Näringsdepartementet

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2008

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 15:26 CEST

Regeringen har överlämnat skrivelsen om företag med statligt ägande till riksdagen. I den redogör regeringen för ägarförvaltningen och för de statligt ägda företagens verksamhet. I skrivelsen ingår som en bilaga Verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2008.

Regeringen har överlämnat skrivelsen om företag med statligt ägande till riksdagen. I den redogör regeringen för ägarförvaltningen och för de statligt ägda företagens verksamhet. I skrivelsen ingår som en bilaga Verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2008.

På riksdagens uppdrag förvaltar regeringen 54 företag som tillsammans värderas till cirka 500 (föregående år 750) miljarder kr. Under 2008 omsatte företagen tillsammans 323 (347) miljarder kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 44,2 (53,1) miljarder kronor. Utdelningarna uppgick till 21,8 (31,3) miljarder kronor. Under 2008 har det statliga ägandet av företag minskat genom försäljningarna av Vin & Sprit, Vasakronan och försäljningen av statens aktier i OMX, vilket bland annat förklarar minskningen av värde, resultat och utdelningar.

I verksamhetsberättelsen presenteras bland annat regeringens ägarförvaltning med regeringens ägarpolicy i vilken regeringen redogör för viktiga principer vad gäller frågor som till exempel styrelsens sammansättning och styrelsens ansvar för frågor som rör hållbar utveckling och socialt ansvar samt regeringens riktlinjer.

89 procent av de statligt ägda förtagen har för verksamhetsåret 2008 presenterat en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s internationella riktlinjer, vilket är en förbättring jämfört med ifjol då siffran var 14 procent. Detta ska jämföras med 15 procent bland de 100 största bolagen noterade på Stockholmsbörsen.

- Arbete med hållbarhetsfrågor är viktigare än någonsin och rapportering driver det arbetet framåt. Det som måste rapporteras är också det som blir gjort. Här är de statligt ägda företagen föredömen, säger näringsminister Maud Olofsson.

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 54 hel- och delägda företag, varav tre är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och är stora arbetsgivare. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Regeringens övergripande mål för förvaltningen är att skapa värde och i förekommande fall se till att uttryckta samhällsintressen infrias.


Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

Jenny Didong
Enheten för statligt ägande
08-405 34 50
070-295 02 44

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Publikation: Regeringens verksamhetsberättelse för 2008 för företag med statligt ägande (http://www.regeringen.se/sb/d/10087/a/129875)