2, i avslagsbeslutet till Berit Nygren, sista stycket sista mening skriver FK ”Försäkringskassan har beaktat de skäl som du har fört fram för att få ersättning beviljad för dina kostnader i Belgien, men dessa leder inte till ändrat ställningstagande.”.

  Alltså trots att Berit Nygren visat på punkter både i EU-Rättighetsstadgan och även EU-domar bl.a. C-158/96 Kohll p. 33, 36, 52 och C157/99 Smiths och Peerbooms p.61(om förbud mot nationella hinder av den fria rörligheten) och C385/99 Müller-Faure och van Riet så har Försäkringskassan inte beaktat dessa EU-rättspraxis!

  Alltså FK vägrar rätta sig efter EU-lagstiftningen och hänvisar till nationell lagstiftning som enligt Sveriges regering inte finns!

  Konsekvensen blir således att Försäkringskassan anser att denna nationella obefintliga lagstiftning står över EU-rätten!

  A4.

  Försäkringskassan undanhåller fakta vid hänvisning

  I avslagsbeslut på sidan 2 nedre delen åberopar FK C-157/99 Smiths och Peerboom där man påstår att det åligger varje enskilt land avgöra vilken vård som bekostas av respektive lands trygghetssystem.

  Vad FK undanhållit är att medlemslandet staten Sverige är skyldig iakttaga gemenskapsrätten vid utövande av denna rättighet, se Smiths och Peerbooms punkt 47 och se även C-372/04 Watts punkter 121 och 122.

  Därtill undanhåller även FK Regeringsrättens mål 5596-99 Jelinek informationen på sidan 11 ” att tillstånd(av FK) får endast vägras om identisk eller lika effektiv behandling kan erhållas i tid i hemstaten, mål 56/01 Inizan punkt 45.”

  FK undanhåller även Regeringsrättens motiv för beviljande av EU-rätt genom att undanhålla följande information från Regeringsrättens mål sidan 11 ”att försäkrad person har rätt genom fördraget ta emot medicinska tjänster och i efterhand begära ersättning etc.”.

  FK kräver dessutom patienten ska styrka sin EU-rätt till vård i Belgien dvs. FK vänder på bevisbördan.

  A5.

  Vi hänvisar här till sidan 3 i avslagsbeslutet och där rubriken är Bestämmelser som beslutet grundar sig på.

  FK hänvisar till 20 kap. 10§ Lag(1962:381) om allmän försäkring, denna § 10 är en administrativ paragraf för Försäkringskassans handläggning och saknar koppling till EU-rätten.

  FK grundar sitt beslut även på artiklarna 56 och 57 EUF-fördraget. Berit Nygren sin vård i Belgien under maj-oktober 2009 vilket innebär att FK angivet felaktig förordning vilket framgår av övergångsbestämmelser mellan 1408/71 och 883/2004 enligt beslut nr S7 av den 22 december 2009. Vi hänvisar till sidan 1 och punkt längst ner på sidan citat ”När vård har getts till person före den 1 maj 2010 ska den som ska ansvara för personens kostnader fastställas i enlighet med bestämmelserna i förordning EEG nr 1408/71.” (även offentliggjorts i Europeiska Unionens officiella tidning 27 april 2010 C 107/8)

  Sammanfattning av 5 problem

  Denna skrivelse bevisar att Sveriges Regering och svenska myndighen Försäkringskassan har motstående uppgifter om den nationella lagstiftningen för utlandsvård. Konsekvensen blir att endera parten ljuger!

  Svenska regeringen skyller på enskilda ärenden och saknar kraft att rätta till. Försäkringskassan hävdar däremot nationell praxis som giltig avslagsgrund.

  Problemet är således generellt. Åter igen står Sveriges Regerings uppgifter i motsats till myndigheten Försäkringskassans. Alltså endera parten talar osanning.

  Trots att patienter yrkar på svar enligt de rättigheter som EU:s Rättighetsstadga ger patienten bl.a. artikel 41.2c struntar Försäkringskassan i denna begäran och anser att EU-skälen inte berättigar till varken ekonomisk ersättning eller uppfyllelse av myndighets skyldighet att motivera sina avslag utifrån EU-rättspraxis.

  Försäkringskassan undanhåller EU-rättigheter för patienten när myndigheten hänvisar till EU-domar. FK bortsorterar även andra EU-rättigheter som den svenska av FK åberopade Regeringsrättsdomen(mål 5595-99 Jelinek) inskrivet i sina domskäl. FK utnyttjar rader i domen som är tagna ur sitt sammanhang. FK vänder även på bevisbördan dvs. kräver att patienten ska bevisa sin EU-rätt.

  FK gör formellt fel när man nyttjar fördrag 883/2004 som fick giltighet maj 2010. Vården gavs år 2009. Därtill hänvisar FK till svenska administrativa lagparagrafer som inte har någon koppling till EU-rätten som grund för avslag.

  Avslutning

  När svenska myndigheten Försäkringskassan tillåts skriva egna skönsmässiga regler trots 15 års svenskt medlemskap och Sveriges regering inte har makt att ge svenska medborgare/vårdkonsumenter de rättigheter som tillfaller europamedborgare enligt EU:s rättighetsstadga måste EU-kommissionen agera kraftfullt omgående!

  Det är inte långsiktigt hållbart att en knapp handfull pensionärer på ideell basis ensamma ska kämpa mot en trilskande myndighet och mot en tafatt regering, som står hindrande för svenskarnas rättigheter och önskningar att bli fullvärdiga europamedborgare.

   

  Brattvall 2010-09-27

  För arbetsgruppen AMBU

  Assar Fager

  I arbetsgruppen AMBU ingår september 2010 Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner

   

  All kommunicering i ärendet, anmälan mot staten Sverige för brott bl.a. mot lojalitetsplikten, skall ske via e-post till voulf56@gmail.com

  Vi vill också påminna EU-kommissionen om att dnr skall skickas med vändande e-post till voulf56@gmail.com som bekräftelse på att EU-kommissionen mottagit denna komplettering.

  OBS! Vi saknar fortfarande bekräftelse/dnr på ingiven skrivelsen av datum 2010-09-15, Arbetsgruppen AMBU yttrar sig angående Sveriges skrivelse, S2010/3209/HS, av datum 20100721 till EU-kommissionen, 8 sidor, och emotser dnr på denna i samband med dnr bekräftelse på denna skrivelse.

   

  Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stöd Vårdkonsumentupproret via namninsamling följ länken nedan;

  http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4643

  Om AMBU

  Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS. Sen ca1år tillbaka ”brinner” vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten! Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare och numera förtidspensionerad. Läs mer på www.nackskadeforbundet.se

  Det finns ett stort behov av att bevaka rättsäkerheten för vårdkonsumenter utifrån EU-rättigheter.

  Rättighetsstadgan, som gäller från 20091201, och EU-rätten med därtill hörande EU-domstolens rättspraxis(tidigare EG-domstolens rättspraxis) på hälso- och sjukvårdens marknad gäller fullt ut i staten Sverige. Vi ha sedan tid upptäckt att rättspraxis icke tillämpas fullt ut av berörda inom Sverige och vårt mål är att påverka detta för att rättsäkerhet och demokrati skall gälla fullt ut i EU-medlemslandet Sverige. Vi har därför anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot bl.a. fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad. Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se

  Mer finner du på www.nackskadeforbundet.se