Statistiska centralbyrån, SCB

Vi röker mindre, snusar mer, går sällan på politiska möten och arbetar alltmer vid dator

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:33 CEST

ULF – SCB:s välfärdsundersökningar under 30 år:

Dessa och många andra slutsatser om välfärdsutvecklingen i Sverige går att dra utifrån en utställning i SCB:s bibliotek, Karlavägen 100 i Stockholm. Statistiken grundar sig på SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) som genomförts varje år sedan 1975.

ULF erbjuder ett välfärdspanorama över tid

ULF gör det möjligt att dra slutsatser om välfärdsutvecklingen inom flera olika områden. Några exempel:

Sedan i början av 1980–talet har generationsskillnaderna på bostadsmarknaden ökat dramatiskt, dvs.
Yngre personer bor i allt mindre utsträckning i äganderätt, medan förhållandet är det omvända för äldre personer.
Trångboddheten har minskat generellt, men för ensamstående föräldrar har den i stället ökat.
Ensamboendet har ökat för yngre personer, men det har blivit vanligare att träffa vänner.


Andelen i befolkningen som är medlemmar i politiska partier har halverats, men intresset att delta i politiska diskussioner har däremot ökat.

Motionerandet har ökat kraftigt, i synnerhet bland kvinnor.

Andelen med dator i hemmet har mer än tredubblats de senaste tio åren.

Andelen rökare har minskat kraftigt, medan andelen snusare har ökat kraftigt.

Övervikt och fetma har ökat kraftigt under främst 1990-talet, men ökningen har under senare år avstannat.

Äldres hälsotillstånd har blivit bättre, men de yngres hälsa har försämrats.

Andelen med sömnbesvär har ökat kraftigt de senaste tio åren, i synnerhet bland kvinnor.

Kvinnliga tjänstemän är numera den vanligaste kategorin på arbetsmarknaden. I början av 1980–talet var det manliga arbetare.

Andelen ungdomar i förvärvsarbete har minskat kraftigt sedan i slutet av 80–talet, medan andelen äldre förvärvsarbetande i stort sett är oförändrad.

Andelen män och kvinnor med enbart grundskoleutbildning har minskat kraftigt sedan mitten av 70–talet. Samtidigt har andelen män med längre utbildningar inom teknik och naturvetenskap samt förvaltning/ekonomi/samhällsvetenskap ökat. Bland kvinnorna har vårdutbildningar, företrädesvis kortare, samt längre utbildningar inom förvaltning/ekonomi/samhällsvetenskap blivit vanligare.

Kvinnorna drabbas numera lika ofta av våld eller hot som männen och våld mot kvinnor i tjänsten har mer än fördubblats sedan 1980–talets början.

Om ULF:

ULF–undersökningarna har genomförts årligen sedan 1975, i huvudsak med hjälp av besöksintervjuer med ca 6 000 slumpmässigt utvalda personer 16–84 år. Sammanlagt har över 200 000 personer intervjuats. Innehållet i ULF är i tvåårsomgångar omväxlande fördjupade mot följande välfärdsområden: Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Hälsa, Fritid, Materiella tillgångar, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning och arbetstider, Transporter och kommunikationer, Trygghet och säkerhet samt Utbildning.

Mer information:

Statistik från ULF redovisas förutom i rapportserien Levnadsförhållanden även på SCB:s webbplats http://www.scb.se/ Se där vidare under Statistik efter ämne >>> Levnadsförhållanden >>> Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Rapporter finns där också att ladda hem i PDF–format, liksom tabeller i Excel–format.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Producent
SCB, Enheten för social välfärd
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 940 05
Förfrågningar
Göran Nordström
Tfn 08-560 950 15
E-post goran.nordstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.