Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet stänger av fuskare

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 10:46 CEST

Avstängning i upp till tio år från att få forskningspengar från Vetenskapsrådet. Det blir allvarliga konsekvenser för de få forskare som ägnat sig åt plagiat, förfalskning eller har hittat på resultat.
– Vi måste kunna lita på forskningsresultaten, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om hur myndigheten ska hantera forskare som bedöms ha bedrivit forskningsfusk. En forskare som på begäran av ett lärosäte granskats av en expertgrupp inom Centrala etikprövningsnämnden och där bedömts avvika från god vetenskaplig sed eller bedömts vara vetenskapligt oredlig, kommer under en period att stängas av från möjligheten att söka bidrag från Vetenskapsrådet. Dessutom avbryts utbetalning av redan beviljade bidrag.

-          Det är oerhört viktigt att man kan lita på att forskningsresultat bygger på kunskap forskaren själv tagit fram och som går att vetenskapligt verifiera. Fuskare skadar förtroendet inte bara för sig själva, utan för all forskning, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling, därför vill vi tydligt visa att vi tar ställning i denna fråga.

Två till tio års avstängning
En forskare som fuskat kan bli avstängd i två till tio år. Två år om man avvikit från god forskningssed. Är avvikelsen grov blir avstängningen fem år. För mycket grov avvikelse från god forskningssed blir avstängningen tio år.

-          Det här berör självklart ett mycket litet fåtal personer, säger Pär Omling. Men vi vill ändå med de här reglerna öka tydligheten i hur vi ser på forskningsfusk. De skattemedel vi fördelar till forskning ska inte gå till personer som förverkat vårt förtroende.

De nya reglerna gäller enbart forskare som granskats inom ramen för Vetenskapsrådets eller Centrala etikprövningsnämndens oredlighetsutredningar och där oredlighet konstaterats. Forskare som fått någon form av disciplinpåföljd eller liknande efter granskning enbart inom ett lärosäte, samt forskare där det finns en ”allmän misstanke” om avvikelse från god vetenskaplig sed berörs inte. Avstängningen gäller dessutom enbart den som står som huvudsökande i finansierade projekt. Beslut om andra eventuella typer av påföljder står forskarens arbetsgivare för.

 

För mer information, kontakta:
Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 185, e-post par.omling@vr.se


Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.