Verisec

Verisecs delårsrapport för januari – juni 2015

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 07:35 CEST

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 274 (11 808) Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 720 (263) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 386 (-10) Tkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 430 (-661) Tkr.
 • Per den 30 juni 2015 uppgick likvida medel till 25 222 (2 677) Tkr.

 • Första halvåret: januari – juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 065 (25 764) Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 534 (1 904) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 696 (1 001) Tkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 696 (-7 779) Tkr.
 • Per den 30 juni 2015 uppgick likvida medel till 25 222 (2 677) Tkr.

 • Viktiga händelser under andra kvartalet

 • På bolagets årsstämma den 22 maj 2015 valdes två nya styrelseledamöter, entreprenören Christian Rajter, VD At the Frontline AB som driver innovation inom online gaming och advokat Anders Moberg, partner på Advokatfirman Lindahl, båda med bred erfarenhet från internationella affärer. Martin Skånberg, Tony Buss och Anders Henrikson omvaldes tillsammans med styrelsens ordförande Dragoljub Nesic. Verisecs VD Johan Henrikson och CFO Jakub Missuna avgick samtidigt ur styrelsen. Detta som ett led att bredda styrelsens sammansättning inför fortsatt expansion.
 • På årsstämman beslutades också om ett incitamentsprogram (2015/2018) riktat till anställda i Veriseckoncernen. Full teckning innebär en ökning av antalet aktier med 150 000 stycken, motsvarande en utspädning med 3,6%.
 • Bolaget har under kvartalet tecknat ett återförsäljaravtal för Pakistan med det pakistanska IT-säkerhetsföretaget InfoTel.
 • Marknadschefen Kristofer von Beetzen har förvärvat 120 000 aktier och har därmed blivit bolagets tredje största ägare.
 • I Storbritannien gjordes en genombrottsaffär för den mobila ID-plattformen Freja Mobile då en regional myndighet tecknade ett avtal för 5 000 användarlicenser.
 • Bolaget fortsatte att ta marknadsandelar i Storbritannien i en affär med 14 kommuner som gjorde en gemensam upphandling av ett säkert inloggningssystem bestående av Freja ID och Freja SSP.

 • Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Bolaget har fått en order från BBVA Compass i USA kring användning av Verisecs Freja ID-plattform för hantering av digitala identiteter för bankens kunder.
 • I Spanien har bolaget fått en order av BBVA avseende Freja ID-plattformen för att hantera digitala identiteter för fem miljoner privatkunder. Banken använder sedan tidigare Freja ID för sina företagskunder.
 • Kommentar från VD

  Försäljningstillväxt och geografisk expansion

  När vi noterades i slutet av 2014 var vi ett företag som hade lyckats växa med lönsamhet sedan starten 2002, framförallt i Norden. Men våra produkter hade också börjat efterfrågas internationellt samtidigt som marknaden för cybersäkerhet växte kraftigt i takt med den framrusande digitala revolutionen. Vi ville växa ännu mer och vi ville göra det med långsiktig lönsamhet. Nyemissionen i samband med noteringen gav oss muskler att nå nästa nivå. När klockan ringde på Nasdaq den 18 december hade vi lovat dem som investerat i bolaget att pengarna skulle användas till att stärka försäljningen globalt genom att expandera geografiskt i Spanien, Mellanöstern och Tyskland; tre nyckelområden för att täcka EMEA-regionen. Vi lovade att förstärka säljorganisationen i befintliga länder och vi satte upp ett mål att inom fem år omsätta 200 miljoner kronor med en marginal på mellan 15 och 20 procent.

  När jag nu summerar vårt andra kvartal – och vårt första halvår som noterat bolag – ser jag tillbaka på en mycket händelserik tid. Att vi skulle ha kommit så här långt på så kort tid hade jag nog inte riktigt vågat hoppas på. Jag kan konstatera att vi vid utgången av det andra kvartalet har prickat av de löften vi gav till våra aktieägare i vintras; vi har etablerat oss i

  Spanien med en säljchef och en säljtekniker, i Dubai med en säljchef och tre säljtekniker och i Tyskland med en regionansvarig. Vi har dubblat säljstyrkan i Storbritannien till fyra personer, förstärkt huvudkontoret med en säljchef, nya säljare och större marknadsavdelning. Utöver planen har vi dessutom öppnat kontor i Mexiko, som en följd av att en av våra kunder, den internationella storbanken BBVA, har en ambitiös utrullningsplan för våra produkter i regionen.

  Självklart kostar det att genomföra så stora satsningar på så kort tid och naturligvis speglas detta i resultatet för det andra kvartalet. Försäljningsresultaten från de nyrekryterade tar också tid med hänsyn till projektens storlek och omfattning. Och det var ju givetvis därför vi tog in tillväxtkapital. Men jag kan också konstatera att vi under andra kvartalet ökar försäljningen mot förra året med 29 procent och har tagit hem ett antal strategiskt viktiga affärer. Trots att mycket energi gått åt till den snabba expansionen har vi alltså ändå haft kraft att öka försäljningen med befintliga resurser och nu står vi väl rustade att fortsätta växa på den globala marknaden för cybersäkerhet.

  Johan Henrikson, VD Verisec AB
  Nacka den 18 augusti 2015

  Informationen är sådan som Verisec skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2015 kl. 07.30

  För mer information, vänligen kontakta: 

  Johan Henrikson, VD Verisec
  Mobil: +46 733-45 89 02
  Email: Johan.henrikson@verisec.com

  Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt.Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com